Raadsleden gehoord in witwaszaak Volksgezondheid speelt in debat softdrugs nog nauwelijks een rol RWS zette vorig jaar 9 huurders uit hun huis De Donald Duck unieke verzamelbox Trouwen op vrijdag de 13e s PZC Zaterdag 14 februari 2009 2 7 Terneuzense politici moeten uitleg geven over Snowbase. door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Rechercheurs van de Zeeuwse politie hebben in op dracht van het Openbaar Ministe rie de fractievoorzitters van PvdA en CDA in de Terneuzense raad ge hoord over hun kennis van en eventuele betrokkenheid bij de Snowbase-afFaire. De raadsleden Marnix van Oyen (PvdA) en Henk Siersema (CDA) werden ruim twee uur doorge zaagd over de Terneuzense witwas- affaire. Zoals bekend, liet justitie vorig jaar beslag leggen op het ski- halcomplex, omdat het OM rede nen zag om aan te nemen dat de bouw van het complex gedeeltelijk gefinancierd was met gelden die af komstig waren uit drugshandel. De uitbater van coffeeshop Check point zou, vermoedt justitie, direct bij de financiering betrokken zijn geweest. Van Oyen zei gisteren verbaasd te zijn over zijn ondervraging. „Het is natuurlijk geen alledaags ver schijnsel dat raadsleden in een strafzaak gehoord worden. Het zou meer in de lijn der verwach ting liggen als collegeleden wor den gehoord. Die weten van de hoed en de rand. Ik heb niet meer kunnen vertellen dan hoe wij als fractie in deze zaak staan", zei Van Oyen. CDA-er en gewezen politie-inspec teur Siersema kan zich wel voor stellen waarom bij hem is aange klopt. „Ik heb als voorzitter van De fractievoorzitters van CDA en PvdA in Terneuzen zijn gehoord in de Snowbase-affaire. De burge meester wil bespreken hoe te handelen bij integriteitskwesties. voetbalschool Assist contacten ge had met de projectontwikkelaar en wat andere mensen. Toen ech ter de kwestie van sponsoring aan de orde kwam, ben ik als voorzit ter afgehaakt. Mogelijk zijn die con tacten voor het OM van belang ge weest om een sfeerbeeld te krijgen van alles rond Snowbase." Siersema heeft overigens de stel lige indruk dat hij niet als politi cus, maar als privépersoon ge hoord is. Het OM bevestigde dit. Siersema: „Anders had ik met mijn fractie van gedachten gewis seld over de zaak." Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen weet van het horen van de raadsleden, maar heeft nog niet met hen over de kwestie gesproken. „Het enige wat ik hieruit opmaak is dat het OM met een zeer diepgaand on derzoek bezig is in de Snowbase- annex Checkpointzaak." De Terneuzense burgemeester wil deze kwestie overigens wel aan kaarten bij de gemeenteraad om af te spreken hoe te handelen in dit soort zaken. Voorts zal hij raadsleden in voor komende gevallen de mogelijk heid bieden om binnen het ge meentelijke apparaat terug te val len op juridische bijstand. GOES - Woningbouwcorporatie RWS, actief in Goes, Kapelle en op Noord-Beveland, zette in 2008 ne gen huurders op straat. Bij twee huurders werd een wietkwekerij in de woning aangetroffen. In tegenstelling tot de landelijke trend daalt het aantal huisuitzettin gen bij RWS. Landelijk steeg dit aantal met 14 procent tot 8500 ge vallen. Bij de RWS werden tot 2005 gemiddeld vijftien woningen ontruimd. De daling bij de corpo ratie komt door een actief beleid om huisuitzettingen te voorko men. Bij huurschulden zit de RWS er bovenop, zodat de schuld niet te veel oploopt. De wijkbe heerder van RWS verwijst huur ders naar de gemeentelijke schuld hulpverlening. De corporatie werkt met gemeenten, maatschap pelijk werk en bewindvoerders sa men om huurders met financiële problemen te ondersteunen. Corporatie Zeeuwland op Schou- wen-Duiveland voert hetzelfde be leid. Hier werd in 2008 niemand op straat gezet. In 2007 waren dat er nog twee, in 2006 ging het om vijf gevallen. Castria Wonen op MIDDELBURG-Vrijdag de 13e is niet de eerste da- ste keus. Zij trouwden gisteren in Middelburg. Vera speelde 'Ring of Fire' van Johnny Cash, de Tholen noteert nog een lichte stij- tum die in je opkomt om te trouwén. Voor Jeani- Jeanine volgt hiermee haar moeder en oma die muziek die gedraaid werd toen Harm Jeanine ten ging in het aantal ontruimingen, ne Naerebout en Harm Bosch was dit juist de eer- ook op vrijdag de 13e trouwden. Zanger Danny huwelijk vroeg. foto Lex de Meester dat tussen de tien en vijftien ligt. Justitie en gemeenten leggen het accent op openbare orde. door Emile Caion VLISSINGEN - De aandacht voor de volksgezondheid is helaas op de achtergrond geraakt in het debat over coffeeshops. Het accent is ver schoven naar openbare orde, zo zei gisteren advocaat André Beckers tijdens' een conferentie in Vlissingen over het softdrugsbe leid. Hij betreurt dat omdat het Neder landse softdrugs- en coffeeshopbe- leid, vanuit het oogpunt van volks gezondheid, een succes is. „Vergele ken met omringende landen ge bruiken in Nederland niet meer jongeren softdrugs en worden er ook minder harddrugs gebruikt." De scheiding tussen hard- en soft drugs werkt dus, zo zei hij en ba seerde zich daarbij op het jaarver slag 2008 van het Europees Waar nemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving. Ook tijdens het debat lag de na druk op de openbare orde. Daar werd met name gepraat over wat gemeenten mogen en kunnen als het gaat om het beleid rondom cof feeshops. Beckers en hoogleraar Lodewijk Rogier (Staats- en be stuursrecht, Erasmus Universiteit) lieten weten dat burgemeesters eni ge mate van vrijheid hebben. De aanvoer gedogen kan echter niet. En zelf hennepplantages opzetten om de coffeeshops van wiet te voorzien, dat is helemaal een stap te ver. Volgens de twee sprekers Het Nederlands beleid ten aan zien van sofdrugs is vanuit het oogpunt van volksgezondheid een succes. De discussie gaat nu vooral over openbare orde. moet het wel mogelijk zijn om in overleg met de officier van justitie afspraken op bepaalde deelterrei nen te maken wat wel en niet ver volgd wordt. De Vlissingse burgemeester Wim Dijkstra merkte op dat het Zeeuw se Openbaar Ministerie niet tot 'de rekkelijksten' behoort. Van die kant verwacht hij dan ook weinig steun bij een mild regiem. Hij liet wel duidelijk weten dat Vlissingsê coffeeshops, zolang ze niet aan minderjarigen verkopen, niet al te hard door hem worden aangepakt. Zijn Middelburgse collega Koos Schouwenaar vindt juist dat de wet de wet is en dat coffeeshops zich aan alle regels moeten hou den. Binnen het gedoogbeleid kan niet nog eens worden gedoogd. Hij zei ook dat burgemeesters, in het overleg met justitie, maar heel weinig bewegingsruimte hebben voor eigen beleid. Maak uw Donald Duck verzameling helemaal compleet met deze handige verzamelbox!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 151