zo'n snelle glijbaan gerekend Or zegt vertrouwen op in Zomer Cel- en werkstraf voor vluchten bij controle Minder werk Beknelde man is agressief 'Slimme combinaties moeten de Zeeuwse economie vlot trekken' 'Geen reden voor schaamte over aanvraag wtv' Weblog LilianGoesAmerica: Ze is vertrokken! www.pzc.nl/blogs PZC Zaterdag 14 februari 2009 3 COMMENTAAR Het Zeeuwse bedrijfsleven lijdt onder de kredietcrisis en dus lijdt de Zeeuwse arbeidsmarkt mee. Vooralsnog is tijdelijk personeel het haasje. Maar ook vaste krachten zullen niet altijd buiten schot blijven. Zelfs bedrijven die nog weinig of geen last hebben van de economische crisis passen hun personeelssterkte aan. Dit sombere beeld komt naar voren uit een onderzoek van deze krant. Zijn de Zeeuwse bedrijven te voorzichtig? Snijden zij te gemakkelijk in hun personeelsbestand? Dat valt te bezien. Uit het onderzoek blijkt dat de omzetten over een breed front dalen. De vraag naar producten zakt extreem snel in. Alle economische indicatoren zakken dag in, dag uit verder in het rood. Daarom zijn ook de bedrijven die nog wel wat vet op de botten hebben en die dus wellicht een flinke dip in de afzet zouden kunnen overleven toch heel voorzichtig. Dat is verstandig. Het is zeker geen tijd voor al te veel optimisme. Bedrijven moeten anticiperen op krimp. Dat zal nog wel wat banen kosten. Het is ook geen tijd voor valse hoop. De Kamer van Koophandel kijkt wel naar de Zeeuwse gemeenten en vraagt om. meer investeringen en soepele regelingen, maar secretaris Wies Saman van de verenigde Brabants-Zeeuwse werkgevers is realistischer. Hij tempert terecht al te hoge verwachtingen van hulp van de overheden. YERSEKE - Op de rotonde aan de Zanddijk in Yerseke is donderdag avond om 23.55 uur een 30-jarige man uit Breda tegen een lantaarn paal gereden. Daardoor raakte de man met zijn benen bekneld. De brandweer knipte de auto open zo dat de bestuurder bevrijd kon wor den. De man werd met een ambu lance naar het ziekenhuis ge bracht, hij was verward en erg agressief naar de hulpdiensten toe. In het ziekenhuis werd geen her senletsel geconstateerd. Wel had de man beenbreuken. Consulent Marscha van der Hiele: „Nieuwe inschrijvers hebben gewoon inkomen nodig foto Ruben Oreel De golven gaan hoog, er kent gedeputeerde Marten Wiersma (Groenlinks, economie). En hij vreest dat niet alle bedrijven daarin overeind zul len blijven. „Er zal er hier en daar een omvallen, al moet je je daarbij afvragen of de crisis daar in alle ge vallen de regelrechte oorzaak van is." Wiersma stelt vast dat de aanpak die de Nederlandse overheid heeft gekozen - de banken overeind hou den - onvoldoende effect heeft ge sorteerd. „Onze mogelijkheden als overheid zijn ook beperkt. We kunnen proberen onderhoud en nieuwe projecten naar voren te ha len en slimme combinaties te ma ken." Zo'n slimme combinatie kan het mobiliteitscentrum zijn, waarvan minister Donner van Sociale Za ken en Werkgelegenheid er dertig heeft aangekondigd. Het Zeeuwse centrum komt in het stadskantoor van Goes en moet begin volgende maand gaan draaien. Wiersma is het van harte eens met Donners bedoeling met de mobiliteitscentra: mensen die drei gen hun baan kwijt te raken niet aan een uitkering, maar aan ander werk te helpen. Dat betekent scho ling en training om werkzoeken den zo goed mogelijk te laten vol doen aan de eisen die werkgevers stellen. Wiersma is zeer te spreken over de manier waarop gemeen- ten, uitkeringsinstanties en organi- Gedeputeerde Marten Wiersma saties van werkgevers en werkne mers eraan werken. Wel vindt hij dat ook moet wor den nagedacht over scholingsmoge lijkheden voor mensen zonder vas te baan, zoals zelfstandigen zonder personeel en flexwerkers. Koos de Meij van FNV Bond genoten kan zich voorstel len dat ondernemers zich ervoor schamen werktijdverkor ting in verband met de kredietcri sis aan te vragen. „Zoiets doe je niet uit weelde en je geeft er naar buiten toe blijk van dat je omzet flink is gekelderd." Want dat is een harde eis om voor werktijdverkor ting (wtv) in aanmerking te ko men: de omzet moet twee maan den lang met dertig procent zijn gedaald. Volgens De Meij is er geen enkele reden voor schaamte. „In tegen deel. Het getuigt juist van visie om werktijdverkorting aan te vragen. Het is een manier voor een werk gever om te voorkomen dat hij per soneel moet ontslaan en er ont staat ruimte voor scholing en trai ning. Zo houdt een werkgever de ervaring vast die zijn medewerkers hebben opgebouwd. Bovendien lei den scholing en training ertoe dat werknemers breder inzetbaar zijn. Dat betekent dat de werkgever over beter personeel beschikt wanneer de economie weer aan trekt." In Zeeland hebben de chemiebe drijven Zuid-Chemie in Sas van Gent en Arkema in Vlissin- gen-Oost toestemming voor werk tijdverkorting gekregen. Bij Zuid-Chemie voor ruim honderd man en bij Arkema voor. bijna hon derd medewerkers. Beide bedrij ven hebben een tweede periode van zes weken aangevraagd. Alumi niumsmelter Zalco in Vlissin- gen-Oost wil voor vijfhonderd me dewerkers werktijdverkorting. Het is niet bekend of meer bedrijven als gevolg van de kredietcrisis werktijdverkorting hebben. Raad ziekenhuis Goes heeft wél vertrouwen in Vlissingse directie. door Nadia Berkelder VLISSINGEN - De ondernemings raad (or) van het ziekenhuis Wal cheren heeft het vertrouwen opge zegd in Rob Zomer, de voorzitter van de raad van bestuur. Volgens de schriftelijke verklaring van de or heeft Zomer 'onvoldoende pro fessionele afstand bewaard ten op zichte van de beoogde fiisiepart- ner'. Bovendien 'ontbreekt het de raad van bestuur aan regievoering. De or ziet veel tekortkomingen in het management. Het besluit is medegedeeld aan de raad van toe zicht. Ongeveer tegelijkertijd sprak de or van de Oosterscheldeziekenhuizen juist het vertrouwen uit in de ra den van bestuur van de ziekenhui zen in Goes én Vlissingen. De Goe- se or liet in een persbericht weten .'dat de ziekenhuizen financieel op de goede weg zijn naar herstel' De raad van toezicht is al sinds eind november op de hoogte van de onvrede van de or. In overleg is afgesproken om daar niet mee naar buiten te treden, tot het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit over de fu sie. Maar 'gezien de huidige ont wikkelingen acht de onderne mingsraad van het Ziekenhuis Walcheren het niet verantwoord om nog langer te wachten.' De vakbonden hebben afgelopen zomer al het vertrouwen opgezegd in beide raden van bestuur. Rob Zomer wil niet reageren. MIDDELBURG - De politierechter in Middelburg heeft een 32-jarige man zonder vaste woon- of ver blijfplaats een taakstraf van totaal 115 uur, een rijontzegging van een halfjaar en een voorwaardelijke ge vangenisstraf van vier maanden opgelegd. Op 31 mei vorig jaar zag de man bij Westdorpe een politie controle. Hij keerde zijn auto en ging er met een noodgang van door. De politie zette de achtervol ging in, waarbij op de 6ó-kilome- terwegen hoge snelheden werden bereikt. In een bocht van de Mo lenstraat bij Westdorpe verloor de man de macht over het stuur. Hij kroop uit de wagen en nam de be nen. Later kon hij in een rietkraag worden aangehouden, waar de agenten pepperspray nodig had den om hem te overmeesteren. De man had geen enkele reden om de controle te ontlopen. Koos de Meij van FNV Bondgenoten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 3