Rotterdam wil kwart van havens Innovatie watersport blijft achter 'Maximumprijs voor rijbewijs nodig' Wagnerlaan in Goes bespaart meeste energie in Zeeland PZC Zaterdag 14 februari 2009 29 Zeeland Seaports wil wel praten over de omvang van het belang. door Ben Jansen ROTTERDAM - Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) wil een stevige vinger in de pap bij de toekomsti ge NV Zeeland Seaports (ZSp). Minstens 25 procent van de aande len en het vetorecht op een aantal beslissingen. President-directeur Hans Smits van HbR maakte gisteren tijdens een bezoek van de Statencommis- Prijzen rijbewijs 34,70 30,40 26,35 30,30 34,70 39,75 35,00 34,30 32,50 37,25 31,90 34,75 sie economie en mobiliteit aan Rotterdam duidelijk dat hij graag betrokken blijft bij de Zeeuwse ha vens. Betrokkenheid met flinke eisen. Smits nam het woord veto niet in de mond, maar hij had het liever over unanimiteit over beslissingen als de benoeming van de directie en de raad van commissarissen, in vesteringen die boven een bepaald bedrag gaan en over het onderne mingsplan en het havenplan. Daarvoor krijgt Zeeland Seaports- dan ondersteuning van de Rotter damse havenorganisatie in bijvoor- Eurlings vindt dat veel gemeenten te hoge tarieven rekenen. door René Schrier MIDDELBURG - Minister Eurlings van Verkeer wil een maximum prijs voor de afgifte van rijbewij zen. Hij vindt de huidige tarieven van veel gemeenten te hoog. Uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) blijkt dat de tarieven in Nederland variëren van 29,75 euro tot 63,90 euro. De gemiddelde prijs is 45,07 euro. De voorganger van Eurlings, Karla Peijs, vond al dat de rijbewij zen te duur zijn. Zij vond 34 euro voldoende. Eurlings heeft nu bij zijn collega van Binnenlandse Zaken een ver zoek ingediend voor het wettelijk vaststellen van een plafond. Voor paspoorten geldt zo'n maximum al. In 2007 gaf de CDA-bewinds- man gemeenten die ,te veel geld beeld commerciële en milieuza ken. Voorzitter Toine Poppelaars van ZSp maakte duidelijk dat wat hem betreft wel te praten valt over de omvang van het belang dat Rot terdam in de Zeeuwse havens wil. Er zal alleen moeten worden on derhandeld over het bedrag dat HbR daarvoor op tafel moet leg gen. De 50 miljoen euro die Rotter- PW Het Havenbedrijf Rotterdam wil minstens 25 procent van de aandelen in de toekomstige NV Zeeland Seaports en het veto recht op een aantal beslissingen. vroegen voor rijbewijzen, een jaar de tijd om hun tarieven te laten zakken. Weinig gemeenten gaven gehoor aan zijn oproep, blijkt uit de cijfers van onderzoeksbureau Coelo. In Zeeland is Reimerswaal met 26,35 euro de goedkoopste en de gemeente Borsele met 39,75 euro de duurste. Een woordvoerster van de gemeen te Borsele legt uit dat bij die ge meente een kostendekkende prijs wordt gerekend. Daar wordt vol gens haar op een bedrijfsmatige manier mee omgegaan. Hoe het dan komt dat andere gemeenten dat goedkoper kunnen, weet ze niet. Maar de Borselse woordvoer ster wijst er op dat er ook gemeen ten zijn die ver boven de prijs zit ten, die de gemeente Borsele bere kent. Alleen de informatie over de kos ten van een rijbewijs van de ge meente Noord-Beveland waren niet op de website beschikbaar en het gemeentehuis was gesloten. dam destijds heeft gestoken in ESM, het bestaande samenwer kingsverband met ZSp, in naar zijn mening ontoereikend voor de kwart van de zeggenschap. Ook zal wat hem betreft nog moe ten worden gesproken over de be sluiten die naar de mening van Rotterdam met de instemming van alle aandeelhouders moeten worden genomen. Ondanks de onverbloemde eisen van Rotterdam blijkt de lucht tus sen de Zeeuwse havens en de grootste van Europa aardig opge klaard. Dat was de afgelopen jaren wel anders. „Vijf jaar geleden zijn we hier ook eens op bezoek ge weest", zei voorzitter Kees Bierens van de Statencommissie. „Toen kwam ik met een kater terug. En dat kwam niet door de drank." Het is de bedoeling dat de huidige gemeenschappelijke regeling voor het havenschap Zeeland Seaports met de provincie en de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele als partners per 1 januari volgend jaar wordt omgebouwd in een naamloze vennootschap met de zelfde vier als aandeelhouders. En met Rotterdam. door Marcel Modde MIDDELBURG - De innovatie in de Zeeuwse watersportsector is de af gelopen twintig jaar tekortgescho ten. Daarbij gaat het niet om uit breidingen, maar serieuze nieuwe ontwikkelingen. Dat is één van de conclusies op een bijeenkomst van bijna honderd ondernemers, be stuurders en andere belanghebben den op Neeltje Jans. Wanneer de vergelijking met Fries land wordt gemaakt, valt op dat er op dit gebied in Zeeland nagenoeg geen samenwerking is. Ook ont breekt het aan een 'duidelijke trek ker', die in staat is de belangen te bundelen en te komen tot een geïntegreerde visie en promotie. De bijeenkomst was georganiseerd door de Provinciale Statenfractie van het CDA. Een rondgang langs jachthavens, watersportbedrijven en verenigingen leerde de partij dat er nog te veel kansen liggen voor Zeeland, die nu nog onbenut blijven. De conclusies worden ge bruikt bij het aankomende Provin ciaal Sociaal-Economisch Beleids plan. Ook zullen wateronderne mers en bestuurders kijken hoe het in Friesland is geregeld. GOES - De meest energiebesparende Zeeuwse straat is de Wagnerlaan in Goes. De Zeeuwse Mi lieu Federatie en wethouder Joost Adriaanse kwa men daarom gisteren op Warme Truiendag langs om de bewoners in het zonnetje te zetten met ca deautjes zoals warme fleecedekens. De straat staat ook op de tiende plaats in het lan delijk klassement van het Klimaatstraatfeest. Het Nationale Klimaatstraatfeest wil bewoners van straten en gemeenten aansporen om zo veel mogelijk energie te besparen en milieuvriendelijk te zijn. foto Willem Mieras Dacht 't wel Schouwen-Duiveland Tholen Reimerswaal Kapelle Goes Borsele Noord-Beveland Vlissingen Middelburg Veere Sluis Terneuzen Hulst

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 31