Laten zien dat techniek leuk is BZW wil hulp van overheid Vmbo en mbo beter op elkaar afgestemd PZC Upload je leukste foto uit groep op: www.pzc.nl/onderwijs PZC Donderdag 8 januari 2009 29 ROC Zeeland-gebouw Technum 2 in Vlissingen bijna gereed. door René Schrier VLISSINGEN - Vlak voor een van de enorme ramen van het nieuwe techniekgebouw van het ROC Zee- - land aan de Edisonweg in Vlissin gen staan twee enorme scheepsdie- sels. Alsof ze in de etalage staan. In feite staan ze dat ook, legt Jeroen van den Oord, directeur cluster techniek van het ROC, uit. De school wil graag aan iedereen laten zien waar de Teerlingen mee bezig zijn. Dat ze lekker staan te sleutelen aan scheepsmotoren of aan auto-onderdelen. Techniek is namelijk leuk en het ROC wil dat laten zien. Op die manier hoopt de school jongeren te interesseren voor een technische opleiding. Het nieuwe Technunrgebouw is nog niet klaar. Over enkele maan den moet het zo ver zijn. Maar in verschillende delen van het ge bouw wordt al wel les gegeven. Zo zijn enkele tientallen leerlingen van de afdeling motorvoertuigen techniek aan auto's bezig. De nieu we leeromgeving is een hele verbe tering ten opzichte van de oude plek in het Middelburgse Ar- nestein. Er is veel meer licht en er kan gebruikt gemaakt worden van de nieuwste technieken. Als het moet, wordt een vrachtwagen bin nengereden die door de leerlingen aan een complete technische con trole onderworpen kan worden. Voor de afdeling maritiem wordt een soort brug van een schip nage bootst van waaruit de scheepsmo toren bediend kunnen worden. Zo wordt geprobeerd de praktijksitua tie zo veel mogelijk na te bootsen. Het idee om techniek in de etalage te zetten slaat aan, vertelt Van den Oord. Dat is gebleken met de reali satie van Technum 1. Voor het eerst sinds jaren lopen de inschrij vingen van het aantal leerlingen weer op. Ook de band met het be drijfsleven wordt aangehaald, om dat de ondernemingen letterlijk en figuurlijk de schoolruimten bin nen worden gehaald. Nu Technum 2 bijna gereed is 'Mensen krijgen in de gaten dat je in techniek een mooie toekomst kunt hebben' moet er nog één laatste wijziging aan het pand aan de Edisonweg worden aangebracht; namelijk een nieuwe ingang en een nieuwe kan tine. Dan zijn de bouwactiviteiten aan de Edisonweg wat het ROC be treft voorlopig afgerond, tot grote opluchting van Van den Oord. "Hij geeft aan dat het nieuwe ge bouw onmiskenbaar een positieve uitstraling heeft op de leerlingen. Ze vinden het leuk om in een mooi gebouw te leren. „Maar je ziet toch een omslag. Mensen krij gen meer en meer in de gaten dat je in de techniek ook een mooie toekomst kunt hebben. Het gaat niet alleen om ketelpakken. Daar om proberen we ook opleidingen als commerciële techniek,waarbij het meer aankomt op ondernemer schap, weer op te pakken. En we hebben de bouw-designopleiding voor bijvoorbeeld binnenhuisarchi tectuur, die erg populair is bij meis jes. Misschien dat we ook nog eens wat moeten doen aan de naamgeving om duidelijk te ma ken wat we hier doen." Om gevolgen van crisis voor ondernemers te helpen bestrijden. door Ben Jansen TERNEUZEN - Zeeuwse onderne mers kijken nadrukkelijk naar de overheid om de kredietcrisis en de economische teruggang op te kun nen vangen. Gemeenten, provin cie en het Rijk moeten het bedrijfs leven een handje helpen, zei voor zitter David Luteijn van de kring Zeeland van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij onderstreepte dat de onderne mers geen onwelvoeglijke verzoe ken doen. Ze willen dat gemeen ten, provincie en ministeries snel ler hun rekeningen betalen. Bin nen dertig dagen achtte Luteijn niet te veel gevraagd. Onderne mers moeten hun btw-betalingen immers binnen dezelfde termijn voldoen; anders brengt het minis terie van Financiën rente in reke ning of legt een boete op. Luteijn: „We mogen verlangen dat de lich ten in ministeries, provincie- en gemeentehuizen na vijf uur 's mid dags nog blijven branden, omdat ambtenaren en bestuurders druk in de weer zijn de grote betalings achterstanden in verband met aan het bedrijfsleven verstrekte op drachten in te halen. luist nu finan ciering en cashflow een probleem zijn, kan versneld afwikkelen van overheidsbetalingen veel bedrijven door een moeilijke fase heen hel pen." Die lichten mogen wat Luteijn be treft ook blijven branden om ver gunningsprocedures te versoepe len en na te gaan welke opdrach ten, bijvoorbeeld op het gebied van gebouwen, infrastructuur en informatietechnologie, naar voren kunnen worden gehaald om bedrij ven aan het werk te houden en daarmee banen veilig te stellen. De BZW denkt in dit verband aan wegen, waterlopen, herinrichting van bedrijventerreinen en renova tie van woningen. Ook het naar vo ren halen van maatregelen die de commissie Veerman heeft aanbe volen om Nederland beter toe te rusten voor de veranderingen in het klimaat zou voor ondernemers welkom zijn. Wi De ondernemersvereniging BZW wil dat de overheid sneller be taalt en meer opdrachten ver strekt om het bedrijfsleven door de crisis te helpen. MIDDELBURG - Directies van de vm- bo-afdelingen (sector Zorg en Wel zijn) van het Scheldemond Colle ge, Nehalennia, Christelijke Scho lengemeenschap Walcheren, Ostrea Lyceum 'en het Goese Ly ceum hebben met de clusters Zorg en Welzijn van ROC Zeeland af spraken gemaakt over een betere doorstroming van vmbo naar mbo. Leerlingen stuiten nogal eens op grote verschillen tussen vmbo en mbo. Zo zou te veel opnieuw wor den gedaan in het mbo; leerlingen ervaren een groot verschil tussen beide opleidingen en in het mbo wordt een veel groter beroep ge daan op zelfstandigheid dan in het vmbo. Het komend halfjaar wordt in werkgroepen verder gewerkt aan een betere afstemming van de lesstof én optimale voorlichting over mbo-opleidingen. Leerlingen sleutelen net als in een echte garage in het Technum aan motorblokken. foto Ruben Oreel lees vind leef

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 73