Komst dossier patiënten fors vertraagd lllllllllllllllll PZC rafflqp Alle PZC-video's Venus Williams komt weer niet ver in Australian Open 27 Obama sluit ClA-kampen in het buitenland 6 Vandaag bij deze krant: bijlage Auto 37. t/m 43 'Politieke brekebeen' overleeft spoeddebat Systeem nog niet veilig genoeg, verbeteringen vergen maanden. 'Zeeuws onderwijs moet niet fuseren' Speel zaterdag om de hoogste Jackpot van Nederland! Lotto: Word ook abonnee! Kans op vervolging van bejaarde nazi's miniem H V; VRIJDAG 23 januari 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 19 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN DEN HAAC - Huisartsen en apothe kers worden pas verplicht het elek tronisch patiëntendossier te gebrui ken als de computersystemen gega randeerd veilig zijn. Patiënten moeten bovendien gelijk via hun eigen computer kunnen controle ren welke zorgverleners in hun dossiers hebben gekeken. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) kwam met deze toezeggingen gis teren een ongeruste Tweede Ka mer tegemoet. De invoering wordt daarmee zeker met maanden uitgesteld. Aanvan kelijk wilde Klink huisartsen en apothekers per september verplich ten met het elektronisch patiënten dossier (EPD) te werken. Pas in een later stadium zouden de pa tiënten inzage krijgen in hun ei gen dossier. Klink wil nu dat dit te gelijkertijd gebeurt. Mocht een onbevoegde arts in het medische dossier van een patiënt neuzen, dan is dit misbruik, gemak kelijk te achterhalen door de pa tiënt. De inloggegevens van de art sen en apothekers worden door het computerprogramma bijgehou- Minister Ab Klink stelt de invoe ring van het elektronisch patiën tendossier een paar maanden uit. Het systeem is nog niet hele maal waterdicht. den. Er wordt gewerkt aan een sys teem dat redelijk eenvoudig door patiënten vanaf hun huiscompu ter kan worden gebruikt. Het systeem moet bestand zijn te gen virussen. Maar er zijn meer hobbels op de weg. De computer systemen die het merendeel van de huisartsen en apothekers ge bruikt, voldoen nog niet aan de veiligheidseisen. ICT-leveranciers kunnen de gekwalificeerde syste men daarbij lang niet altijd leve ren. Ondertussen staat of valt een succesvolle invoering van het EPD met de verzekering dat de privacy van de patiënt is gegarandeerd en dat vertrouwelijke medische infor matie niet op straat belandt. Veel huisartsen en apothekers mogen vanwege hun onveilige systemen nog niet op het landelijke netwerk worden aangesloten. Inmiddels zijn pas 88 zorgverleners op het landelijke EPD aangesloten. Dit moeten er uiteindelijk meer dan tienduizend worden. Onbevoegde artsen die zich straks niet aan de regels van inzage in het EPD houden kunnen een boe te van 6700 euro opgelegd krijgen. Op schending van het beroepsge heim of computervredebreuk staat verder een gevangenisstraf van één tot vier jaar of een geldboete van 18.500 euro. Klink gaat nog be studeren wanneer een arts bij mis bruik van het EPD voor de tucht rechter moet worden gesleept. pagina 3: commentaar DEN HAAC - De Kamer heeft veel kritiek op het optre den van minister Van Middelkoop (Defensie) in de me dia. Maar niet één fractie betichtte hem van liegen. De minister is wel een 'politieke brekebeen', zo viel giste ren te horen in een spoeddebat. Van Middelkoop moest voor de derde keer verantwoording afleggen over on handige optredens in de media. Nu ging het over uit spraken waarin hij zei dat de krijgsmacht niet in staat is om na 2010 nog langer een grote missie in Afghanistan uit te voeren. Rita Verdonk diende een - kansloze - mo tie van wantrouwen in. foto Valerie Kuypers/ANP pagina 4/5: 'gelogen heb ik niet, ik heb me vergist' VLISSINGEN - Zeeuwse onderwijsin stellingen moeten niet fuseren met instellingen buiten de provincie. Dan lopen ze het risico dependan ces te worden. In de praktijk bete kent dat kaalslag. Dat zegt Hans van Nieuwkerk vandaag op een conferentie over de toekomst van hetZeeuwse beroepsonderwijs, pagina 2: Verklaring van Vlissin- gen L° Ga snel naar de winkel of kijk op www.lotto.nl EN Zeeland: 2, 3, 17 t/m 25; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 11; Beurs: 12; Econo mie: 13; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur/agenda: 26; Sport: 27 t/m 33; Televisie: 34 en 35; Auto: 37 t/m 43. Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 711688 555530 Ontdek de vele vroegboekvoordelen van de verschillende reisorganisaties zoals honderden euro's vroegboekkorting, gratis vakantieweken, gratis halfpension, ï-oudervoordeel, extra kinderkortingen of autohuurvoordeel. Ga naar één van de 220 Globe Reisburo's of www.globereisburo.nl. gaat nét even verder LEEUWARDEN - Volgens de Friese nazi-jager Jack Kooistra (78) is het onwaarschijnlijk dat bejaarde Ne derlandse nazi's nog worden be recht. „De klok doet nu de rest", z^epHiij. pagina 8/9: zijn we klaar met de oud-nazi's? Oorlogsmisdaden verjaren nooit reageer op www.pzc.nl reacties: 798 Wilders wordt terecht vervolgd 31%

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1