Bruine kikkers strijden om de vrouwtjes Een Elfstedentocht kan nog komen dit voor jaar, dat is waar. Hoewel het ijs net uit de sloten is en de schaatsen nog niet in het vet gaan, verschijnen binnenkort de eerste bruine kikker en de eerste kikkerdril. Voor u wellicht een reden om met de kinderen een kijkje te nemen bij een poel of sloot. Want de ko mende weken is de mooiste tijd om kikkers eens goed van dichtbij te be kijken. Schuw zijn ze niet, ze hebben het te druk met iets anders. Voortplanten. Want als Nederlands meest voorkomen de amfibie wakker wordt uit zijn winter slaap, is deze niet meer te stuiten! Na de winter is de bruine kikker samen met de gewone pad de eerste amfibie die weer actief wordt. Meer dan de bruine pad, overwintert deze meestal in de modder van een poel, put, sloot of plas. Als de dagen weer lengen en het ijs nog maar net uit de sloot is, worden de brui ne kikkers actief Soms gaan ze op pad en komen na een trektocht van wel tien kilometer in het beoogde voortplantings- water terecht. Soms is die trektocht niet nodig: sommige worden wakker in hun bed van modder, steken hun kop boven water en beginnen met paren. Tenmin ste: als er vrouwtjes zijn. Meestal blijven die vrouwtjes nog even op 'bed' liggen, tot de mannetjes goed actief zijn. Daar door, en door het feit dat er minder vrouwtjes zijn, ontstaat er een ware or gie. Uw tuinvijver, sloot en plas is in het voorjaar een welhaast Bijbelse poel van verderf Kikkermannetjes pakken, onder invloed van de hormonensoep die het slootwater op dat moment nou eenmaal is, alles wat maar op een vrouwtje lijkt. Een tennisbal, een dode paling, een stuk hout of zelfs een ander kikkermannetje. Het eerste vrouwtje dat wakker wordt en haar hoofd bovenwater steekt is dan ook de klos. Verschillende mannetjes klam pen zich aan haar vast, zodat er kluwen van kikkers ontstaan. Deze amplexen, zo- NATUURSTEMMEN door Hans van Hage als de biologen die noemen, kunnen soms wel zeven tot acht dieren bevatten. In de strijd om de beste genen, sneuvelt er wel eens een zwakker mannetje of vrouwtje door verstikking of verdrin king. Gelukkig gelden ook hier keiharde natuurwetten: de sterkste of de slimste overleeft. Uiteindelijk bevrucht het han digste mannetje de kikkerdril van het sterkste vrouwtje. Bij kikkers is dit een zogenaamde uitwendige bevruchting. Op het moment dat het vrouwtje de dril uit zichzelf perst, gaan de mannelijke zaadjes eroverheen. Met een beetje geluk laat hij los voordat het vrouwtje klaar is met haar zware taak en mag een ander, meestal minder ervaren kikkermannetje het ook nog even proberen. Het lijkt alle maal ondoordacht, maar in de natuur ge beurt niets zonder reden. De genen van het kikkervrouwtje worden op deze ma nier vermengd met de genen van ver schillende mannetjes. Dat kan alleen maar goed zijn voor de toekomstige kik kerpopulatie. De drie- tot vijfduizend ei tjes blijven voorlopig nog even in grote klompen liggen. Ze lijken wel te rijpen. De kikkervisjes beginnen, afhankelijk van de temperatuur, meestal binnen twee weken te ontwikkelen: na wat hap jes kikkerdril schakelen ze over op algen, die in het inmiddels opwarmende water voldoende worden ontwikkeld. Binnen een paar weken is het water vergeven van de kikkervisjes of dikkopjes. Die naam is logisch: een dikkopje heeft een enorm darmgestel in een plomp lichaam waar hoofd en romp één lijken te zijn. Naarmate de junimaand nadert, onder gaat het kikkervisje een ware metamorfo se: eerst krijgt het achterpoten, dan voor poten. Langzaam verliest het de staart en begint het meer en meer op een kikker tje te lijken. Het darmgestei wordt korter en de spijsvertering verandert, evenals het voedsel: het zijn niet langer algen, maar kleine insecten die op het menu staan. Als laatste veranderen de kieuwen in longen. In juni uiteindelijk, verlaten de kikkertjes, niet groter dan de nagel van uw pink, het water om er drie jaar la ter weer terug te keren en voorzichtig aan de voortplanting mee te doen. Van de duizenden eitjes is nog maar een handvol jongvolwassen kikkers over. On ervaren, dat wel. Maar gedreven door een oerdrang storten ook zij zich in de spreekwoordelijke poel van verderf Dat de sterkste zich mag voortplanten! PZC Zaterdag 14 februari 2009 1 7 POLDER Hertogin Hedwige Geen Zeeuwse polder die de laatste jaren zoveel in het nieuws opduikt als de Herto gin Hedwigepolder. Ongeveer, 300 hectare gelegen in het oostelijk stuk Zeeuws-Vlaan- deren en nog een stukje van circa 12 hectare in Vlaande ren. De polder is het in 1907 laatste herdijkte deel van het Verdronken Land van Saeftin- ge. De Hedwige staat in het nieuws vanwege het plan de p.older weer, na ruim 100 jaar, terug te geven aan de Wester- schelde. Gemachtigde A. T. Rottier üit Sint-Jansteen vroeg in 1902 namens de gezamenlijke eige naren vergunning aan voor in poldering van de schorren en slikken voor de Prosperpol- der. Toen grondgebied van de gemeente Clinge en een beet je van Doel en Kieldrecht. Voorwaarde was dat op Bel gisch grondgebied langs de grens een waterkerende kade werd aangelegd. De herdij- king nam drie jaar in beslag. Wie is hertogin Hedwige? Ge let op de leeftijd van de pol der nog een jonge deerne. In •werkelijkheid een telg uit het geslacht d'Arenberg. Dat had de gewoonte nieuwe polders naar zichzelf (Oude en Nieu we Arenbergpolder in Vlaan deren) of familieleden te noe men. Zo kreeg hertogin Loui sa haar in Saeftinge terugge wonnen polder, evenals her tog Prosper. En hertogin Hedwige werd bij de naamge ving niet vergeten. Grandeur die nog altijd een beetje rond de polder zweeft. Het adellijke geslacht van de Arenbergs - trouwe vazallen van de Spaanse koning Filips II en in de Tachtigjarige Oor log dus tegenstanders van de Republiek der Verenigde Ne derlanden - bezat het overgro te deel van de gronden die de heerlijkheid Saeftinge vorm den. Door militaire inunda ties in is84/'85 en stormvloe den ging de welvarende heer lijkheid ten onder. De herdij- kingen begonnen na 1800 en eindigden met de Hertogin Hedwigepolder. Na de Eerste Wereldoorlog werden de be zittingen verkocht en deels ondergebracht in een beleg gingsmaatschappij. De Hertogin Hedwigepolder rust als het ware op histori sche grond. Namelijk op die van de verdronken polders Leys, Doel en Casuweelsche Moer. Diep in de grond zitten verdronken dorpen als Ca suele en Stampaert. Rinus Antonisse foto's Hans van Hage Een bruin kikkervrouwtje rust uit na haar zware taak. Inzet: Komende weken is het dé tijd om met kikkers kennis te maken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 17