'Aanpak verkeersproblemen' Uw Nieuwe Toekomst lijdt niet onder crisis PZC Verwaarlozing hond: boete van 500 euro De Donald Duck unieke verzamelbox 'Eeuwige' vredesvlam waait af en toe uit z PZC Zaterdag 14 februari 2009 2 7 VANDAAG IN DE REGIO Fracties in Hulst willen Willibrordusschool helpen met huisvesting. door Harold de Puysseleijr HULST - De aanpak van verkeerson- veilige situaties in de gemeente Hulst moet van veel fracties in de gemeenteraad volgend jaar voor rang krijgen. Dat blijkt uit de punten die Pro gressief Hulst, Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH) en de PvdA aandragen voor het nog te voeren debat over de besteding van het geld dat beschikbaar is in de ge meentekas. De drie fracties vormen samen een meerderheid in de gemeente- MIDDELBURG - De politierechter in Middelburg heeft gisteren een 47-jarige man uit Westdorpe con form de eis veroordeeld tot "een boete van vijfhonderd euro. De man kreeg deze boete omdat hij zijn hond ernstig had verwaar loosd. Op 7 november bleek de hondenren sterk vervuild. De vloer lag vol uitwerpselen en dreef van de urine, het drinkwater was vervuild en de hond was een uitge hongerd scharminkel. Volgens de Westdorpenaar had hij alles gedaan wat hij kon om het dier te verzorgen. Die verkoos vol gens hem om in de regen te blij ven zitten en steeds de drinkbak om te gooien, in plaats van in zijn hok te kruipen. Bovendien poepte het dier zo'n beetje de hele dag achter elkaar, stelde hij. Een 30-jarige man uit Zelzate, die bij de Westdorper zijn pony's stal de, kreeg een boete van zeshon derd euro. Op dezelfde dag bleek de box waarin de dieren stonden ernstig vervuild, terwijl er ook geen droge ligplaats aanwezig was. De Belg was eerder ook al voor een soortgelijk feit veroordeeld. raad. Progressief Hulst richt de aan dacht vooral op gevaarlijke fiets routes voor schoolkinderen. De PvdA en ABGH pleiten er beide voor om de verkeersknelpunten van de hele gemeente te inventari seren, gekoppeld aan een plan van aanpak. Zowel Progressief Hulst als de PvdA hebben verder de herinrich ting van de Grote Markt in Hulst op hun verlanglijstje staan. 'Opwaarderen van parkeerplaats naar publiekstrekker', is kort en bondig de boodschap van de PvdA. De partij denkt er daarbij aan om op de Markt gedurende de weekeinden wisselende evenemen ten zoals een antiekmarkt te hou den. Progressief Hulst denkt in die zelfde richting. Een nog groter deel van de raad wil verder spij kers met koppen slaan om de Wil librordusschool uit de huisvestings problemen te helpen. Progressief Hulst kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het niet erg vlot met de realisering van een nieuw gebouw voor de school. Ver huis de winkels aan de Zoetevaart naar het BACK-terrein en bouw vervolgens op het vrijkomende ter rein een nieuwe school, zo luidt het advies van Progressief Hulst. Een meerderheid van de Hulster gemeenteraad wil in de gemeen tebegroting van volgend jaar geld zoeken voor de aanpak van verkeersknelpunten. door Frank van Cooten SLUIS - De Zeeuws-Vlaamse pro motiecampagne Uw Nieuwe Toe komst heeft vooralsnog geen last van de economische crisis. Voor de bedrijven is het momenteel minder makkelijk de toegezegde bedragen vrij te geven, maar op korte termijn is er voldoende arm slag om door te gaan. „Iedereen is er nog steeds van over tuigd dat deze* samenwerking tot resultaten leidt en de vraag naar woningen en werk in Zeeuws- Vlaanderen vergroot. Wel zal na drukkelijker een beroep worden gedaan op beschikbare provinciale middelen", stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis in een notitie over de stand van zaken. Deze notitie is donderdagavond besproken in de vergadering van de raadscommissie Middelen. Bur gemeester Jaap Sala beklemtoonde Groot Hontenisse pleit in de aan loop naar de prioriteitendiscussie in de gemeentepolitiek voor ver nieuwing van het dorpshuis in Vo gelwaarde, nu de plannen voor een woonzorgcentrum in dat dorp in een impasse zitten. Ook de andere fracties in de ge meenteraad hebben een lijst met prioriteiten, maar het CDA kiest er voor die nog even achter de hand te houden. Volgens fractie voorzitter Adrie Totté zou de ge meente er verstandig aan doen eerst een analyse te maken van de financiële tegenvallers die de ge meente in het kader van de kre dietcrisis te wachten staan. Het CDA wil daarop haar prioriteiten afstemmen. dat de gemeentelijke bijdrage van 25.000 euro in de 'taskforce' (een samwerkingsverband tussen de drie gemeenten en het bedrijfsle ven) het maximale budget blijft. Ook als de bijdragen vanuit het be drijfsleven achterblijven bij de ver wachtingen. Sala gaat daar overi gens niet vanuit. „De bevolking van Zeeuws-Vlaanderen is met 160 afgenomen. De promotiecampag ne heeft 49 nieuwe inwoners opge leverd. Er is dus enig effect." Om Uw Nieuwe Toekomst fysiek zichtbaarder te maken komt er een 'beleveniswinkel', waar infor matie is over onder meer te koop of te huur staande woningen, de arbeidsmarkt en onderwijs. Wo nen, werken en beleven van Zeeuws-Vlaanderen en alles wat daarmee samenhangt, is terug te vinden in het assortiment van de winkel. Waar de winkel komt, is nog niet bekend. EVENEMENTEN ZATERDAG AXEL De Halle, 20.00 uur: Theater Chantant; Gregoriuscentrum, 20.00 uur: Kaarten; BIERVLIET Dorpshuis, 10.00 uur; Tweedehands markt; CLINGE Café de Troubadour, 13.30 uur: Kaarten; GRAAUW Gemeenschapshuis, 19.00 uur: Songfes tival carnaval de Djerken; HENGSTDIJK De Vogel, 20.30 uur: Bingo; Basisschool, 14.00 uur: Vertrek carnavals optocht gevolgd door feest in de Schuur; HULST Reynaertland, 11.30 - 12.30 uur: Rode Kruis beschermd zwemmen; Den Duliaert, 14.00 uur: Carnaval VOGG, mensen met een verstandelijke beperking; 20.00 uur: Buutreednen; KLOOSTERZANDE WZC Antonius, 17.30 uur: Woord -en communieviering; KOEWACHT De Vlaschaard. 20.00 uur: Dansavond; NIEUW-NAMEN Bezoekerscentrum, 10.30 uur: Wandel excursie door Verdronken Land van Saef- tinghe; OOSTBURG Ledeltheater, 20.00 uur: Musical de Jan tjes door de Plattelanders en Zoma; Schaapskooi aan de Mosterdweg, 13.00 uur: Lammetjesdag; SAS VAN GENT De Roselaer, 20.00 uur: Bingo showband Sas van Gent; Voetbalterrein Corn Boys, 15.00 uur: Trimloop over verschillende afstanden; SPUI De Drie Gehughten, 20.00 uur: Bingo; TERNEUZEN De Veste, 9.00 uur: Koersbal; WALSOORDEN Café Rue du Nord, 20.30 uur: Wagen bouwers bolling; EVENEMENTEN ZONDAG HENGSTDIJK De Vogel, 10.00 uur: Kaarten; HOEK Restaurant De Braakman, 10.00 uur: Vleeskaarting; HULST Den Duliaert, 9.00 uur: Dienst Christen gemeente; 11.00 uur: Salsa dansen; 15.00 en 20.00 uur: Buutreednen; KLOOSTERZANDE Café Tommy's, 14.00 uur: Kaarten; Café de Kastanje, 13.00 uur: Darts toer nooi; OOSTBURG Schaapskooi aan de Mosterdweg, 13.00 uur: Lammetjesdag; OSSENISSE Hof ter Nesse, 14.30 uur: Schieting; SAS VAN GENT De Vlaanderen, 10.30 uur: Paranormaal- beurs; SINT-JANSTEEN Den Bombardon, 10.30 uur: Valentijns- concert fanfare St.Jan; Palazzolihuis Hulst HULST - Het Palazzolihuis in Hulst houdt dinsdag 24 februari een ont moetingsochtend voor mensen die kanker hebben en hun naas ten. De bijeenkomst in 's Lands huis duurt van 10 tot n.30 uur. Maak uw Donald Duck verzameling helemaal compleet met deze handige verzamelbox! lees vind leef CADZAND-DORP - Als symbool van de eeuwige vrede moet de vredesvlam van World Peace Flame altijd bran den. Maar vervelende valwinden zien af en toe kans om de ontluchtingsgaten van het monumentje bij de her vormde kerk in Cadzand-Dorp binnen te dringen en de vlam te doven. De Stichting Wereldvredesvlam zoekt naar een oplossing, maar steekt intussen gedoofde vlammen gewoon opnieuw aan. foto Camile Schelstraete

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 135