Wat is het moment om nee te zeggen? High tea PvdA houdt bijeenkomst ziekenhuizen INTER BORG Bi KEUKENS OP MAAT de GOUDEN de Smit 3 5euro PZC Zaterdag 14 februari 2009 25 De onvrede kwam deze week met volle kracht tot uitbarsting. door Nadia Berkelder VLISSINGEN - De ondernemings raad van het ziekenhuis Walche ren in Vlissingen heeft al in no vember ernstige klachten gedepo neerd bij de raad van toezicht. Gis teren barstte de bom en zegde de or het vertrouwen in de raad van bestuur op. De or vindt dat de Vlissingse raad van bestuur te weinig kritisch is over de voorgenomen fusie. Boven dien heeft de oprichting van de stichting Servizz, waarin de zieken huizen al een tijd samenwerken 'veel geld' gekost. Daarnaast heeft de raad ernstige klachten over de manier waarop de directie met de or om is gegaan: de raad en de me dewerkers kregen te weinig infor matie, waardoor het vertrouwen in het beleid ontbreekt. En: 'de raad van bestuur (Rob Zomer, red.) heeft niet kunnen voorko men dat de heer Simons (van het ziekenhuis in Goes) zich negatief heeft uitgelaten over Ziekenhuis Walcheren in de media'. De onvrede onder het personeel kwam afgelopen week met volle kracht tot uitbarsting. De vakbon den deden verslag van de reacties die bij hun digitaal meldpunt zijn binnen gekomen en ruim 150 van de zevenhonderd personeelsleden van het Ziekenhuis Walcheren luchtten hun hart bij provinciebe- 'Het personeel van het ziekenhuis is nadrukkelijk niet tegen de fusie' stuurder George van Heukelom. Rob Zomer sprak in een reactie van een 'klein groepje' mensen dat de kont tegen de krib gooit, maar het ongenoegen blijkt groot, on der een groot aantal personeelsle den van het ziekenhuis. De -klachten die bij het meldpunt Zorgeninzeeland.nl zijn binnenge komen zijn divers. Bijna zestig pro cent was afkomstig van het perso neel van het ziekenhuis in Vlissin gen, de rest kwam van (poten tiële) patiënten. De bezorgdheid om de kwaliteit van de zorg is in alle reacties terug te lezen, zegt Warnaar. Daarnaast maakt het per soneel zich vooral druk over onder bezetting van afdelingen en over het gebrek aan informatie. „Het personeel is nadrukkelijk niet tegen de fusie, stelt Warnaar. „Het is ervan overtuigd dat samenwer king goed kan zijn, maar er is kri tiek op de manier waarop het nu gaat, er is geen duidelijke leiding. Bovendien wordt er, terwijl er nog geen toestemming is van de Neder landse Mededingingsautoriteit (NMa), gewoon doorgegaan met de fusie. Dat is foute boel. En het gaat stoel voor stoel: wat is nou precies het moment dat je nee moet zeggen?" Woensdagavond kon het personeel voor het eerst zijn zorgen kwijt. „Mensen hebben weloverwogen hun frustratie geuit. Op mij kwam dat zorgvuldig en rustig over, het was zeker niet 'hakken naar Goes'. De bijeenkomst begon met een speech van een medewerker, die beklemtoonde dat het personeel helemaal niet tegen fusie is." Alle aandacht gaat nu even uit naar het personeel in Vlissingen. „Het lijkt alsof we geen aandacht hebben voor het personeel in het zieken huis in Goes", zegt Warnaar. „En we krijgen daar ook opmerkingen over. In Vlissingen is het probleem op dit moment het heftigste. Maar we maken ons ook zorgen over Goes, vooral over de werkgelegen heid." MEUBELMAKERIJ mWËÊMM Kiarinetweg 14 Tei 0118-650004 Middelburg www.inter-borg.nl Industrieterrein Mortiere door Nadia Berkelder MIDDELBURG - PvdA-ers Eelke van der Veen (partijwoordvoerder over de ziekenhuizen in de Tweede Ka mer) en Wouter van Zandbrink (lid van Provinciale Staten) hou den maandagavond In Middelburg een bijeenkomst over de situatie bij de ziekenhuizen boven de Wes- terschelde. Van der Veen geeft: daar uitleg over wat er in Den Haag gebeurt met het dossier en wat de Tweede Kamer doet en kan doen met de zorgen die leven over de ziekenhui zen. Van Zandbrink geeft uitleg over het werk van de staten in dat verband. Het is een open bijeenkomst, bena drukt Van Zandbrink. Iedereen is welkom. Inbreng wordt dan ook op prijs gesteld. De bijeenkomst in hotel Arneville aan de Buitenruststraat 22 in Mid delburg begint om 20.00 uur. Demonstratie voor behoud van het ziekenhuis Walcheren op 31 januari. archieffoto Ruben Oreel tuinaanleg en onderhou< De hele maand februari: voor 2 personen incl. glaasje prosecco RESERVEREN NOODZAKELIJK: 0118-617484 voor meer inlo: www.degoudenbock.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 27