Streven naar leefbaarheid in Ellemeet Broze dromen met veel haken en ogen Nieuwerkerk werkt aan toekomstvisie Op zoek naar stinzenplanten in Slotbos Dit is de Samuëischool 22 Zaterdag 14 februari 2009 PZC S Aan leefbaarheid moet je zelf veel doen, weten de inwoners van Ellemeet. Zij zullen zich niet door de eerste de beste tegenslag laten ontmoedigen. door Ali Pankow De aftandse abri wordt vervangen door een moderne, nieuwe bushalte, want 'een trein die in gang is gezet, kan niet stoppen', foto Dirk-Jan Gjeltema Dorpsbewoners vinden het raar dat het tachtigkilometerbord vlakbij het bord met dertig kilometer staat. foto Dirk-Jan Gjeltema Ellemeet is een beetje saai om te zien. Daar moet wat aan verbeteren", vindt Coby Kalis. Zij bruist van enthousiasme om zich daar, sa men met andere dorpsbewoners, sterk voor te maken. Bij de intro ductie van het project 'Dromen in Ellemeet' stond zij dan ook voor aan om bij enkele onderdelen het voortouw te nemen. Het droomproject is opgezet om de inwoners uit te da gen zélf met initia tieven te komen om het dorp leefbaar te houden. Coby ziet het helemaal zitten: een rustiek bushokje aan de Kuijer- damseweg bijvoorbeeld, waar je niet alleen op de bus hoeft te wachten, maar waar je elkaar als dorpsbewoners ook kunt ontmoe ten. Bovendien is er ruimte om naast zo'n leuke, nostalgische abri ook een jeu-de-boulesbaan aan te leggen. „En bloemen, heel veel bloemen moeten er komen", zegt Coby. Zij droomt van: Ellemeet als Village Fleur. „Het moet hier zo mooi worden, dat de automobilis ten op de Kuijerdamseweg hele maal niet meer met hoge snelheid door het dorp zullen rijden, maar dat ze juist de tijd nemen om even rond te kijken." Het probleem van die hardrijders leek het dorp overi gens net onder de knie te hebben, al voordat het droomproject werd ingezet. Maar bij leefbaarheid kun je nooit tevreden achterover leu nen, zo moesten de Ellemeters er varen. Voor zij er erg in hadden bij voorbeeld plaatste het waterschap een tachtigkilometerbord op die zelfde weg net buiten de kom- grens. „Raar", vinden de dorpelin gen. „Nou staat die 8o km bijna vlak achter het bord van 30 km. Dat nodigt weer uit te gaan scheu ren." „Het zou inderdaad iets voor Youp van 't Hek zijn, maar het mo tief van het waterschap is dat dui- „En bloemen, heel veel bloemen moeten Coby Kalis, pleitbezorgster voor Village Fleur. delijk gemaakt moet worden wel ke soort weg het betreft. Met de be lijning alleen is dat niet helder ge noeg. Vandaar dat bord", zegt voor zitter John Elenbaas van de Dorps raad. Hij heeft tijdens de vergade ring van de dorpsraad nog meer te leurstelling voor de zo enthousias te zaal in petto: dat rustieke bus hokje heeft weinig kans van sla gen. De gemeente kan er om diver se redenen niet mee instemmen. „Nou John, dat vind ik echt niet Woningbouw en een brede school zijn mooie idealen voor Ellemeet, maar voor de realisatie gelden keiharde criteria. Spelmiddagen voor de oude ren komen er wel. Ook de viering van carnaval in sa menwerking met Serooskerke zal in Ellemeet best van de grond ko men. Met de bouw van een rustie ke abri wordt het al veel moeilij ker. Dat wijkt blijkbaar te veel af van wat het college van B en W BURGH-HAAMSTEDE - Natuurmonu menten houdt zondag 22 februari een nieuwe excursie. Deelnemers gaan met een gids op zoek naar stinzenplanten in het Slotbos bij Haamstede. Stinzenplanten zijn planten die hier van origine niet voorkomen, maar van elders zijn meegebracht en hier aangeplant. Vaak gaat het om vroege bloeiers. Hyacinten en sneeuwklokjes zijn bekende voorbeelden. De excursie start om 10.00 uur aan het toegangshek van Slot Haamste de aan de Noordstraat in Burgh- Haamstede. Aanmelden kan bij de VW Haamstede, op www.natuur- monumenten.nl of via 0900 2020233. ANALYSE door Ali Pankow net heeft besloten. Bovendien: wat moet je als chauffeur van Con- nexxion met een 'romantische' ab ri met IJsselsteentjes en oude dak pannen? Zo'n bestuurder wil voor al veel glas om te zien of er passa giers bij de halte staan. Maar als een bushokje al moeilijk wordt, hoeveel kans op realisering door Piet Kleemans NIEUWERKERK - Verkeersproble men, parkeeroverlast en gebrek aan voorzieningen voor jongeren. Voor deze en andere problemen wil de dorpsraad Nieuwerkerk sa men met de inwoners van Nieu werkerk oplossingen verzinnen. Het is de bedoeling dat leerlingen van de lokale basisschool onder zoek doen naar de leefbaarheid in het dorp. De dorpsraad gaat, stelt voorzitter Jan van den Berge, voor haalbaarheid. Concrete plannen sa mengebald in een dorpsvisie voor de komende tien jaar met als doel het bevorderen van de leefbaar heid in het dorp. „En daarbij kij ken we niet alleen naar wat er nu hebben dan de wensen van wo ningbouw en een brede school bin nen het Droomproject Ellemeet? Voorzitter John Elenbaas van de Dorpsraad kent de broosheid van dit soort dromen. Toch hoopt hij dat zij aanjager kunnen zijn voor belangrijke ontwikkelingen voor de leefbaarheid. „Het hele droomproject is in gang gezet naar aanleiding van plannen- voor nieuwbouw van enkele wo ningen. De betrokkenen willen zelfs niet tijdelijk naar een andere kern verkassen, maar ook in de tus sentijd op Ellemeet blijven wo nen." Elenbaas ziet daar mogelijk heden toe als er geschoven kan binnen de beleidskaders van de ge meente mogelijk is, maar ook naar wat er wellicht in de toekomst alle maal kan. Omstandigheden kun nen in tien jaar tijd behoorlijk ver anderen." Natuurlijk heeft de dorpsraad zo haar ideeën over wat er moet gebeuren. „Ik zou zo een heel rijtje op kunnen sommen", zegt Van den Berge, „Maar dat doe ik niet want wij willen als dorps raad juist dat de ideeën van hoe het beter kan in en om Nieuwer kerk uit de bevolking zelf komen." Dat kan donderdag 19 februari tij dens een bijeenkomst met als mot to 'Nieuwerkerk kijkt vooruit' in Ons Dorpshuis. Aanvang 19.30 uur. worden, dus: eerst nieuwbouw en daarna pas sloop. Het één haakt in het ander, want voor nieuwbouw binnen de kern, ofwel: inbreiding, is ruimte nodig. Het toverwoord blijkt 'brede school' te zijn. 't Mêê- tje, de huidige openbare basis school, is aan nieuwbouw toe. „Ons beleid bij nieuwbouw is dan meteen te kijken naar andere ge wenste voorzieningen op een dorp. Een gymzaal, een dorpshuis. Wellicht kan dat gecombineerd worden", zegt directeur Ewald de Keijzer van onderwijsorganisatie Obase. Natuurlijk zou dat Elle meet ten goede komen, benadrukt Elenbaas. Hij noemt drie locaties leuk hoor", schiet Coby plotseling uit haar slof „Het is quatsch dat het niet zou kunnen. Wij hebben een werkgroepje van zes mensen die een mooie abri willen bou wen, net zoals dat hokje bij de kerk in Renesse. Het kost de ge meente niks en we zullen het zelf onderhouden. We hebben dat ook verteld op het gemeentehuis aan meneer Dé' Winter van verkeer. Die vond het wel leuk. Maar me neer Starmans, een andere ambte naar, zei dat B en W al een besluit hebben genomen over de plaat sing van nieuwe abri's op Schou- wen-Duiveland. Volgens hem is daarmee een treintje in gang ge zet, dat niet meer kan worden ge stopt. Maar daar hoeven wij toch geen genoegen mee te nemen? Als we ons direct uit het veld laten slaan, komt er niks terecht van ons droomproject." Met dit betoog weet Coby de er komen" vlam voor de leef- baarheid weer aan te wakkeren. Zij heeft inmiddels vijftien mensen genoteerd die wil len meepraten over de bloemen zee die in én rond Ellemeet moet worden aangelegd. Van vergelijk baar enthousiasme getuigt Nita Been. Zij beheert het dorpshuis en wil met hulp van vrijwilligers deze accommodatie vaker gaan gebrui ken. „Voor ouderen gaan we om de veertien dagen een spelmiddag houden. En er komt wellicht ook een cursus showballet voor kinde ren en volwassenen." waar die brede school gebouwd zou kunnen worden. Daarna zou de huidige plek van het dorpshuis beschikbaar komen voor inbrei ding. Op papier oogt het mooi, maar er ziten veel haken en ogen aan, die de broze droom kunnen verstoren. Immers: het is nog maar de vraag of't Mêêtje wel in Ellemeet gevestigd blijft. Een nieuw gebouw zou op grond van harde cijfers ook wel eens in Scha rend ij ke, dat binnen hetzelfde voe- dingsgebied ligt, kunnen komen. Bovendien is het maar de vraag of er binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden, gezien de huidige economische problemen. KERKWERVE - De 12-jarigen Niels en lan en de 11-jarige Nick (rechts) doen het werkwoordenspel onder leiding van zorgcoördinator Joannet Boer. De kinderen zitten op de Samuëischool in Kerkwerve. Gisteren stond in deze krant een reportage over de Samuëischool. Daarbij was helaas een verkeer de foto geplaatst. Dit is de juiste. foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 146