PZCI21 Raadsleden gehoord in witwaszaak ZONDAG GEOPEND Brugman 29 22 en 23 Sloeber van Fiel van Camiel warmt volle zaal op voor buutreednersbal Rotterdam wil kwart van de Zeeuwse havens Opleidingscentrum voor glastuinbouw klaar voor de toekomst Zaterdag 14 februari 2009 Tip? zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Fractievoorzitters CDA en PvdA zijn uren over kennis doorgezaagd. door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Rechercheurs van de Zeeuwse politie hebben in op dracht van het Openbaar Ministe rie de fractievoorzitters van PvdA en CDA in de Terneuzense raad ge hoord over betrokkenheid en of kennis over de Snowbase-affaire. De raadsleden Mamix van Oyen (PvdA) en Henk Siersema (CDA) werden ruim twee uur doorge zaagd over de Terneuzense witwas affaire. Zoals bekend liet justitie vo rig jaar beslag leggen op het skihal- complex, omdat het OM redenen zag om aan te nemen dat de bouw van het complex gedeeltelijk gefi nancierd was met gelden die af komstig waren uit drugshandel. De uitbater van coffeeshop Check point zou, vermoedt justitie, direct bij de financiering betrokken zijn geweest. Van Oyen zei gisteren verbaasd te zijn over zijn ondervraging. „Het is natuurlijk geen alledaags ver schijnsel dat raadsleden in een strafzaak gehoord worden. Het zou meer in de lijn der verwach ting liggen als collegeleden wor den gehoord. Die weten van de hoed en de rand. Ik heb niet meer kunnen vertellen dan hoe wij als fractie in deze zaak staan", zei Van Oyen. Oud-politie-inspecteur Sier sema kan zich wel voorstellen waarom bij hem is aangeklopt. „Ik De fractievoorzitters van CDA en PvdA in Terneuzen zijn gehoord in de Snowbase-affaire. De burge meester wil bespreken hoe te handelen bij integriteitkwesties. heb als voorzitter van voetbal- school Assist contacten gehad met de projectontwikkelaar en wat an dere mensen. Toen echter de kwes tie van sponsoring aan de orde kwam, ben ik als voorzitter afge haakt. Mogelijk zijn die contacten voor het OM van belang geweest om een sfeerbeeld te krijgen van al les rond Snowbase." Siersema heeft overigens de stellige indruk dat hij niet als politicus, maar als privépersoon gehoord is. Het OM bevestigde dit. „Anders had ik met mijn fractie van gedachten gewis seld over de zaak." Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen weet van het horen van de raadsleden, maar heeft nog niet met hen over de kwestie gesproken. „Het enige wat ik hieruit opmaak is dat het OM met een zeer diepgaand on derzoek bezig is in de Snowbase- annex Checkpointzaak." Lonink wil deze kwestie overigens wel aankaarten bij de raad om af te spreken hoe te handelen in dit soort zaken. Voorts zal hij raadsle den in voorkomende gevallen de mogelijkheid bieden om binnen het gemeentelijke apparaat terug te vallen op juridische bijstand. HULST - Sloeber van Fiel van Camiel (Clinge- naar Ronnie van Goethem) maakte gistera vond zijn debuut in de ton van het Buutreed- nersfestival in Hulst. Wanneer hij de uitpuilen de grote zaal van Den Dullaert inloopt, is de zaal is in vrolijke, gespannen afwachting van wat komen gaat. Vooral de plaatselijke politici knijpen de billen al een beetje bij elkaar. Als ze maar niet te erg over de hekel worden ge haald. Maar het is nóg erger als de tonprao- ters hen helemaal niet noemen. Naast Sloeber maakte ook Theodorus den Delver zijn de buut. 't Kakkenestje, Toon van Peet Vink, Gel Sassee, 't Holle Vat, Sieske de Flierefluiter en Jopie den Pillendraaier kropen samen al heel wat vaker in de ton. foto Peter Nicolai Belg drinkt vijf keer te veel TERNEUZEN - Een 32-jarige man uit het Belgische Basecles is in de nacht van donderdag op vrijdag overgebracht naar de Middelburg se gevangenis Torentijd. De Belg lapte een rijverbod aan zijn laars, nadat hij was aangehouden op de Binnenvaartweg in Terneuzen. Uit de blaastest bleek dat hij teveel had gedronken. Ademanalyse op het bureau toonde een alcoholpro millage van bijna vijf keer boven het maximum. Na zijn vertrek stapte de man echter weer in de auto, waarna hij werd opgepakt. Mogelijk versnelde aanleg fietspaden HULST - Waterschap Zeeuws-Vlaan- deren en de gemeente Hulst bekij ken samen de mogelijkheid voor versnelde aanleg van het fietspad van Graauw naar Paal. Ook de aanleg van het fietspad tus sen Ossenisse en Kloosterzande wordt mogelijk naar voren ge haald. Nu staat de aanleg daarvan bij het schap pas in 2013 op de planning. Tenslotte wordt gekeken naar de mogelijkheid om een fiets pad aan te leggen tussen Sint Jan steen en Heikant, via de Oude Drij- dijck in Sint lansteen. CDA waterschap wil versneld investeren TERNEUZEN - De CDA-fractie in het Waterschap Zeeuws-Vlaande- ren heeft het dagelijks bestuur ge vraagd om waar mogelijk ge plande investeringen vervroegd te laten uitvoeren. Op die manier denken de chris ten-democraten de economie in de regio een extra impuls te kun nen geven. Mocht anti-cyclisch investeren voor het waterschap geen mogelijk heden bieden, dan willen de CDA-hoofdingelanden een onder zoek naar andere alternatieven. van 12.00 tot 18.00 uur Hulst* Absdaalseweg 19 Telefoon4)l 14-320080 |jJBHLL\ SINDS 1971 KEUKENS BADKAMERS www.brugman.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 129