Viering 800 jaar kerk in 'Klooster' Luzac Opleidingen ziet mooie toekomst in verschiet in Goes L Koersballers beleven al kwart eeuw goede tijden in Goedertijt ZPZC Woensdag 7 januari 2009 23 Reconstructie van middeleeuwse uithof is kostbare onderneming. door Harold de Puysseleijr KLOOSTERZANDE - Voor stichting de KIK (Kerk in Klooster) uit Kloosterzande wordt 2009 een be langrijk jaar. De stichting die de Hof te Zandekerk beheert, viert op 3t oktober het achthonderdjarig bestaan van het kerkgebouw. Ter gelegenheid van dat jubileum brengt de KIK een boek over de ge schiedenis van de Uithof te Zande en de Cisterciënzer kapel uit. Ook zijn er plannen voor een sympo sium rond het thema 'Cisterciën zers; waterbeheerders van het eer ste uur', waar deskundigen op het gebied van alles wat met waterbe heer te maken heeft aan het woord komen. Het waren namelijk Cisterciënzer j monniken van de Abdij van On- ze-Lieve-Vrouw Ten Duinen te t Koksijde, die in de twaalfde eeuw de schorren bij de Honte, de huidi- ge Westerschelde, begonnen te be dijken. De schorren waren het eigendom van de graaf van Vlaanderen. Die schonk ze aan de monniken, on der voorwaarde dat ze een kapel zouden stichten om daar te bid den voor zijn zielenheil. Begin dertiende eeuw werd ge start met de bouw van een kapel, twee abdijschuren, een klooster woning en een gastenverblijf Oor logen en stormen veroorzaakten de eeuwen door veel problemen. Tijdens' de Tachtigjarige Oorlog werd de uithof verwoest en pas in 2609 kon de kapel worden her steld. De domeinen werden bij de Vrede van Munster (1648) definitief aan het Huis van Oranje geschonken als compensatie voor de verloren bezittingen. De kapel werd in ge bruik genomen als protestants ge bedshuis. De nog aanwezige mon niken vertrokken en een rentmees ter van de Oranjes nam hun plaats in. De later naast de kapel gebouw de rentmeesterswoning werd in 1857 afgebroken. De kapel, met de twaalfde eeuwse oostgevel, is tot vandaag de dag in gebruik als protestantse kerk. Stich ting de KIK wil de tot nu toe ver borgen gelegen Cisterciënzer kapel WRj Onder meer met een symposium viert de stichting de KIK (Kerk in Klooster) dit jaar het achthon derdjarig bestaan van de Hof te Zandekerk in Kloosterzande. zodanig inrichten en in stand hou den dat ze kan functioneren als multifunctionele ruimte: podium, expositieruimte en niet te verge ten trouwlocatie. De stichting stimuleert het organi seren van manifestaties die betrek king hebben op kunst en cultuur in brede zin. Zo waren er het afge lopen jaar concerten en tentoon stellingen, werd het eerste Bernar- dus Festijn gehouden en was het kerkje menigmaal decor van trou werijen. Er werd contact gezocht met de ge meente Koksijde en het Abdijmu seum daar om te komen tot grens overschrijdende samenwerking in het kader van het behoud van Cis terciënzer erfgoed. Ook de buitenruimte werd aange pakt. In samenwerking met Stich ting Landschapsbeheer Zeeland werd de met klimop overwoeker de kloostermuur blootgelegd. De ze enige nog staande Cisterciënzer muur behoeft dringend restaura tie. Er ligt een herinrichtingsplan voor de binnenring van de uithof, maar ook dat is een kostbare on derneming. Meerjarenplannen en financiële onderbouwingen voor het totale complex zijn de komen de jaren hard nodig, aldus d§ stich ting. Saar en Adrie Wisse (links) en Jo'Esselink werden gisteren in het zonnetje gezet omdat ze 25 jaar koersballen. foto Peter Nicolai door Wilma Valk BRESKENS - De bal oprapen lukt niet meer, daar hebben ze assisten tie bij nodig, maar wegrollen of zelfs weggooien van de bal gaat nog prima. Bij de ouderensoos van Breskens werd gisteren een kwartet jubilaris sen gehuldigd dat een kwart eeuw lid is van koersbalclub Breskens. Saar Pleijte, Jo Esselink en het echt paar Adrie en Saar Wisse zijn er vanaf het begin bij. In de zaal van dienstencentrum Goedertijt ko men ze eens in de week bij elkaar om een balletje te gooien en voor al voor de gezelligheid: „We zijn best fanatiek", vertelt Adrie Wisse (86). „We spelen ook competitie, dit spel houdt ons fit." „Goed, ze moeten de bal aange ven, want bukken gaat niet meer", aldus Jo Esselink. „Maar het weg gooien gaat, zie onze resultaten, nog best en we zijn onder elkaar. Of ik een speciale techniek heb? ja zeker, maar die verklap ik niet!" Van koersbalcoördinator Henk Ma kel ontvingen de jubilarissen een oorkonde en voor de dames was er ook nog een bloemetje. De an dere leden van de jubilerende koersbalclub genoten van koffie en gebak. 1^ De particuliere school voor mid- delbaar onderwijs Luzac Opleidin gen verwacht in de nieuwe vesti ging in Goes te beginnen met zestig a vijfenzestig leerlingen. den in het pand van de Zeeuwse Koorschool aan de Singelstraat 7 in Goes, van 10.00 tot 15.00 uur. Ook toekomstig conrector Harold Tho- maes, oud-directeur van de Provin ciale Stoombootdiensten (PSD), is daar aanwezig. De Zeeuwse Koorschool is bewust als locatie gekozen. 'Luzac Oplei dingen' heeft voor huisvesting in Goes het nabijgelegen, monumen tale Oude Manhuis aan de Zuster straat op het oog. Dit pand is van de gemeente Goes en die wil het graag vanaf het schooljaar 2009-2010 verhuren aan Luzac. Hierbij doet zich een probleem voor. Het ROC Zeeland, de huidi ge huurder, heeft de huur pas eind 2009 opgezegd. „We hebben de tijd nodig om onder meer de Cios-opleiding in de nieuwbouw bij Sportpunt Zeeland onder te brengen", aldus Hennie van den Adel van het ROC. Wethouder So phie van 't Westeinde (WD, on derwijs) hoopt Luzac tussentijds huisvesting aan te kunnen bieden. „Maar er is nog niets getekend." 'Luzac Opleidingen' vraagt 13.500 euro'lesgeld voor een jaar. Geen ge ring bedrag, onderkent Van de Wouw, maar 'wij moeten het hele maal zonder overheidsgeld stel len'. Klassen zijn er heel klein, met zeven a acht leerlingen. Van elite- onderwijs is volgens Van de Wouw geen sprake. „Het komt nogal eens voor dat hele families voor één kind betalen en in Rotter dam zijn ook stichtingen die dit doen." Particuliere school heeft Oude Manhuis als huisvesting op het oog. door Harmen van der Werf GOES - De particuliere school voor middelbaar onderwijs 'Luzac Op leidingen' verwacht in de nieuwe vestiging in Goes te beginnen met zestig a vijfenzestig leerlingen. Toe komstig rector Kees van de Wouw spreekt die verwachting uit op ba sis van het huidige aantal vooraan meldingen. 'Luzac Opleidingen' gaat in Goes uit twee onderdelen bestaan: een Luzac College en Lüzac Lyceum. Leerlingen kunnen bij het College de laatste twee jaar van het mavo, havo, vwo of gymnasium in één jaar afronden. Die opleiding wordt door Luzac ook al aangeboden in Bergen op Zoom. Nieuw in de re gio wordt de mogelijkheid om op het Luzac Lyceum de hele mavo-, havo-, vwo- of gymnasium-oplei ding te volgen. Heel veel leerlingen hebben zich nog niet gemeld voor Goes. Van de Wouw heeft het over acht a ne gen. „Maar", zegt de momenteel bij Luzac in Rotterdam werkende I Goesenaar, „we moeten nog hele maal met de werving beginnen." Zaterdag wordt open huis gehou- WET RUIMTELIJKE ORDENING Burgemeester en Wethouders van Terneuzen maken volgens artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergade ring van 18 december 2008 het bestemmingsplan Terneuzen Zuidoost gewijzigd heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met daar bij behorende stukken ligt van 8 januari tot en met 18 februari 2009 ter inzage bij de balies Ruimte, Milieu en Bedrijven. Het plan is tevens integraal te raad plegen via de gemeentelijke website www.terneuzen.nl. Het bestemmingsplan Terneuzen Zuidoost omvat het deel van de bebouwde kom van Terneuzen gelegen tussen de Guido Gezellestraat, de Rooseveltlaan, de Hoofdweg en de Otheense Kreek.Voor dit gebied zijn een negental bestemmings plannen van toepassing die qua opzet en bestemmings methodiek sterk van elkaar verschillen. Het bestem mingsplan Terneuzen Zuidoost heeft tot doel het onderbrengen van bovengenoemd gebied in één samen hangende, eensluidende en actuele juridisch-planologi- sche onderbouwing en bestemmingsregeling. Het gaat om een consoliderend (behoudend) bestemmingsplan waarin geen nieuwe ruimtelijke initiatieven zijn meege nomen. Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijke bedenkingen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. De mogelijkheid bedenkingen in te brengen staat open voor degenen die eerder een schriftelijke zienswijze kenbaar hebben gemaakt op het ontwerpbestemmings- plan, voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet eer der een zienswijze kenbaar konden maken en voor iedereen die op de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bedenkingen wil inbrengen. Dit is mogelijk gedurende de zes weken dat het plan ter inzage ligt. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen maken volgens artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergade ring van 18 december 2008 het bestemmingsplan Terneuzen Zuidwest gewijzigd heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met daar bij behorende stukken ligt van 8 januari tot en met 18 februari 2009 ter inzage bij de balies Ruifnte, Milieu en Bedrijven. Het plan is tevens integraal te raad plegen via de gemeentelijke website www.terneuzen.nl. Het bestemmingsplan Terneuzen Zuidwest omvat het deel van de bebouwde kom van Terneuzen gelegen tussen de Rooseveltlaan, de mr. F.J. Haarmanweg en de in eikaars verlengde liggende Dokweg, Zuidlandstraat en Serlippensstraat. Het bedrijventerrein tussen de mr. F.J. Haarmanweg en de Hogendijk valt erbuiten. Voor dit gebied zijn een zevental bestemmingsplannen van toepassing die qua opzet en bestemmingsmethodiek sterk van elkaar verschillen. Het bestemmingsplan Terneuzen Zuidwest heeft tot doel het onderbrengen van bovengenoemd gebied in één samenhangende, eensluidende en actuele juridisch-planologische onderbouwing en bestemmings regeling. Het gaat om een consoliderend (behoudend) bestemmingsplan waarin geen nieuwe ruimtelijke initiatieven zijn meegenomen. Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijke bedenkingen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. De mogelijkheid bedenkingen in te brengen staat open voor degenen die eerder een schriftelijke zienswijze kenbaar hebben gemaakt op het ontwerpbestemmings- plan, voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet eerder een zienswijze kenbaar konden maken en voor iedereen die op de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bedenkingen wil inbrengen. Dit is mogelijk gedurende de zes weken dat het plan ter inzage ligt. Terneuzen, 7 januari 2009 Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, De secretaris, De burgemeester, F.M.L. Lauret RA J.A.H. Lonink

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 67