'Kernenergie van nut voor medische sector' wmmmmmmamm J AFSLUITING ÜP- EN AFRIT A58 ARNESTEIN (38) 1 2 Zaterdag 14 februari 2009 PZC LEZERS SCHRIJVEN Brieven richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 lezersredacteur@pzc.nl (max. 150 woorden) Kruistocht Heuff schiet in zijn kruistocht te gen het christendom opnieuw zijn vurige pijlen af (krant, 12-02). Hij beroept zich op zijn verstand. Hij meent zijn welvaart te danken te 1 hebben aan de goden van gelijk heid, veiligheid en moderniteit. We offeren er ons leven, onze vrij heid, onze zeden, ons geloof en on ze eerbied aan op. We richten ons naar het moderne mensbeeld en we raken steeds meer mens-af, puur omdat we niet voor God al leen knielen. Wie niet voor Gods zaak opkomt, is onrechtvaardig. Maar wie begrijpt het dat we, om goed te leven, afstand moeten doen van de zonde, en dat we door God verlost en tot zijn dienst teruggeroepen moeten worden om te kunnen leven. We moeten gered worden, om de aarde eer aan te doen! Redding is extra hulp van de hemel, het is hulp van de zelfde God die zijn wetten in ieder mensenhart heeft gelegd. Cert-Jan Wondergem Prinsenhove 34, Middelburg Militaire Willems-Orde Naar aanleiding van uw artikel in de krant van 11 februari gaarne uw aandacht voor het volgende: het eindigt met een lijstje van, inmid dels overleden dragers van deze hoogste Nederlandse onderschei ding. Hoewel geen bekende Neder landers, zijn er twee Zeeuwen die deze M.W.O. tijdens de Tweede Wereldoorlog mochten ontvan gen: W.M. Herkemij, zeeloods in dienst als stuurman ter koopvaar dij. Bij Koninklijk Besluit nr. 7 van 28 juni 1942 werd hij benoemd tot Ridder in de vierde klasse der Mili taire Willemsorde. Op 4 juli 1941 reikte koningin Wilhelmina de on derscheiding in Londen aan hem uit. De volgende oud-Vlissinger die deze M.W.O. mocht ontvan gen was oud-kapitein A. Romijn. Tijdens een konvooireis werd zijn schip de 'Aagtekerk' door dertig a veertig Duitse duikbommenwer pers op 14 juni 1942 aangevallen en tot zinken gebracht. Ondanks zijn verwondingen bleef hij lei ding geven en sprong als laatste van het achterschip te 24.05 uur in zee alwaar hij werd opgepikt door een destroyer. Kapitein Romijn had al een zekere reputatie verwor ven door met de 'Aagtekerk' een vijandelijke onderzeeër te ram men. Dit gebeurde op 14 januari 1942. Bij Koninklijk Besluit van 20 januari 1948 werd hij benoemd tot Ridder vierde klasse in de Militai re Willemsorde. Een onderschei ding die werd uitgereikt door Prins Bernhard. Rinus van Es De Kempenaerstraat 13, Vlissingen Ziekenhuizen 2 Simons verordonneert: vanaf 1 ja nuari 2009 alle bevallingen in Zie kenhuis Goes. Prompt is er een ambulancepost nodig op Noord-Walcheren. Kosten (direct en indirect) tenminste 150.000 eu ro. Waarom betaalt Simons die dan niet? J. Keersemaker H. Roland Holstlaan 66, Vlissingen Ziekenhuizen 3 Hoe is het mogelijk, dat de heren Simons en Zomer al bijna vier jaar lang de ziekenhuiszorg in Zeeland op z'n kop zetten? Deze autoritai re, bijna dictatoriale managers deinzen nergens voor terug en hun doel heiligt alle middelen om hun visie op te leggen aan de Zeeuwen (minus Zeeuws-Vlaande- ren). In het zwartboek van de vak bonden, dat de mening van dat deel van het personeel vertegen woordigt, dat tegen alle intimida tie in voor zijn mening uitkomt, staan alle wandaden van de twee niet-Zeeuwse managers nog eens opgesomd. Het provinciebestuur schrikt er zelfs van, maar laat we ten via de gedeputeerde van Heu- kelom, dat het niets kan doen. Een voorbeeld van politiek voor de bühne! Waarom niet samen met de afvaardigingen van Veere en Vlissingen naar Den Haag? Hetzelf de geldt voor de Provinciale Sta ten. Simons en Zomer, wanneer dringt het tot u door, dat u niet meer welkom bent in Zeeland? Neem uw verantwoordelijkheid. Ton Overbeek Churchilllaan 1060, Terneuzen Sluis Inwoners van Sluis moeten zo'n 32,84 euro extra betalen, maar waarvoor eigenlijk? 180.000 euro voor een vierde wethouder. 613.544 euro voor externen. En dat op 24.161 inwoners. Pro beer die hoge kosten maar eens te begrijpen. Om burgers te behoe den uit te glijden op de Sluise bruggetjes moet het benodigde budget (enkele duizenden euro's) over enkele jaren worden uitge smeerd en dus zal de burger nog enkele jaren voorzichtig moeten zijn als door vocht en vorst het brugdek glad is geworden. Onze politici zijn blijkbaar wat minder voorzichtig als ze zich op de glad de politieke paden begeven. Maar, 32,84 euro voor politieke gladheidsbestrijding, is de zoveel ste uitglijder van onze dames en heren politici. Dat men dit maar al lemaal laat gebeuren en goedpraat. Zou het komen omdat de term 'burgernabijheid' nog niet voor komt in het woordenboek van on ze Sluise schoolmeester Johan van Dale? Guus Langeraert 't Schuttebocht 21, Oostburg VLISSINGEN WESTERSCHELDETUNNEL Hl omleidingsroute WW> einde omleidingsroute werkzaamheden mniHik, - NIEUW- EN ST. JOÜSLAND - VANAF 16 FEBRUARI Rijkswaterstaat sluit vanaf 16 februari de oprit van de A58 richting Goes (38) en de afrit van de A58 vanuit Vlissingen (38), aan de zuidzijde van de A58, geheel af. Aan de noordzijde van de A58 blijven de oprit richting Vlissingen (38) en de afrit vanuit Goes (38) open. Houd rekening met een langere reistijd. OMLEIDINGSROUTES: Verkeer vanuit de Nieuwlandseweg (N665) en Arnestein richting Goes via de borden Vlissingen, verkeer blijft in het weefvak, oprit 39 (Schroeweg/Sloeweg Noord) en de A58 richting Goes Verkeer vanuit Vlissingen richting Nieuwlandseweg (N665) en Arnestein via de Schroeweg, de Torenweg en de Nieuwlandseweg (N665) via de A58 richting Goes, afrit Arnemuiden (37), oprit Arnemuiden (37) richting Vlissingen/Middel- burg en afrit Arnestein (38) Verkeer vanuit Nieuw- en St. Joosland richting Goes via oprit (37) Arnemuiden en de A58 riching Goes Deze gewijzigde situatie zal ongeveer een jaar duren. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie, www.rijkswaterstaat.nl Rijkswaterstaat NEDERLAND MOET DOOR. (van An33f Be^f) INFORMATIE: W W W.VAN AN A ARBETER. NL - TELETEKST - RADIO - TELEFOON 0800-8002 (GRATIS) TE CAST Leen Harpe is fractievoorzitter GroenLinks in de Staten van Zeeland. Zeeland heeft geen kernener gie nodig als 'tussenoplos sing' naar een duurzame energiehuishouding. De te bou wen waterstofcentrale in het Sloe- gebied maakt dat definitief overbo dig. GroenLinks ziet wel wat in kernenergie, maar dan als weten schappelijke toepassing in de medi sche sector. De bepleiters van kernenergie wil len Zeeland 'nucleair' laten gaan. Dat is in tegenspraak met het lan- ge-termijn energiebeleid. Er leiden drie wegen naar duurzaamheid: via wind van zee, via warm- te-kracht-koppeling én met kleine windmolens bij tuinders en thuis, op kantoor en in werkplaatsen en als laatste via zonne-energie. Zee land staat vooraan bij deze drie ontwikkelingen. Sinds kort weten we ook dat er een kolenvergasseb naar Zeeland komt (de waterstofcentrale). Kort om, we kunnen veel werk en wel vaart halen uit de noodzakelijke overgang naar andere vormen- van energieopwekking. Als tussenoplossing is flexibel ver mogen nodig, dat zowel gas kan produceren als stroom en dat is de waterstofcentrale annex kolenver- gassing met C02-afvang. De kosten voor een kerncentrale komen royaal boven de twee mil jard euro. Die gaan de draagkracht van Delta te boven. Een kerncen trale komt bovendien te laat. In 2020/2025 is er al zoveel zonne- en windenergie beschikbaar dat de stroomprijs is gaan dalen. Dan is kernenergie echt niet meer zo voordelig! Bij EPZ werken samen 450 men sen. Die mogen we niet blij maken met een dooie mus: een nieuwe kerncentrale. Daarom moeten we nü een alternatief hebben. GroenLinks is voorstander van een vreedzame wetenschappelijke toepassing van kernenergie in rela tie tot kenniseconomie. Dat ge beurt momenteel onder meer in de kerncentrale Petten. De twee reactoren in Petten wekken geen energie op. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar manieren om de levensduur van radioactief afval te verkorten. Ook worden er medische isotopen gemaakt, die worden gebruikt voor kankerbe strijding. Met de kennis en kunde, opge daan in Zeeland, is het een reëel gegeven er vanuit te gaan dat de vervangende centrale in Borssele zou kunnen komen te staan. De planologie daarvoor is in orde. Deze vreedzame wetenschappelij ke toepassing van kernenergie kan verder ontwikkeld en wellicht ge combineerd worden met de ken nis en kunde aanwezig bij het Zeeuws radiotherapeutisch cen trum ZRTI te Vlissingen. Waar Delta NV (nog steeds) zoekt naar nieuwe partners voor het realise- 'Delta is ingehaald door de aankondiging van de komst van een waterstofcentrale' ren van een tweede kerncentrale, is deze mogelijkheid (aansluitend bij wetenschappelijk onderzoek/ universiteiten) zeker geen mindere en veel realistischer. Het verder ontwikkelen van de protontherapie waarbij gezond weefsel en de omliggende organen minimaal of helemaal niet be straald worden, kan tot de moge lijkheden behoren. Een unieke kans voor - en mogelijk een con centratie van - kennis(instituten) in Zeeland. In de schijnbaar eeuwige drang naar een tweede kerncentrale is Delta verrassend ingehaald door de aankondiging van een water stofcentrale. Einde tweede kern centrale. Delta heeft nog één kans: haal Petten hier naar toe en ont wikkel het tot een Zeeuws kennis centrum voor wetenschappelijk medische toepassingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 12