PZC 21 Aanleg knooppunt vergt omleiding Accent ligt op openbare orde 22 en 23 Stadsraad bijeen over voortbestaan Sleuteltje Zaterdag 14 februari 2009Tip? walcheren@pzc.nl Rotterdam wil kwart van de Zeeuwse havens Westkapelse Kreek: oorlogsmonument of recreatiepias? Volksgezondheid speelt in debat over softdrugs nauwelijks nog een rol. door Emile Calon vlissingen - De aandacht voor de volksgezondheid is helaas op de achtergrond geraakt in het debat over coffeeshops. Het accent is ver schoven naar openbare orde, zo zei advocaat André Beckers gister middag tijdens een conferentie in Vlissingen over het softdrugsbe leid. Hij betreurt dat omdat het Neder landse softdrugs- en coffeeshopbe- leid, vanuit het oogpunt van volks gezondheid, een succes is. „Vergele ken met omringende landen ge bruiken in Nederland niet meer jongeren softdrugs en wordt er ook minder harddrugs door hen gebruikt." De scheiding tussen hard- en softdrugs werkt dus, zo zei hij en baseerde zich daarbij op het jaarverslag 2008 van het Euro pees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving. Tijdens het debat in het stadhuis lag ook nu weer de nadruk op de openbare orde. Daar werd met na me gepraat over wat gemeenten mogen en kunnen als het gaat om het beleid rondom coffeeshops. Beckers en hoogleraar Lodewijk Rogier (Staats- en bestuursrecht, Erasmus Universiteit) lieten weten dat burgemeesters enige mate van vrijheid hebben als het gaat om 'Burgemeesters zijn in enige mate vrij om zelf beleid coffeeshops te bepalen' dat beleid. De aanvoer gedogen kan echter niet. En zelf hennep plantages opzetten om die coffee shops van wiet te voorzien, dat is helemaal een stap te ver. Volgens de twee sprekers moet het echter wel mogelijk zijn om in overleg met de officier van justitie afspra ken op bepaalde deelterreinen te maken wat wel en niet vervolgd wordt. Burgemeester Wim Dijkstra (Vlis singen) merkte echter op dat het Zeeuwse Openbaar Ministerie niet tot 'de rekkelijksten' behoort. Van die kant verwacht hij dan ook wei nig steun bij een mild regiem voor coffeeshops. Want hij liet wel dui delijk weten dat Vlissingse coffee shops, zolang ze er maar voor zor gen dat er niet aan minderjarigen verkocht wordt, niet al te hard door hem worden aangepakt. Zijn Middelburgse collega Koos Schouwenaar vindt juist dat de wet de wet is en dat coffeeshops zich aan alle regels moeten hou den. Binnen het gedoogbeleid kan niet nog eens worden gedoogd. Hij zei ook dat burgemeesters, bin nen het overleg met justitie, maar heel weinig bewegingsruimte heb ben voor een eigen beleid ten aan zien van de coffeeshops. veere - Blijft de Stadsraad Veere bestaan? Die vraag wordt maan dagavond beantwoord tijdens de algemene ledenvergadering. Het huidige bestuur heeft in de cember unaniem besloten zijn functie neer te leggen. Maandag wordt dat besluit bekrachtigd. Als niemand het huidige bestuur wil opvolgen, houdt de stadsraad op te bestaan. Ondanks een oproep onder alle leden heeft de stadsraad nog geen. aanmeldingen ontvan gen van nieuwe kandidaten. Het bestuur van de stadsraad stapt op uit onvrede over het raadsbesluit om de Spuikom voor vijf jaar in te richten als halfverhard parkeerter rein. Bovendien voelt de stadsraad zich geminacht door het gemeente bestuur. De vergadering in de Ko renmaat begint om 20 uur. Het is beredderen voor die man in Hulst. Z'n vrouw werkt elders en kan daardoor niet iedere dag thuis zijn. En dat wreekt zich. Eerlijk ge zegd leeft hij een ontaard leven; chaos compleet. Neem nu die ge beurtenis, eerder deze week. Hoe hij ook zocht, hij kon het sleuteltje van de brievenbus nergens meer vinden. Het hele huis afgezocht, al Tip? redactie@pzc.nl z'n gangen na gegaan, een minuti euze speurtocht... geen sleuteltje. Tot hij één van die zeldzame helde re ogenblikken kreeg, z'n gedragin gen nóg maar eens naging en met z'n kale hoofd vervaarlijk diep in de blauwe papierbak dook. jawel, hebbes! Z'n dochter moest hem uit de bak bevrijden. Die is nogal diep. Aanleg knooppunt A58-N57 ARWSTUN 16-02-09: Afsluiting oprit richting Goes door Theo Giele nieuw- en sint joosland - Vanaf komende maandag verandert de verkeerssituatie bij Nieuw- en Sint Joosland sterk. Om de aansluiting van de nieuwe N57 op de A58 te kunnen maken wordt de oprit richting Goes en de afrit Nieuw- en Sint Joosland Ar- nestein vanuit Vlissingen afgeslo ten. Op 1 maart gaat ook de Nieuw- landseweg onder de A58 dicht. Om Nieuw- en Sint Joosland be reikbaar te houden wordt een pa rallelweg (Weizichtweg) langs de A58 aangelegd. Die verbindt het dorp met het viaduct bij de afslag Middelburg. Bij het dorp zijn de werkzaamhe den voor het nieuwe knooppunt in volle gang. Tussen de molen en de A58 zijn waterlopen gewijzigd, waterkeringen verlegd en zandli- chamen neergelegd. Dit is allemaal nodig om de nieuwe (snel)weg N57 van Middelburg richting Ga- pinge en Veersedam aan te laten sluiten op de A58. De opening van de N57 op Walcheren staat ge pland voor eind 2010. Het werk voor de op- en afritten bij Nieuw- en Sint Joosland zullen nog een jaar in beslagnemen. Voor fietsers wordt een aparte doorgang onder de A58 gemaakt. Daarvan kunnen ook rouwstoeten uit Nieuw- en Sint Joosland naar de begraafplaats gebruik maken. 16-02-09: Afsluiting afrit Arnestein/ Nw- en St Joosland Aanleg Weizichtweg parallel aan A58 j 01-03-09: Afsluiting onderdoorgang Nieuwlandseweg N57 in aanleg Afsluiting en omleiding afgesloten op/afrit Weizichtweg (in aanleg) omleiding van Nieuwlandseweg naar Goes Verkeer uit Nieuw en St. Joosland kan via de Oude Rijksweg naar Goes, en via de huidige routes naar Middelburg en Vlissingen. NIEUW-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 23