klaar voor de toekomst Opleidingscentrum kassen echt van start in gewichtskïasseii Zpzc Zaterdag 14 februari 2009 23 'Wij zullen straks als eersten producten uit deze polder leveren aan klanten in Duitsland en Frankrijk.' 'Maatwerk. We leiden mensen zeer praktijkgericht op, zodat ze straks in de kassen die er komen aan de slag kunnen.' Het opleidingscentrum voor de glastuinbouw (VOC) in de Smidsschorrepolder bij Westdorpe houdt vrijdag 6 maart open huis. De week erna wordt echt begonnen met de opleidingen. f Güldjan Hassan Ali dieft de tomatenplanten met een grote vaardigheid. En passant haalt ze ver schrompelde blaadjes van de plan ten, die - als het een beetje meezit - over enkele weken de eerste ki lo's trostomaten zullen opleveren. De Terneuzense van Iraakse origi ne was een van de eerste mensen die zich aanmeldde bij het VOC voor een opleiding. „Dit is beter dan thuiszitten", zegt ze stellig. „Ik heb een administratieve opleiding gehad, maar kreeg geen werk. Toch dacht ik: laat ik dit maar eens proberen. Voordat ik in Terneuzen kwam wonen, had ik in Vlissingen een volkstuintje. Groenten en bloe men zelf kweken vond ik leuk en interessant. Deze opleiding, die ik nu vier weken volg, is dat ook." Rolf de Jong, zelf oud-tuinder, is sinds kort de bedrijfsleider van het VOC. Hij zorgt er voor dat de boel blijft draaien en dat er -naast de scholing - ook geproduceerd wordt. Want hoewel het centrum in eerste instantie bedoeld is om mensen te scholen en te informe ren moeten er ook tomaten gekweekt worden voor de markt. Trostomaa- tjes, cherries en pruimpjes, goed voor een inkomstenpost van 85 mille. „Ja", grapt De Jong, „wij zul len straks als eersten producten uit deze polder leveren aan klanten in Duitsland en Frankrijk. De Jong is in de weer met meetap paratuur. Hij prikt meetnaalden in de grondlagen onder de planten en meet het vocht-en meststoffen- gehalte. Terwijl hij aan het monito ren is brommen hommels in de rondte. De bevruchtingsbrigade heeft zijn werk al redelijk gedaan. Aan vrijwel alle planten hangen kleine groene vruchten. De eerste oogst in wording. „Zonder die hommels zouden we het wel kun nen vergeten. Zij zijn het geweest die hier het echte werk hebben ge leverd. Ja, zo bieden we werk aan hele volkeren." Mensen zijn in de grote kas overi gens op twee handen te tellen. Het echte opleidingswerk moet nog be ginnen. Projectleider Gijs van den 'Zonder die hommels zouden we het wel kunnen vergeten.' Berg van Dethon vertelt dat er een eerste lichting inmiddels ge schoold is. „Een is ervan in een kas terechtgekomen, een in de ho reca en de andere twee zijn terug naar school gegaan. Op dit mo ment zijn er een stuk of vijf men sen in opleiding, maar daar zitten ook nog een paar mensen van Dethon bij." Na de open dag op 6 maart wil het centrum echt met de opleiding beginnen. Daarvoor hebben zich meer dan vijfhonderd terneuzen - Even hebben de pro jectleiders Gijs van den Berg (Dethon) en Ruud van Leest (ge meenten Zeeuws-Vlaanderen) hun hart moeten vasthouden. De economische recessie trof ook de tuinbouwsector. En even leek het erop dat verschillende tuinders die belangstelling hadden getoond in de Kanaalzone nieuwe bedrij ven op te zetten hun financiering niet rond zouden kunnen krijgen. In dat geval zou het voorlichtings- en opleidingscentrum in de Smids schorrepolder bij Westdorpe toch een valse start hebben gemaakt. Een nieuwe opleiding voor werk zoekenden die uiteindelijk niet tot een betaalde baan zou leiden. Gelukkig lijkt het tij te keren, want de voorbije weken kregen Van den Berg en Van Leest te ho ren dat de Gebroeders van Duijn en de Belgische tomatenkweker Ju- topie toch beginnen met de bouw van hun kassen in de nu nog lege polder. Van den Berg: „De gebroe ders Van Duijn hebben ons nu ge vraagd een aantal mensen op te lei den. Met andere kandidaten -en die zijn er - wordt nog gepraat. Het begin is er." De belangstelling voor een oplei ding in de glastuinbouw is groot. De voorbije weken hebben zich zo'n 550 mensen aangemeld via verschillende kanalen. In decem ber werd begonnen met opleidin gen. Na de open dag op 6 maart willen de projectleiders minstens dertig mensen in opleiding heb ben. Verwacht wordt dat de tuin bouw in de streek uiteindelijk goed is voor 1400 banen. mensen aangediend, maar - zo zegt projectleider Ruud van Leest, die namens de Zeeuws-Vlaamse gemeenten bij het VOC betrokken is - 'dat aantal moet eerst goed ge filterd worden'. „Is dat gebeurd, dan hopen we met zo'n dertig mensen te kunnen beginnen." Wat kunnen de mensen die een opleiding willen volgens straks ver wachten? Van den Berg: „Maat werk. We leiden mensen zeer praktijkgericht op, zodat ze straks in de kassen die er komen aan de slag kunnen. Naast het werk in de kassen krijgen ze theoretische modules aangeboden op BBL-niveau over gewasteelt, bemesting en bedrijfs voering. Daar kan een module Ne derlandse taal aan worden toege voegd, maar ook kunnen ze een VCA-diploma (veiligheid) halen en een diploma om een heftruck te besturen." De open dag van het VOC glastuinbouw in de Smids- schorre vindt plaats op vrijdag 6 maart. Belangstellenden zijn wel kom van 13.00 tot 20.00 uur. foto Peter Nicoiai De stuwende krachten achter de opleidingskas voor glastuinbouw: (vlnr) Ruud van Leest, Gijs van den Berg en Co van Schaik. foto Peter Nicoiai Huist praat over aanvullend 'Polderwegen indelen openbaar vervoer voor ouderen 1 Pt 9 !oor Harold de Puysseleójr hulst - De gemeente Hulst is al in overleg met het samenwerkingsver band Collectief Vervoer in Zeeuws-Vlaanderen, de beide an dere gemeenten in de streek en de woningcorporatie Woongoed over het aanvullend openbaar vervoer voor ouderen. Dat antwoordt wethouder Clen de Kraker van de gemeente Hulst op vragen van het CDA en Groot Hontenisse. De gemeenteraadsfracties van de ze twee partijen stelden eerder de ze week de vraag of de gemeente bereid was met de genoemde par tijen in overleg te treden. De Kraker zegt verder, dat hij geen i. 'irecte mogelijkheden ziet om aan h haken bij het systeem van gratis vervoer voor ouderen in Terneu zen. „Dat vervoer is alleen bedoeld voor inwoners van Terneuzen. Bo vendien zou het onze gemeente minimaal 85.000 euro structureel kosten om zoiets te regelen." Volgens de wethouder is er op dit moment nog niets concreets te melden over het initiatief van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten om gratis busvervoer in te voeren voor ouderen. De Kraker zegt, dat de gemeenten in dat verband nog altijd wachten op uitsluitsel van de provincie Zee land. Die heeft nog geen besluit kunnen nemen, omdat er nog on duidelijkheid is over de kosten van het gratis openbaar vervoer voor ouderen. door Frank van Cooten sluis - Zeeuws-Vlaamse polderwe gen moeten gedurende de aanleg van bijvoorbeeld nieuwe natuurge bieden worden ingedeeld in ge wichtsklassen. Dan weet de aanne mer direct over welke wegen de vrachtwagens met grond of klei wel en niet mogen rijden. Fractievoorzitter William Gijsel van Gemeentebelangen in Sluis vraagt het college van burgemees ter en wethouders en het dagelijks bestuur van Waterschap Zeeuws- Vlaanderen deze mogelijkheid te onderzoeken. Jenny Rosendaal-Dees en Geert de Bruijckere van Algemeen Water- schaps Belang constateerden deze week dat polderwegen tussen het nieuwe natuurgebied Havenpolder in Aardenburg en de tijdelijke op slag van grond in de Sophiapolder bij Oostburg zijn beschadigd door kleitransporten. De provincie moet de herstelkosten betalen. Gijsel is het eens met de stelling van Algemeen Waterschaps Be lang dat inwoners niet mogen op draaien voor deze kosten. Voorkomen is echter altijd beter dan genezen, vindt Gijsel. Naast het indelen van wegen in gewichts klassen kan in het bestek van de aanbesteding ook worden opgeno men welke grondtransporten qua gewicht acceptabel zijn. „Van te vo ren regelen dus." Hulst zoekt kandidaten Pelgrimstas hulst - Burgemeester Jan-Frans Mulder van de gemeente Hulst roept zijn inwoners op kandidaten aan te dragen voor de Pelgrimstas. Dat is een onderscheiding die door de gemeente in 2000 in het leven is geroepen als een 'pluim' voor mensen die zich op een bij zondere wijze inzetten voor de ge meenschap. De Pelgrimstas wordt alleen aan inwoners van de ge meente Hulst uitgereikt. De tas is vormgegeven in brons. Kandida ten kunnen schriftelijk worden ge meld bij de burgemeester via Post bus 49, 4560 AA Hulst. Meer informatie bij de stafafdeling Bestuursondersteuning van de ge meente via 0114 - 389131.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 131