Geen bedrijf heeft op r Kamer van gemeenten Koophandel wil steun voor ondernemers Wilders PZC 'Verwacht geen wonderen in de crisis van de Zeeuwse overheden' De krant 5 weken voor 15 euro 2 Zaterdag 14 februari 2009 PZC MAiKEL HARTE Ineens staan we op de barricades voor Geert Wilders. De ene politicus roept nog harder dan de ander dat de vrij heid van meningsuiting ernstig wordt aangetast, nu Wil ders Groot-Brittannië niet in mocht om de vertoning van zijn film Fitna bij te wonen. Wat deden diezelfde politici vorig jaar toen Wilders de vertoning van Fitna aankondigde? Ze probeer den Wilders langs alle kanten te bewegen de film niet te ma ken en niet te vertonen. Er werd zelfs gesproken over een ver bod op de film, want men vreesde rellen en aanslagen in Ne derland en op Nederlandse doelen in het buitenland. Een for se crisis werd het door Balkenende genoemd. Zowel de pu bliek omroep als de commer ciële zenders weigerden de film uit te zenden. Geen Nederland se politicus die toen zijn politie ke zendtijd bij de publieke om roep benutte om de vrijheid van meningsuiting in Nederland ter discussie te stellen. Wilders moest gaan leuren met zijn film om uiteindelijk terecht te komen in: Groot-Brittannië. De Brit se website Liveleak zond hem wel uit. Het zal dus wel meeval len met de vrijheid van meningsuiting bij de Britten. Ze had den nu gewoon geen zin in een hoop trammelant zoals die hier vorig jaar werd gevreesd en daar valt best iets voor te zeg gen. Dat het achteraf meevalt met die trammelant konden ze van te voren ook niet weten. Wilders zelf spint er garen bij. Hij speelt het handig uit en ziet zijn populariteit alleen maar stijgen. Ik vind hem maar een hypocriet. Als je zelf voortdu rend roept dat mensen dit land niet in mogen, dan moet je je ook niet aanstellen als je zelf een keer een land niet in mag. Bo vendien is toch hondsbrutaal om ergens naar toe gaan, terwijl je van te voren weet dat ze het liever niet willen. Dat soort mensen heb je ook altijd op bruiloften en zo. In Groot-Brittan nië hebben ze er zelfs een woord voor: partycrasher. Voor meer columns: www.pzc.nl/columns 'Hij speelt het handig uit en ziet zijn populariteit stijgen' COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162,4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4651 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118- 43 4070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend Goed T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088-0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.ni/lezersservice of bel. 088-013 99 10 Toets 1bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over LezersExtra Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur 08.00- 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda lezersservice@pzc.nl U kunt uw abonnement,beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 23,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 66,25 (acceptgiro €69,25) Jaar €254,00 (acceptgiro €257,00) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Plots heeft de Zeeuwse uitzendmarkt tijdelijke krachten te over. Uitzendbureaus zitten vol flexwerkers die alles willen doen. Maar er is niets. door Claudia Sondervan Zeeuwse bedrijven zetten massaal hun tijdelijke krachten en flexwerkers aan de kant. Wie een jaar geleden nog voor bepaalde tijd werd ingehuurd met serieus uitzicht op een vaste aanstelling, kan nu alsnog opnieuw beginnen met zoeken naar werk. De uitzend bureaus krijgen een ander slag volk binnen: meer mannen, meer ouderen, meer hoofdverdieners. Ze kloppen ook eerder aan: „Als ie mand vandaag hoort dat het in april voorbij zal zijn, zit hij mor gen hier", weet Marscha van der Hiele van Manpower in Middel burg. „Vorig jaar zomer vlogen de vacatures ons om de oren", blikt ze terug. Nu heeft ze vooral erva ren handwerklieden aan de balie en hbo-vacatures op de ruit han gen: applicatiemedewerker compu tersystemen, health safetymede- werker. Obers en serveersters voor na maart worden ook gevraagd. Maar de horeca wil graag jonge mensen. „En horeca is voor velen echt de laatste strohalm. Horeca- werk is meest in de avonden en weekeinden en het gaat vaak om mensen met kinderen." Ook uitzendbureau Apex in Yerse- ke merkt dat de arbeidsmarkt ver andert. Het bedrijf bemiddelt voor al in Poolse tijdelijke krachten, maar het ziet dat steeds meer Ne derlanders zich aanmelden, zegt René Sinke. „In de metaalsector is de vraag naar mensen minder, maar in de productie blijft het on verminderd. Wij plaatsen vooral mensen in de voedingsindustrie. Die is niet zo conjunctuurgevoelig. Maar daar adverteren we niet mee. Dus Nederlanders die zich hier aanmelden, doen echt een schot in het donker", denkt hij. De plaatsingsmogelijkheden ver dampen. Bij de industrie is de wer ving volledig in elkaar gezakt", weet Linda Visser, intercedente van Randstad in Terneuzen. „In de techniek bestond nog een tekort aan mensen, aan die vraag kunnen we nu voldoen. In de transportsector is het helemaal omgeslagen. Tot oktober waren mensen met groot rijbewijs niet te vinden, in december waren er in eens chauffeurs in overvloed." Vooral chauffeurs met een eigen wagen, zelfstandigen zonder perso neel, freelancerijders en contractrij ders zitten zonder opdrachtgevers. Wie wil, kan zich omscholen tot buschauffeur. Of heftruckbestuur der. „Maar niet iedere chauffeur wil dat." Er zijn ook nog de 'bui tenwachtfuncties': toezichthou- den, bewaking. „Daar blijven be drijven nog in investeren", weet Visser. „De crisis is zo snel doorge drongen in Zeeland. Het is heel drastisch verlopen. Het is echt een glijbaan. Het gaat heel hard. Bedrij ven dachten dat het pas in april naar beneden zou gaan. Geen be drijf heeft hierop gerekend." Achtentwintig jaar geleden begon Wies Saman als se cretaris van de Bra bants-Zeeuwse Werkgeversvereni ging (BZW) in Zeeland. In die tijd heeft hij de perioden van hoog- en laagconjunctuur elkaar zien af wisselen als het getij. Een recessie met zo veel gevolgen voor de Zeeuwse economie als de krediet crisis, heeft hij evenwel nog niet meegemaakt. „Ik ben onder de in druk van de omvang, de hardnek kigheid en de verwachtingen van ondernemers over de duur." En over de uitkomsten van de enquê te die zijn organisatie met deze krant heeft uitgevoerd: „De sterke uitval van de vraag in zo'n korte tijd is toch wel heel bijzonder." Saman stimuleert de provincie, de gemeenten en de waterschappen om het bedrijfsleven waar het maar enigszins mogelijk is te hel pen door deze moeilijke tijden heen te komen. Tegelijkertijd be seft hij dat hun mogelijkheden be perkt zijn. „Obama krijgt de daling van de conjunctuur niet omgebo gen, Bos lukt het evenmin, dus mag je niet van de Zeeuwse over heden vergen dat ze de problemen nu wel eens even zullen oplos sen." In dat licht moet volgens hem ook het gesprek worden gezien dat eco nomiegedeputeerde Marten Wiers- ma vorige maand met het Zeeuw se bedrijfsleven heeft gehad over de gevolgen van de kredietcrisis. Wies Saman, secretaris Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging Saman: „Het is goed dat zo'n over leg is, maar verwacht er geen won deren van. In ben het eens met de omschrijving die het Centraal Plan bureau van de crisis gaf: het is een griep die we met ons allen moeten uitzieken." Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betaling van 66,25 per kwartaal (NA14) een vast abonnement met betaling per accept van 69,25 per kwartaal (NA14) ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P5) Stuur de bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050, 5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088 - 013 99 10 Woonplaats Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening De PZC gaat zorgvuldig om mei persoonsgegevens. In hel colofon treft u nadere inlorm door Rinus Antonisse BREDA - De Zeeuwse gemeenten moeten zich inzetten om de gevol gen van de economische crisis voor de ondernemers te verzach ten. De Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland doet hiertoe een klemmend beroep'-op de ge meentebesturen. „De gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de economie te stimu leren", stelt de Kamer. Die reikt enkele concrete voorstel len aan, waaronder het naar voren halen van investerings- en onder houdswerken, het zo snel mogelijk betalen van rekeningen (binnen dertig dagen) en het bevriezen van lokale belastingen en heffingen (zoals onroerendzaakbelasting, bouwleges, toeristenbelasting). De vergunningen aan ondernemers moeten sneller verstrekt worden. Extra eisen die niet wettelijk ver plicht zijn, moeten worden verme den. Als gemeenten goederen en diensten inkopen of plannen aan besteden, moeten ze dat in kleine re pakketten. Dat biedt kleinere (regionale) ondernemers een bete re kans om mee te dingen. De Kamer raadt de gemeentebestu ren aan om met het bedrijfsleven te overleggen over de meest doel matige maatregelen. Bijvoorbeeld via een 'ronde tafelgesprek.'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 2