Op welk moment zeg je nee? Herbouw raadhuis Rilland PZC Wielerexpositie in Den Aanwas Politici gehoord over Snowbase De Donald Duck unieke verzamelbox BPZC Zaterdag 14 februari 2009 27 Onvrede kwam deze week met volle kracht tot uitbarsting. door Nadia Berkelder VLISSINGEN - De ondernemings raad (or) van het Ziekenhuis Wal cheren in Vlissingen heeft al in no vember ernstige klachten gedepo neerd bij de raad van toezicht. Gis teren barstte de bom en zegde de or het vertrouwen in de raad van bestuur op. De or vindt dat de Vlissingse raad van bestuur te weinig kritisch is over de voorgenomen fiisie. Boven dien heeft de oprichting van de stichting Servizz, waarin de zieken huizen al een tijd samenwerken 'veel geld' gekost. Daarnaast heeft lp de raad ernstige klachten over de manier waarop de directie met de or om is gegaan: de raad en de me dewerkers kregen te weinig infor matie, waardoor het vertrouwen in het beleid ontbreekt. En: 'de raad van bestuur (Rob Zomer, red.) heeft niet kunnen voorko men dat de heer Simons (van het ziekenhuis in Goes) zich negatief heeft uitgelaten over Ziekenhuis Walcheren in de media'. De onvrede onder het personeel kwam afgelopen week met volle kracht tot uitbarsting. De vakbon den deden verslag van de reacties die bij hun digitaal meldpunt zijn 'Het personeel van het ziekenhuis is nadrukkelijk niet tegen de fusie' Demonstratie voor behoud van het Ziekenhuis Walcheren op 31 januari. binnen gekomen en ruim 150 van de zevenhonderd personeelsleden van het Ziekenhuis Walcheren luchtten hun hart bij provinciebe stuurder George van Heukelom. Rob Zomer sprak in een reactie van een 'klein groepje' mensen dat de kont tegen de krib gooit, maar het ongenoegen blijkt groot, on der een groot aantal personeelsle den van het ziekenhuis. De klachten die bij het meldpunt Zorgeninzeeland.nl zijn binnenge komen zijn divers. Bijna 60 pro cent was afkomstig van het perso neel van het ziekenhuis in Vlissin gen, de rest kwam van (poten tiële) patiënten. De bezorgdheid om de kwaliteit van de zorg is in alle reacties terug te lezen, zegt Warnaar. Daarnaast maakt het personeel zich vooral druk over onderbezetting van afde lingen en over het gebrek aan in formatie. „Het personeel is nadrukkelijk niet tegen de fusie, stelt Warnaar. „Ze is ervan overtuigd dat samenwer king goed kan zijn, maar er is kri tiek op de manier waarop het nu gaat, er is geen duidelijke leiding. Bovendien wordt er, terwijl er nog geen toestemming is van de Neder landse Mededingingsautoriteit (NMa), gewoon doorgegaan met de fusie. Dat is foute boel. En het gaat stoel voor stoel: wat is nou precies het moment dat je nee moet zeggen?" Woensdagavond kon het perso neel voor het eerst zijn zorgen kwijt. „Mensen hebben welover wogen hun frustratie geuit. Op mij kwam dat zorgvuldig en rustig over, het was zeker niet 'hakken archieffoto Ruben Oreel naar Goes'. De bijeenkomst begon met een speech van een medewer ker, die benadrukte dat het perso neel helemaal niet tegen fusie is." Alle aandacht gaat nu even uit naar het personeel in Vlissingen. „Het lijkt alsof we geen aandacht hebben voor het personeel in het ziekenhuis in Goes", zegt War naar. „En we krijgen daar ook op merkingen over. In Vlissingen is het probleem op dit moment het heftigste. Maar we maken ons ook zorgen over Goes, vooral over de werkgelegenheid OSSENDRECHT - Het Ossendrechtse streekmuseum Den Aanwas opent morgenmiddag de expositie Wiel rennen op de Brabantse Wal van Woensd recht. Honderd jaar wielerhistorie is in de tentoonstelling samengebracht. Zo lang is de Brabantse Wal van Woensdrecht al populair bij fiets- liefhebbers. De streek heeft ook veel professionele wielrenners en -rensters voortgebracht. Zij komen in de expositie aan bod. Beelden van tal van wielerwedstrijden zijn er ook te zien. De tentoonstelling is morgen te bezichtigen van 13.30 tot 16.30 uur. door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Rechercheurs van de Zeeuwse politie hebben voor het het Openbaar Ministerie de fractie voorzitters van PvdA en CDA in de Terneuzense raad gehoord over betrokkenheid met en/of kennis over de Snowbase-affaire. Mamix van Oyen (PvdA) en Henk Siersema (CDA) zijn ruim twee uur doorgezaagd over de Terneu zense witwasaffaire. Justitie liet zo als bekend vorig jaar beslag leggen op de skihal, omdat het OM rede nen zag om aan te nemen dat de bouw van het complex deels was bekostigd met gelden uit drugshan del. De uitbater van coffeeshop Checkpoint zou, vermoedt justi tie, direct bij de financiering be trokken zijn geweest. Van Oyen zei verbaasd te zijn over de actie. „Ik heb niet meer kunnen vertellen dan hoe wij als fractie in deze zaak staan." Oud-politie-in- specteur Siersema was minder ver rast. „Ik heb als voorzitter van voet- balschool Assist contacten gehad met de projectontwikkelaar en wat andere mensen. Mogelijk zijn die contacten voor het OM van be lang om- een sfeerbeeld te krijgen van alles rond Snowbase." Burge meester Jan Lonink liet weten dat raadsleden in voorkomende geval len juridische bijstand via de ge meente kunnen krijgen. Pand weer in gebruik voor huisvesting van uitzendkrachten. door Luc Oggel RILLAND - Het ziet ernaar uit dat het afgebrande, voormalig gemeen tehuis van Rilland over niet al te lange tijd weer in oude luister wordt hersteld. De gemeente Rei- merswaal heeft onlangs een bouw vergunning verleend aan de eige naar, uitzendbureau NL Jobs. Het beeldbepalende gebouw aan de Hoofdweg was in gebruik als huisvesting voor Poolse seizoensar beiders. Op 1 januari 2008 brand de het grotendeels af en sindsdien is er, tot ergernis van de gemeente en dorpsbewoners, niets met de ruïne gebeurd. Daar komt nu dus verandering in. De eigenaar wil het in nagenoeg oude staat herstel len, iets waar de gemeente veel waarde aan hecht. Hoewel omwo nenden en ook het Reimerswaalse college van burgemeester en wet houders er niet gelukkig mee zijn, zullen er opnieuw arbeidsmigran ten in het voormalig gemeente huis in Rilland worden gehuisvest als dat weer is herbouwd, zegt de Reimerswaalse wethouder Jaap 1 Sinke. „De eigenaar heeft een be roep gedaan op de calamiteitenre geling, die zegt dat een gebouw na brand dezelfde bestemming mag houden." Sinke staat 'niet te juichen' dat er straks weer arbeidsmigranten in het pand worden gehuisvest, maar de gemeente kan daar weinig te gen doen. „We hadden liever ge zien dat er een alternatief buiten Rilland was gevonden. Dat is on danks uitvoerig praten niet gelukt. Vervolgens hebben we geprobeerd RW Het afgebrande, voormalig ge- meentehuis aan de Hoofdweg in Rilland wordt in oude staat her bouwd. De gemeente heeft een bouwvergunning verleend. het pand te kopen, maar de vraag prijs was veel te hoog." Sinke ver wacht dat er bezwaren zullen ko men tegen de bouwvergunning, die momenteel ter inzage ligt. „Het ligt gevoelig in Rilland." Hoofdwegbewoonster Jozien Wis- kerke bevestigt dat. Zij vindt het 'jammer' dat het voormalig ge meentehuis geen andere bestem ming krijgt. „Het is eigenlijk het enige mooie gebouw in Rilland, zonde dat het misbruikt wordt door de Polen. Toen het afbrand de, stonden ze erbij te lachen." De grote brand van 1 januari 2008 werd vooraf gegaan door twee klei nere brandjes. „Het is maar weer afwachten hoe het straks gaat", zegt Wiskerke. Het voormalig gemeentehuis in art-decostijl dateert van 1939. Het is geen monument, maar heeft wel enkele bijzondere kenmerken. Zo is de zijgevel van het pand voor zien van een glas-in-loodraam dat de Ramp van 1953 uitbeeldt. Maak uw Donald Duck verzameling helemaal compleet met deze handige verzamelbox! lees vind leef

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 115