KIJK! Omvormen Lindy en Daniëlle mogen naar het vmbo VERKOOP in minder huurders huis uit Het ideale Wissenkerke venesTR GESTART venestra.nl Voorwaardelijk voor benzinedief CVA-patiënten bijeen in Ter Valcke Goes Sponsors gezocht voor basisschool Bosnië PZC bezorgers.nl 22 Zaterdag 14 februari 2009 pzc B door Frank Balkenende goes - In tegenstelling tot het lan delijke beeld zet woningbouwcor poratie RWS, actiefin Goes, Kapel- Ie en op Noord-Beveland, steeds minder huurders hun huis uit. Het aantal woningontruimingen bij corporaties nam in 2007 lande lijk toe met 14 project tot 8500. Bij de RWS werden tot 2005 gemid deld vijftien woningen ontruimd. In 2008 betrof het negen wonin gen, waarvan twee huurders de wacht werd aangezegd nadat een hennepkwekerij in het huis was ontdekt. Die daling komt door een actief beleid om huisuitzettingen te voorkomen. Bij huurschulden zit de RWS er bovenop, zodat de schuld niet te veel oploopt. De wijkbeheerder van de corporatie informeert huurders in problemen over gemeentelijke schulphulpver- lening en mogelijkheden om beter te budgetteren. De RWS werkt met gemeenten, maatschappelijk werk en bewindvoerders nauw sa men om huurders met financiële problemen te ondersteunen. Ook neemt de RWS deel aan het woon- herkansenproject dat ervoor moet zorgen dat huurders die vaak meer dan alleen financiële zorgen heb ben, toch in hun woning kunnen blijven. Castria Wonen op Tholen noteert nog een lichte stijging in het aantal ontruimingen, dat ge middeld tussen 10 en 15 ligt. VilFJ 4© Lindy Bliek en Danielle Nieuwenhuijse uit Heinkenszand zitten in hun laatste schooljaar op De Tweern in Goes, een speciale school voor basisonderwijs. De PZC volgt beide leerlingen, tevens toppers in synchroon twirlen, tot hun overstap naar het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt met een tweewekelijkse serie in de krant. door Frank Balkenende goes - De kogel is door de kerk. De 12-jarige leerlingen Lindy Bliek en Daniëlle Nieuwenhuijse van De Tweern, speciale school voor basisonderwijs, mogen in het nieu we schooljaar naar het vmbo. Ze hebben hun onderwijsachterstand voldoende ingelopen, vindt de school. Vrijdag was voor de Heinkenszand- se meiden, die in hun vrije tijd op hoog niveau twirlen, de dag van de waarheid. In het gewone basis onderwijs waren ze achterop ge raakt. Zou De Tweern de meiden wel klaar kunnen stomen voor het middelbaar onderwijs? Ja dus. De ouders zijn zo trots als een pauw. „Daniëlle heeft zich her pakt. Uiteraard loopt ze op het ge bied van taal nog wat achter, want ze is dyslectisch. Toch heeft ze dankzij de spellingsmethode Pi- GOES kozijnen serres zonwering te! 0113 227766 wmv.venestra.nl Spello vooruitgang geboekt. Ze gaat nu naar het vmbo van het Ostrea Lyceum. Daar kent ze al leerlingen en ze heeft een goed ge voel bij de school. Daniëlle is ont zettend blij", zegt moeder Bianca Nieuwenhuijse. Ook in het ouderlijk huis van Lin dy klinkt gejuich. Moeder Marja Bliek: „Lindy heeft hard gewerkt, gedisciplineerd haar huiswerk ge maakt en dat betaalt zich uit. Na tuurlijk loopt je niet zomaar een onderwijsachterstand van ander half jaar in. Daarom krijgt ze straks op het vmbo zogeheten leer wegondersteuning. Lindy wil graag naar het Pontes College, omdat die school een op leiding toerisme en recreatie heeft. Ze kent er verder niemand. „Ik vind het volwassen dat ze zich in haar schoolkeuze laat leiden door het onderwijsaanbod. We zijn su- pertrots op haar." middelburg - Politierechter J. van de Boom heeft gisteren in Middel burg een 45-jarige vrouw uit Scho- re bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken. Er was een taak straf van veertig uur plus twee we ken voorwaardelijk gevorderd. In de maanden juni en juli van vo rig jaar tankte de vrouw zonder te betalen drie keer bij een pompsta tion langs de A58. Daarnaast werd de vrouw veroordeeld, omdat een 'P' op haar kentekenplaat met zwart tape was veranderd in een 'R'. Volgens de vrouw was dat waarschijnlijk door kwajongens ge daan. De officier van justitie hield het erop dat de vrouw het zelf had gedaan om op die manier fotocon troles te omzeilen. Heel Noord-Beveland is het erover eens dat Wissenkerke wel een oppepper kan gebruiken. Er liggen ook al mooie plannen klaar. Wat kan er nog in de weg staan? door Mieke van der Jagt Het is echt niet dat Wis senkerke niets heeft. Twee molens, een typi sche Voorstraat-struc- 'tuur, het gemeentehuis van Noord-Beveland en, niet te verge ten, het Wissebad. Maar daar houdt het een beetje mee op. Voor de recreant althans. Je kunt er een brood kopen en andere boodschappen, er is een goed ca fé-restaurant en een pinautomaat, maar extra redenen zijn er niet om eens gezellig naar Wissenker ke te gaan. „Hoe komt dat nou?" dachten ze in de gemeenteraad van Noord-Be veland. „En hoe gaan we dat veran deren?" Realistisch als ze zijn, dachten de raadsleden langs de lij nen die ze eerder voor ontwikke ling van het eiland hadden uitge zet. De kansen liggen in de combi natie van landbouw en recreatie, van groei met het behoud van rust en ruimte en in versterking van be staande structuren. Dat ondernemers vlakbij Wissen kerke bezig waren met grote plan nen, zette de gemeenteraad op het spoor. Het brandpunt werd Wis senkerke met ontwikkelingskan sen rondom het dorp. Tijdens meerdaagse sessies haalde de raad Jan en alleman erbij om tot een in tegrale visie te komen. Onderne mers, de Recron, de boeren, de plannenmakers: gaandeweg werd iedereen razend enthousiast over het beeld van wat Wissenkerke - zou kunnen zijn, net als de andere Noord-Bevelandse dorpen, een plekje met een directe relatie tot het water door de aanleg van kre ken aan de noordkant. Het Wissenkerke van de toekomst heeft in de ogen van de raad ook een heel behoorlijk bedrijventer- reintje, oftewel een uitgebreid Cruijckelcreke. Er is verder een voorbeeldproject van uiterst ener giearme huizen in een duurzaam wijkje en vlakbij, aan het Bokke- gat, verschijnt middenin een groot natuurpark een gevarieerd dagre creatieaanbod en een groot park met zestig duurzame huisjes. Fiet sers en wandelaars kunnen zich veilig bewegen rondom het toe komstige Wissenkerke, want het kruispunt Hoveijn in de Oostwest- weg is veiliger gemaakt, er is een onderdoorgang onder de Oost- westweg ter hoogte van het recrea tiedorp en er komen fiets- en wan delpaden die het grote project met het dorp verbinden. De vraag is of het ideale Wissen kerke van de raad wel haalbaar is, want de plannen kosten geld, veel geld. Voor Wilgendorp, het plan van de familie van 't Westeinde, is het geld niet zo'n probleem. Rudi van 't Westeinde: „Wij vonden al lang geleden investeerders en die zijn nog steeds geestdriftig. De krediet crisis maakt investeerders gretig om hun geld. in vastomlijnde pro jecten te steken. Wat voor ons plan belangrijk is, is overleg met de beheerder van het Bokkegat, Staatsbosbeheer. Een aantrekkelij ke verbinding tussen het westelijk en oostelijk deel van de plannen en aardige routes langs het natuur gebied kunnen het project alleen maar mooier maken." Van 't Westeinde hoopt dat bin nen enkele jaren recreanten en Noord-Bevelanders komen golfen op de shortgolfbaan in Wilgen dorp. Ze kunnen er een huisje hu ren met veel ruimte rondom, wan delen en fietsen in het recreatie park, vissen en vliegvissen in een natuurlijke omgeving en de kinde ren kunnen een echt beroep uitoe fenen in het Doendorp Zeeland. Geld is nog wel een pro bleem, waar het uit de schatkist van één of ande re overheid moet komen. Bijvoor beeld voor een onderdoorgang on der de Oostwestweg, die de ge meente zal moeten betalen. Of de krekenverbinding tussen dorp en Oosterschelde, waarvoor privégeld ook niet te vinden is. „Dat zien we dan wel weer", roept Ariekees Oudshoorn, nestor van de gemeenteraad en apetrots op het plan Rondom Wissenkerke. „Belangrijkste is dat we in minder dan vier maanden iets vlot heb ben getrokken dat al bijna tien jaar vast zat. Het enige waar ik een beetje bang voor ben, is kapers op de kust. Andere ondernemers die ook wel huisjes willen bouwen, een gemeente die ook wel een vis vijver wil aanleggen, of die nog een stukje grond heeft braakliggen voor een doedorp voor kinderen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dit is een samenhangend plan, waarbij investeerders en onderne mers bereid zijn veel te doen aan landschappelijke inpassing, duur zaamheid en natuurontwikkeling. Het mag nooit inzet van politiek spel worden." door Raymond de Frel WISSENKERKE - De omvorming van de landschapscamping aan het Bokkegat bij Wilgenoord in Wis senkerke tot een dagrecreatieve voorziening met bungalows, een visvijver, golfbaan en educatief park voor kinderen levert vijftig tot zestig nieuwe banen op. De familie Van 't Westeinde wil Wilgenoord in Wilgendorp veran deren. Zij wordt daarin gesteund door de stimuleringsclub Economi- goes - Mensen die een beroerte hebben gehad, kunnen vandaag in zorgcentrum Ter Valcke aan de Louise Colignylaan in Goes-Oost ervaringen uitwisselen tijdens het CVA-trefpunt. De Zeeuwse afde ling van patiëntenvereniging Sa men Verder en Ter Valcke tekenen voor de organisatie. De afkorting CVA staat voor 'cerebrovasculair ac cident', wat letterlijk een. ongeluk in de bloedvaten van de hersenen betekent. Het CVA-trefpunt begint om 14.30 uur. Zowel patiënten als familieleden zijn welkom. goes - Leerlingen van ROC Zee land in Goes zoeken sponsors voor hun reis naar Bosnië. Begin april vertrekken de leerlingen om daar een basisschool en gymzaal op te knappen. De jongeren gaan naar Bosnië op initiatief van stich ting Out of Area die humanitaire en maatschappelijke projecten or ganiseert. Wie meer over het initia tief wil weten en hoe geld kan wor den gegeven, kan op onderstaande websites terecht: www.everyoneweb.com zee- land4bosnie en www.outofarea. nl of bel 0800 - 022 27 10 weGeNeR NieuwsMedia

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 110