'Elke keer duiken spectrum 2 IT ONTPOLDEREN ONTPOLDEREN Tijdpad natuurherstel Westerschelde scenaiio ti scenario 1: PZC Zaterdag 14 februari 2009 Februari/maart: kabinet neemt conclusies rapport commissie N ij pels over. De Lange Termijnvisie voor het Scheldebekken in 2030 wordt vastgesteld door de parlementen van Nederland en Vlaanderen. Daarin staan 'streefbeelden' voor veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. Voor een totaalherstel van de rivier is 1500 tot 3000 hectare nieuwe natuur nodig. Als eerste uitwerking verschijnt de Ontwikke- lingsschets Scheldebekken 2010, met onder meer een derde verruiming van de vaargeul en 600 hectare natuurherstel door onder meer ontpolderen van de Hedwigepolder en uitbreiding Zwin. De Tweede Kamer stemt in met de schets. In het Memorandum van Den Haag maken de regeringen afspraken over gezamenlijke uitwerking van de Ontwikkelingsschets, uitmondend - eind 2005 - in een Verdrag. Provinciale Staten van Zeeland tekenen een overkomst met de minister van Landbouw en Natuur over uitvoering van de 600 hectare natuurherstel; de provincie gaat de regie voeren. Uitgangspunt is vrijwillige grondver werving. Na onderzoek komen - naast de Hedwigepol der-vijf polders in de Zak van Zuid-Beveland en Oost-Zeeuws-Vlaanderen in aanmerking voorestuariene natuur. Als gevolg van aanzwellende protesten tegen ontpoldering, stelt de provincie de commissie Maljers in om alternatieven te zoeken. Eind 2006 reikt de commissie een aantal andere oplossingen aan, die niet haalbaar blijken te zijn. De Tweede Kamer neemt een motie Van der Staaij aan tegen onvrijwillige verwerving van landbouwgrond voor ontpolderen. De minister van LNV antwoordt (in 2007) dat onteigening mogelijk moet blijven en U daartoe blijft de Rijksprojectenprocedure van kracht. De provincie probeert tevergeefs met belangenorganisaties een Zeeuws akkoord te sluiten over 300 hectare natuurherstel in het middengebied van de Westerschelde; de uitgangspunten zijn wel basis voor verdere uitwerking in het Spoorboekje voor het Middengebied. De Tweede Kamer dringt via een motie Koppejan aan op uitstel van de projecten Hedwigepolder en uitbreiding Zwin. De Tweede Kamer neemt het Scheldeverdrag eind 2007 aan en spreekt via een motie Koppejan uit dat een commissie alternatie ven voor ontpoldering moet ondèrzoeken. De minister van LNV stelt de commissie Nijpels in, die op aandrang van de Eerste Kamer een ruime opdracht krijgt en ook buiten de Westerschelde naar alternatieven mag zoeken. De Eerste Kamer neemt half 2008 zonder wijzigingen het Scheldeverdrag aan. Vlaanderen begint met de uitvoering door onteigening van de Prosperpolder en het Vlaamse stukje van de Hedwigepolder; in het najaar start de derde verdieping. De commissie Nijpels stelt vast, na beoordeling van 78 suggesties en ideeën, dat er geen alternatieven zijn voor de Hedwigepolder; ontpolderen daar wordt de best denkbare maatregel genoemd. De Tweede Kamercommissies Verkeer en Waterstaat en LNV houden 19 februari een hoorzitting. door Rinus Antonisse Opgewekt trekt Ed Nijpels donder dag naar het Haagse Binnenhof De vaste commissies van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Na tuur en Voedselkwaliteit wijden een hoorzit ting aan het advies van 'zijn' commissie Na tuurherstel Westerschelde. De in politiek en bestuur gepokt en gemazelde Nijpels treedt de Kamerleden met een gevoel van 'goed gedaan jochie' tegemoet. Hij vindt dat de commissie een rapport heeft geproduceerd dat staat als een huis, beter nog: als een kasteel. Korte inhoud van het rapport Wennen aan de Westerschelde: de commissie stelt vast dat ont polderen van de Hertogin Hedwigepolder de best denkbare maatregel is voor 300 hectare natuurherstel. Er zijn weliswaar alternatieven, maar die zijn slechter en duurder. Ook het af graven van het Verdronken Land van Saeftin- ge scoort ten opzichte van de Hedwigepolder een dikke onvoldoende. Volgens Nijpels is het plan hiervoor van stichting De Levende Delta en boerenorganisatie ZLTO 'juridisch en we tenschappelijk broddelwerk'. Hij zegt dat alle feiten over het natuurherstel nu wel helder op tafel liggen. „Ik heb van bijna niemand, buiten een enkel Kamerlid, gehoord dat ze,vragen hebben over ons advies." Is de hoorzitting van de Kamercommissies dan tijdverspilling? Nijp els, ooit zelf volksvertegenwoordiger voor de WD, stelt zich diplomatiek op. „Het is altijd goed als de Kamer zich nader laat informeren en ik ben ook altijd bereid de Kamer van nog meer informatie te voorzien. Als het moet reis ik nog drie keer naar Den Haag." Hij heeft de indruk dat de emoties en onrust die onder Zeeuwen leven over ontpoldering, duidelijk de Tweede Kamer hebben bereikt. „De argumenten van de bevolking zijn kenne lijk zwaarwegend." De commissievoorzitter begrijpt daarom wel dat de Kamer de hoorzitting belegt. „Toen we als commissie aan het werk waren, was al dui delijk dat de Kamer een hoorzitting zou hou den. Ik ben dus niks verbaasd." Inmiddels heeft zijn commissie minister Gerda Verburg van LNV (CDA) nog een nadere visie gestuurd over het idee om Saeftinge te verlagen. Samen met onderzoeks- 19 februari: hoorzitting Tweede Kamer over advies commissie natuurherstel Westerschelde. Februari/maart: kabinet neemt conclusies commissie Nijpels niet over en besluit tot onderzoek naar aanpak Saeftinge; ontpolde ren Hedwigepolder wordt geparkeerd of kabinet haalt streep door ontpolderen en onteigenen landbouwgrond voor natuurherstel. Mogelijkheid is ook keus voor een ander alternatief. V, 19 februari: hoorzitting vaste Kamer commissies voor Verkeer en Waterstaat en Landbouw en Natuur over advies commissie natuurherstel Westerschelde (commissie Nijpels).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 50