Sluis moet weer fors bezuinigen Kompas in Hoek heeft er een verdieping bij Gemeente Hulst lost probleem met verkeer bij Pinkeltje niet op PZC Zaterdag 14 februari 2009 25 Gemeenteraad krijgt actuele informatie in besloten vergadering. door Frank van Cooten SLUIS - De gemeente Sluis wacht weer forse bezuinigingen van enke le miljoenen euro's. De gemeente raad van Sluis wordt binnen enke le weken in een besloten vergade ring geïnformeerd over de actuele financiële stand van zaken. Burgemeester Jaap Sala deelde dit mee tijdens de vergadering van de raadscommissie Middelen. Deze mededeling is onderdeel van een brief van het Sluise college als reac tie op de afsprakenlijst tussen zes fracties. Deze lijst is een aanvul ling op het bestuursakkoord. Alleen Chris van de Vijver (Libe raal Sluis)- maakte geen deel uit van de beraadslagingen om tot de ze afspraken te komen. Zij kondigt al een reeks van vragen aan voor de raadsvergadering deze maand. Wethouder Ben Hennekam verte genwoordigt de voormalige oppos- tiepartijen WD, Gemeentebelan gen en CDA in het college. Om tot een breder politiek draagvlak te ko men, is de afsprakenlijst gemaakt. Hoofddoelstellingen blijven het ge zond maken van de gemeentelijke financiën en het voortvarend ter hand nemen van de gemeentelijke reorganisatie. Deze reorganisatie moet volgend jaar zijn afgerond, luidt één van de afspraken. Een an dere afspraak is het laten vervallen van de bezuinigingen op de subsi- De gemeente Sluis wacht een be- zuiniging van enkele miljoenen euro's. Om tot een breder poli tiek draagvlak te komen hebben fracties afspraken gemaakt. dies voor verenigingen en sport clubs in 2010. Het college krijgt de opdracht om voor het vervallen van deze bezuiniging dekking te vinden door het opschorten van projecten. Andere afspraken zijn onder meer voldoende geld vinden voor restau ratie van de stadswallen van Aar denburg als voortvarend met de aanleg van de rondweg is begon nen, niet méér investeren in het multifunctioneel centrum in IJzen- dijke dan de reeds toegezegde zes ton en seizoensverlenging van de minicampings van Pasen tot en met 31 december. Het college moet ook duidelijkheid geven over de positie van de Walcherse Bouw Unie (WBU) voor de ontwikke ling van het Duinplein in Cad- zand-Bad. Als de WBU afhaakt, moet het college op zoek naar een andere ontwikkelaar. Lokale onder nemers met concrete plannen mo gen niet afhankelijk zijn van de WBU. Als aanbeveling wordt onder meer genoemd dat park De Elderschans in Aardenburg met plaatselijke on dernemers opgeknapt kan wor den. Leerlingen verrichten officiële opening van christelijke basisschool. door Paul Begijn HOEK - Een halfjaar was het behel pen en zaten ze in het puin, de leerlingen en leerkrachten van de christelijke basisschool 't Kompas in Hoek. Gisteren werd die perio de feestelijk afgesloten met de offi ciële opening van de nieuwbouw. De leerlingen kregen die eer door tientallen ballonnen in de lucht te laten. Directeur Adriaan Krijger: „Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar als je ziet wat je er voor terug krijgt", sprak hij de ge nodigden toe." Wij staan hier in een gebouw van veertig jaar oud, maar dat zou je er niet aan afle zen." Als blijk van waardering hoe de docenten tijdens de verbou wing hun werk hebben verricht, kregen alle leerkrachten een mand- 'De nieuwbouw van de school heeft heel wat voeten in de aarde gehad' je met een fles wijn en een versna pering uitgereikt. De nieuwbouw was het gevolg van het alsmaar stijgende leerlin genaantal, dat inmiddels weer licht dalende is. Op het hoogte punt in 2004 telde de school 135 leerlingen. Omdat er onvoldoende onderwijsruimte was, kreeg de school de uitbreiding. Er werd een verdieping bijgebouwd met daarin twee klaslokalen. Beide ruimtes zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. De twee kleinere ruimtes gaan dienst doen als docu mentatiecentrum, waarin me'erde- De leerlingen van het Kompas in Hoek laten ballonnen in de lucht. re computers staan. De werkzaam heden voor de nieuwbouw wer den in rap tempo uitgevoerd. Van mei 2008 tot het einde van het jaar werd er volop gebouwd met als resultaat de eerste verdieping van 't Kompas. Ook is er een ruim te ingericht voor de BSO. Belang stellenden kunnen vanmiddag tus- foto Peter Nicolai sen 13.00 en 16.30 uur een kijkje komen nemen in de school aan de Narcissenlaan 37 in Hoek. door Harold de Puysseleijr VOGELWAARDE - De gemeente Hulst voelt zich niet geroepen maatregelen te nemen voor veili ger verkeer in de nabijheid van kinderopvang Pinkeltje in Vogel waarde. Wethouder Clen de Kraker wijst het verzoek daartoe van de ge meenteraadsfractie Groot Honte- nisse van de hand. Volgens Jean-Paul Hageman van die groe pering is de gevaarlijke verkeerssi tuatie in de Bossestraat met enkele simpele ingrepen door de gemeen te te verhelpen. Die maatregelen hoeven volgens Hageman 'echt geen duizenden euro's te kosten'. Wethouder De Kraker is echter principieel van mening, dat het geen taak van de gemeente is om iets aan de situatie te doen. Hij be schouwt de private kinderopvang als een bedrijf Pinkeltje moet zelf zorgen voor voldoende parkeerge legenheid bij het kinderopvangcen trum, stelt hij. „Gaan we anders de verkeersproblemen bij andere be drijven in de gemeente ook oplos sen", vraagt De Kraker zich af. Hageman blijft van mening dat de gemeente iets aan het probleem moet doen. Hij snapt het gevaar van precedentwerking, maar wijst ook op de veiligheid en leefbaar heid in Vogelwaarde. Expositie over liefde in La Vie En Rose Hulst HULST - In de expositieruimte van kunst-, antiek- en brocantewinkel La Vie En Rose in Hulst is tot half maart de tentoonstelling 'Harten lief en hartenleed' te zien. Diverse Zeeuwse kunstenaars ge ven hun interpretatie van liefde. Er is werk te zien van onder ande ren Kaza Poorter, Vera Schleibach en Janna Weijland. De expositie is elke zaterdag (van 11.00 tot 17.00 uur) en zondag (van 13.00 tot 17.00 uur) te bezichtigen. La Vie En Rose is gevestigd in de Lange Nieuwstraat 22 in Hulst. Hulst heet nieuwe inwoners welkom HULST - De gemeente Hulst houdt zaterdag 21 maart de jaarlijkse ken nismakingsbijeenkomst voor nieu we inwoners. Tijdens deze bijeen komst geeft het gemeentebestuur de nieuwkomers de gelegenheid nader kennis te maken en wordt er allerlei informatie verstrekt over hun nieuwe woonomgeving. Na de ontvangst om 14.00 uur in het stadskantoor wordt er een rondrit door de gemeente ge maakt, waarbij VW-gidsen de no dige wetenswaardigheden uit de doeken zullen doen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 133