Raadsleden gehoord in witwaszaak Verwaarlozing dieren beboet Ostrea breidt uit met sport Taakstraf om een webcam Dertig uur straf voor geven klap De Donald Duck unieke verzamelbox Dikke warme truien tegen klimaatverandering w PZC Zaterdag 14 februari 2009 27 Fractievoorzitters CDA en PvdA zijn uren over kennis doorgezaagd. door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Rechercheurs van de Zeeuwse politie hebben in op dracht van het Openbaar Ministe rie de fractievoorzitters van PvdA en CDA in de Terneuzense raad ge hoord over betrokkenheid en of kennis over de Snowbase-affaire. De raadsleden Mamix van Oyen (PvdA) en Henk Siersema (CDA) werden ruim twee uur doorge zaagd over de Terneuzense witwas- affaire. Zoals bekend liet justitie vo rig jaar beslag leggen op het skihal- complex, omdat het OM redenen zag om aan te nemen dat de bouw van het complex gedeeltelijk gefi nancierd was met gelden die af komstig waren uit drugshandel. De uitbater van coffeeshops Check point zou, vermoedt justitie, direct bij de financiering betrokken zijn geweest. Van Oyen zei gisteren verbaasd te zijn over zijn ondervraging. „Het is natuurlijk geen alledaags ver schijnsel dat raadsleden in een strafzaak gehoord worden. Het zou meer in de lijn der verwach ting liggen als collegeleden wor den gehoord. Die weten van de hoed en de rand. Ik heb niet meer kunnen vertellen dan hoe wij als fractie in deze zaak staan", zei Van Oyen. Oud-politie-inspecteur Sier sema kan zich wel voorstellen waarom bij hem is aangeklopt. „Ik Burgemeester Jan Lonink van Ter- neuzen wil discussie met raad over hoe te handelen bij integri- teitskwesties. Tevens wil hij raadsleden juridisch steunen. heb als voorzitter van voetbal- school Assist contacten gehad met de projectontwikkelaar en wat an dere mensen. Toen echter de kwes tie van sponsoring aan de orde kwam, ben ik als voorzitter afge haakt. Mogelijk zijn die contacten voor het OM van belang geweest om een sfeerbeeld te krijgen van al les rond Snowbase." Siersema heeft overigens de stellige indruk dat hij niet als politicus, maar als privépersoon gehoord is. „Anders had ik zeker met mijn fractie van gedachten gewisseld over de zaak." Burgemeester Jan Lonink van Ter- neuzen weet van het horen van de raadsleden, maar heeft nog niet met hen over de kwestie gespro ken. „Het enige wat ik hieruit kan opmaken-is dat het OM met een zeer diepgaand onderzoek bezig is in de Snowbase- annex Check- pointzaak. Daar is niks mis mee." Lonink wil deze kwestie overigens wel aankaarten bij de raad om af te spreken hoe te handelen in dit soort zaken. Voorts zal hij raadsle den in voorkomende gevallen de mogelijkheid bieden om binnen het gemeentelijke apparaat terug te vallen op juridische bijstand. MIDDELBURG - De politierechter in Middelburg heeft gisteren een 47-jarige man uit Westdorpe con form de eis veroordeeld tot een boete van 500 euro. De man had zijn hond ernstig verwaarloosd. Op 7 november bleek zijn honden- ren sterk vervuild. Volgens de Westdorpenaar was het de schuld van de hond zelf, omdat deze ver koos in de regen te blijven zitten en steeds de drinkbak om te gooien, in plaats van in zijn hok te kruipen. Ook poepte het dier vol gens hem zo'n beetje de hele dag. Een 30-jarige man uit Zelzate, die bij de Westdorpenaar zijn pony's stalde, kreeg een boete van 600 eu ro. Ook de box waarin de pony's stonden bleek ernstig vervuild, ter wijl er ook geen schone en droge ligplaats aanwezig was. De Belg kreeg vorig jaar voor hetzelfde feit een boete van 350 euro. De hond van de Westdorpenaar werd overi gens verbeurd verklaard. GESLAAGD Ellen den Rooijen (26) uit Vlissin- gen is afgestudeerd aan de Univer siteit van Tilburg in de richting Ne derlands recht. Voordat zij in Til burg ging studeren, zat ze op het Scheldemond College in Vlissin- gen. GOES - Het Ostrea Lyceum in Goes breidt de zogeheten sportklassen uit. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen ook havo- en vwo-leerlingen kiezen voor extra sporturen per week. Voor leerlingen van de eerste twee klassen van twee vmbo-afdelingen én de mavo bestaat de sportklas al veel langer. Met name leerlingen die later iets met sport willen doen, kiezen ervoor. In het derde jaar stromen zij door naar de oplei ding Sport, Dienstverlening en Vei ligheid, die aansluit op het CIOS. Het is de bedoeling dat havo- en vwo-leerlingen met ingang van september twee uur per week .extra kunnen sporten, bovenop hun gewone lesrooster. Ze doen 'bijzondere' sporten als mountain- biken, kanoën en skeeleren. Het aantal deelnemers per schooljaar is aan een maximum van twintig a dertig gebonden. Zij moeten iets meer lesgeld betalen. Volgens rec tor Brand is dat echter minimaal. MIDDELBURG - Een achttienjarige Vlissinger had genoeg alcohol op, maar wilde in de nachtelijke uren toch nog even buitenspelen. Zijn moeder, bang dat haar eerder veroordeelde zoon rottigheid zou uithalen, verbood hem het huis te verlaten. Als reactie op haar weige ring vernielde hij een webcam en wat onderdelen van een kachel. Daarop belde zij de politie. Gisteren, bij de politierechter in Middelburg, meende hij dat het 'maar om een webcam' ging en be weerde hij zijn leven te beteren. Jeugdzorg concludeerde dat het met de jongeman de goede kant uitging en dat er een kentering in zijn leven was gekomen. „Kentering? Oké, maar dan nog wel even afrekenen", meende offi cier van justitie J. de Smet en eiste een taakstraf van dertig uur. De po litierechter legde de Vlissinger een taakstraf van eveneens dertig uur op, pus nog eens dertig uur voor waardelijk als stok achter de deur. MIDDELBURG - Een 34-jarige Vlissin ger is gisteren voor het uitdelen van een klap aan zijn schoonvader door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur. Dat de man zijn schoonvader ook een trap had verkocht, achtte de politierechter niet bewezen. Het boterde niet zo best tussen de Vlissinger en zijn schoonouders. Evenmin was alles pais en vree tus sen de beide schoon-echtelieden en op 20 april was er weer de nodi ge onmin. De Vlissinger wilde een en ander bespreken, maar binnen de- kortste keren ontstond er een woordenwisseling. Toen schoonva der zijn dochter wilde slaan, deel de de Vlissinger een klap uit. Of de Vlissinger zijn schoonvader nu wel of niet had getrapt bleef duister. Voor politierechter J. van de Boom genoeg welles-nietes om te twijfelen en dus voor de trap vrij te spreken. De schade die schoonvader zei geleden te heb ben, 11.550 euro, werd afgewezen. Maak uw Donald Duck verzameling helemaal compleet met deze handige verzamelbox! HEINKENSZAND - De verwarming stond gisteren iets lager dan normaal op CBS De Wegwijzer in Heinkenszand. Het was Warme Truiendag. Wet houder van milieu Jan Zandee kwam, in trui, de dag inluiden. Hij had het wel een beetje koud, maar na het zelfgemaakte Warme Truienlied van de leerlingen van groep 7 en 8, kreeg hij het war mer. De wethouder sprak samen met de kinde ren over het doel van de dikke truiendag: het te gengaan van klimaatverandering. Door de uit stoot van broeikasgassen wordt de aarde war mer. De kinderen van de basisschool leren zo spe lenderwijs wat voor effecten de opwarming van de aarde heeft. En hoe ze dat kunnen tegengaan. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 29