Balkenende predikt kalmte Ontslaggolf mkb 'Een politieagent op elke bus laten meerijden kan niet' Kamer blij verrast met prijs van Saab-toestel - 4 I Zaterdag 14 februari 2009 PZC Nederlandse economie verkeert al sinds april in recessie. DEN HAAG - De Nederlandse econo mie is officieel in een recessie be land maar kan nog wel tegen een stootje. Hierdoor heeft het kabinet extra tijd om maatregelen te ne men. Dat zei premier Jan Peter Bal kenende gisteren in een reactie op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat de economie sinds april vorig jaar in een recessie verkeert. In het vierde kwartaal van 2008 is de economie met 0,9 procent ge krompen en ook in het tweede en derde kwartaal was sprake van lich te krimp. In de eurozone was er een gemid delde krimp van 1,5 procent. Duits land spant de kroon met 2,1 pro cent, in Frankrijk is de economie met 1,2 procent gekrompen. Volgens Balkenende laten de CBS-cijfers 'aan duidelijkheid niets te wensen over'. Over de ra mingen van het Centraal Planbu reau, die dinsdag verschijnen, waarschuwde de premier dat die 'evenmin rooskleurig' zullen zijn. Het kabinet zoekt naar oplossin gen waarmee het de werkgelegen heid op peil houdt én zorgt dat de overheidsfinanciën gezond blijven. „Ik ben er van overtuigd dat we dat aankunnen, al zitten we voor lopig in zwaar weer". Volgens minister Wouter Bos van Financiën heeft Nederland ten op zichte van andere landen het voor deel dat er buffers zijn: veel vacatu res, een lage werkloosheid en veel export. Daardoor kan het kabinet volgens hem meer tijd nemen om na te denken over maatregelen. Balkenende wilde niet ingaan de berichten dat het kabinet kampt met enorme tegenvallers. Volgens de afspraken in het regeerakkoord zou een recordbezuiniging nodig zijn die kan oplopen tot 32 miljard euro. Binnen de coalitie lijkt alleen het CDA geneigd de broekriem zo strak aan te halen. Vanaf volgende week zal het kabinet vaak bij el kaar komen om economische her stelplannen te bespreken. UNKÖPING - Leden van de Tweede Kamer zijn gisteren in Zweden aangenaam verrast door de prijs die Saab vraagt voor het leveren van de Grippen, de opvolger van het gevechtsvliegtuig F-16. Zij gaan nog naar de Amerikaanse fa briek Lockheed Martin, de groot ste kanshebber met de JSF. „We moeten beide aanbiedingen PETER naast elkaar leggen", zegt PvdA-Ka- merlid Eijsink. CDA'er Knops noemt het aanbod van de Zweden interessant, maar voegt eraan toe dat een finale conclusie nog niet te trekken is. Saab heeft een vaste prijs genoemd voor het leveren van 85 toestellen en is bereid zich vast te leggen op de kosten van het toestel gedurende dertig jaar. Nu het economisch tegenzit zetten veel bedrijven mensen op straat. Grote bedrijven trekken met hun massa-ontslagen de aandacht. Maar ondertussen voltrekt zich in het midden- en kleinbedrijf in alle stilte een nog veel ingrijpendere saneringsgolf. door Berrit de Lange De telefoon staat al we kenlang roodgloeiend bij Arbeidsrechter.nl. Het aantal telefoontjes van mensen die hun baan verlie zen, is de afgelopen tijd met zeker de helft toegenomen. „Ik sprak net nog een man die voordat de kre dietcrisis toesloeg, zijn vaste baan had verruild voor een tijdelijk con tract bij een nieuwe werkgever. Dat wordt nu niet verlengd", zegt arbeidsjurist Ulli Hoogland. Veel mensen die de advieslijn bel len, zijn verrast door de hoge snel heid waarmee de crisis zich vol trekt, merkt Hoogland. „Nog geen jaar geleden was de arbeidsmarkt immers zo oververhit dat ze er vei lig van uit gingen dat er bij de nieuwe baas ook wel een vast con tract in zou zitten. En zo niet, dan konden ze even gemakkelijk weer ergens anders aan de slag. Die mensen staan nu met hun rug te gen de muur." En dan is de weg naar Ontslag.nl of Arbeidsrech- ter.nl snel gevonden. De ontslagad viseurs komen momenteel dan ook om in het werk. „We krijgen vooral individuele ge vallen van ontslag voorgelegd", ver telt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen van Ontslag.nl. „Dan gaat het niet om de mensen die bij grote jongens als Corus of Philips op straat komen staan, maar voor al om werknemers van de kleinere of middelgrote bedrijven. Zij wor den vaak niet in de rug gesteund door een sociaal plan, dat in over leg met de vakbonden aan alle kan ten is dichtgetimmerd. Deze men sen moeten voor zichzelf opko men." In de luwte van de stroom aan pu bliciteit over massaontslagen bij grote bedrijven, slaat de crisis in het midden- en kleinbedrijf (mkb) diepe kraters. Iedere dag is het raak: autodealers sluiten hun deu ren, bouwprojecten worden stilge legd, notarissen en architecten lui den de noodklok en hypotheekad viseurs en makelaars zien hun klandizie drastisch opdrogen. Vaak zien werkgevers dan nog maar één uitweg: snijden in het personeels bestand. Een paar man minder levert een kleine onderneming al gauw een grote besparing op. MKB Neder land verwacht dat dit jaar veertig duizend fulltimebanen verloren gaan, in 2010 zal dat aantal zelfs verdubbelen tot tachtigduizend. Daarmee krijgt het mkb naar ver wachting verreweg de hardste klap pen door de crisis. Zo ziet het leven van Tom en Ma- non, twee dertigers uit Utrecht die pas een zoontje hebben gekregen, er plots een stuk minder rooskleu rig uit. Ze werken allebei in een creatief beroep. „Manon heeft net te horen gekregen dat ze haar baan kwijt is en in mijn bedrijf gaat het uev£ schat, ik beaJ öeén homo. ik 3&J G7>y Leon Ververs bekijkt maatregelen tegen geweld in de bus. ARNHEM - Ze worden geslagen, be spuugd, bedreigd en beroofd. Er gaat geen dag voorbij of een bus chauffeur wordt het slachtoffer van geweld. Om daaraan een eind te maken, hebben politie, busbe drijven, gemeenten en het open baar ministerie (OM) besloten nau wer samen te werken in vier poli tieregio's in Brabant en Zuid-Hol land. Landelijk contactpersoon openbaar vervoer wordt de Gelder se districtschef Leon Ververs (48). Wat is het eerste wat u gaat doen „We moeten allereerst de registra tie van incidenten verbeteren. Die verschilt nu nog per korps. Daar door hebben we geen goed beeld. Een goede registratie is ook nodig voor de aanpak. Pas als er een goed beeld is kan het OM hogere straffen eisen." Maar wat doet u voor de chauf feurs? Uit onderzoek blijkt dat één op de tien het afgelopen jaar te maken had met geweld. „Ik ken dat onderzoek en het zijn vreselijke cijfers. Wat mij betreft is er niet één oplossing. De komende weken ga ik samen met de busbe drijven en gemeenten mogelijke maatregelen tegen het licht hou den. Je moet dan denken aan het trainen van chauffeurs in het om gaan met agressieve reizigers, maar ook aan technische hulpmiddelen, zoals camera's of een alarmknop. De busbedrijven kondigden vorige week al de inzet aan van under coveragenten in bussen en onopval lende volgauto's. Is dat reëel? „Ik vind dat voorbarig. Misschien dat de politie dat incidenteel kan doen. Als je weet dat je veertig 'Het behoort vanzelfsprekend te zijn dat je een medeburger helpt' dronken lieden moet vervoeren, kan ik me voorstellen dat de poli tie bijspringt. Maar we kunnen niet op elke bus een agent mee la ten reizen. Dat soort maatregelen is bovendien gericht op de aanpak na een incident. Onze belangrijk ste opdracht is te zorgen dat dit soort zaken zich niet meer voor doet. Het vergt vooral een verande ring in attitude. Het moet klip en. klaar zijn: van buschauffeurs blijf je af" Hoe komt het dat zich zoveel ge weld voordoet in het openbaar ver voer? „Dat is een mooi onderwerp voor nader onderzoek. Dat zullen we dan ook gaan doen. Uit eigen erva ring weet ik dat er niet zelden drank in het spel is. Verder betrek ken we gemeenten hier niet voor niets bij. Agressie en geweld ont staat soms ook door verveling. Je zou als gemeente bijvoorbeeld eens kunnen kijken naar de sprei ding van uitgaansgelegenheden." U bent nu pas door de Raad van Hoofdcommissarissen aangesteld. Heeft de politie het probleem niet te lang onderschat? „Dit soort geweld is niet een pro bleem van de politie, maar van de hele maatschappij. In het Verenigd Koninkrijk zie je dat buschauffeurs op een voetstuk staan. Daar leeft het gevoel: die chaufféur is er voor ons, daar hebben we wat aan en die val je zeker niet lastig. Ik vind het te makkelijk alleen naar de po litie te wijzen. Burgers kunnen zelf ook iets doen. Ik snap heel goed dat mensen soms niet dur ven. Maar passagiers hebben alle maal een mobieltje, waarmee ze de politie kunnen bellen. Het be hoort vanzelfsprekend te zijn dat je een medeburger in nood helpt."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 4