Opleidingscentrum Provincie 'snapt' dat Sluis externen huurt Plan voor vijfhuizen in Kloosterzande Sleuteltje PZC bezorgers.nl 22 I Zaterdag 14 februari 2009 PZC Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de dienstverlening. door Frank van Cooten SLUIS - De provincie Zeeland be grijpt de noodzaak van de gemeen te Sluis om tot juli een aantal ex ternen in te huren. „We huren echt geen externen in als het niet nodig is", zei wethouder Henk Lui- jendijk donderdagavond in de ver gadering van de raadscommissie Middelen. Hij reageerde op een vraag van Chris van d'e Vijver (Li beraal Sluis) die twijfelt aan het nut en de noodzaak. Zij mist een onderbouwing van het beleid om externen in te huren. Omdat Sluis onder preventief toe zicht staat van de provincie moe ten begrotingswijzigingen eerst met de provincie worden doorge sproken. Om te kunnen voldoen aan de dienstverlening van de or ganisatie vindt Sluis het noodzake lijk een aantal medewerkers van buitenaf'in te schakelen. De mees ten blijven tot april, twee exter nen blijven tot juli voor de ge meente werken. De kosten zijn ge raamd op 613.544 euro. Het mees te geld wordt gehaald uit diverse posten binnen de begroting. Johan Provoost (WD) vindt het niet verstandig een deel van dit geld uit de inhaalslag van bestem mingsplannen te halen. „Waarom niet uit de vrijgevallen loonruimte als gevolg van het niet invullen van vacatures." Ook Joop Wielak ker (PvdA) wees op geld dat is ver diend door vertrokken medewer kers. Volgens een ambtenaar zijn de 'opbrengsten' van openstaande vacatures al weggestreept tegen de kosten van de externe krachten. Tripje naar skatepark in Sint Niklaas afgelast HULST - Het tripje van Hulst in Be weging naar het vernieuwde skate park New Pact in Sint Niklaas gaat niet door. Hulst in Beweging plande deze ac tiviteit voor de jeugd op vrijdag 27 februari. Het skatepark is deze week echter door een grote brand volledig in de as gelegd. De activiteit van Hulst in Beweging kan om die re den niet meer doorgaan. Investering Sasse kanaaleiland niet kwijt sas van cent - De investering van 2,2 miljoen euro die de gemeente Terneuzen gedaan heeft om het Sasse Kanaaleiland voor woning bouw aantrekkelijk te maken is nog niet definitief verloren. Dit antwoorden B en W in antwoord op vragen van het onafhankelijk raadslid Pim Broekhuijsen. Het col lege onderzoekt of bouw op het ei land op aangepaste wijze -minder dan 140 huizen - toch mogelijk is. Politie arresteert tasjesrover Vlissingen vlsssingen - Een 33-jarige man uit Vlissingen is aangehouden op ver denking van minstens twee tasjes roven. De politie kijkt of de man met nog meer berovingen te ma ken heeft. Afgelopen week vonden in Vlissingen drie berovingen plaats. Ook was er nog een poging tot beroving. De politie moet nog getuigen horen, die zich na de be rovingen hebben gemeld. ZilUWSE: Het is beredderen voor die man in Hulst. Z'n vrouw werkt elders en kan daardoor niet iedere dag thuis zijn. En dat wreekt zich. Eerlijk ge zegd heeft hij een ontaard leven chaos compleet. Neem die gebeurte niseerder deze week. I-Ioe hij ook zocht, hij kon het sleuteltje van de brievenbus nergens vinden. Het he le huis afgezocht, al z'n gangen na- 'Ik heb een administratieve opleiding gehad, maar kreeg geen werk. Toen dacht ik: laat ik dit maar eens proberen.' Acht bands in Road to Graauwrock graauw - De stichting Graauw rock heeft de namen bekend ge maakt van acht bands die in aan merking komen voor een optre den op Graauwrock op 21 mei. De wedstrijd 'Road to Graauwrock' een week eerder op 16 mei gaat tussen Cafeight, Dear Mom, Im mens, ClingsBekend, Frontline, Al mighty Ducks, Siz Matters en Jer ry and the Toms. Plaats van hande ling is het veld van w Graauw. Raadslid pleit voor inzamelen frituurvet terneuzen - Raadslid Jo Baart van de Terneuzense Onafhankelijke Partij (TOP) heeft B en W van Ter- neuzen verzocht om te beginnen met de inzameling van (afgewerk te) frituurvetten. Van dit vet kan biobrandstof gemaakt worden. Baart wordt mogelijk op zijn wen ken bediend. Wethouder Jaap Bos (milieu) liet gisteren weten dat de kringloopstations olie en vetten apart zullen inzamelen. Cursus beginnende natuurliefhebber oostburg - De natuurbescher mingsvereniging 't Duumpje en Natuur&Zo houden in West- Zeeuws-Vlaanderen de cursus 'Na tuur over de Drempel' voor begin nende natuurliefhebbers. Er zijn vijf bijeenkomsten op donderdaga vond. De eerste cursusavond is op 12 maart in het stadhuis in Oost burg. Aanmelding: 0115 - 649520 of info@nme-zvl.nl. Tip? redactie@pzc.nl gegaan, een minitieuze speur tocht... geen sleuteltje. Tot hij één van die zeldzame helde re ogenblikken kreeg, nogmaals al zijn gedragingen naging en met z'n kale hoofd vervaarlijk diep in de blauwe papierbak dook. jawel, hebbes! Z'n dochter moest hem uit de bak bevrijden. Die is namelijk nogal diep. door Harold de Puysseleijr KLOOSTERZANDE - De gemeente Hulst werkt mee aan de bouw van vijf woningen op de plaats waar nu de voormalige bierbrouwerij en garage aan de Groenendijk 7 in Kloosterzande nog staat. Omwonenden klagen in toene mende mate over de verpauperde situatie rond het vervallen pand. Het pand staat momenteel te koop en de gemeenteraadsfractie van Groot Hontenisse vindt dat een uitgelezen moment om iets aan de verloedering te doen. De fractie stelde wethouder Diana van Damme (Ruimtelijke Orde ning) voor om de gemeente de oude brouwerij aan te laten kopen en er na de sloop nieuwbouw toe te staan. De wethouder legde in de gemeen teraadsvergadering echter uit, dat de gemeente niet aan zet kan zijn om het pand aan te kopen, omdat een projectontwikkelaar er al over in onderhandeling is. „Wij willen in principe meewer ken aan zijn verzoek om daar vijf woningen te bouwen", aldus Van Damme. „Een van de voorwaar den is dan wel, dat de ontsluiting van het terrein goed wordt gere- geld." De wethouder zegde Groot Honte nisse toe vooraf ook met de omwo nenden te willen praten over de nieuwe invulling. Frank van Driel en Güldjan Hassan Ali aan het werk in de opleidingskas in de Smidsschorrepolder bij Westdorpe. 0800 - 022 27 10 WeGeNeRNieuwsMedia

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 130