Ruzie om regie bij ramp Meijsing wint AKO-prijs Asbestslachtoffers vaak in de kou Sint trotseert financiële crisis ■Bssszsn m NYSEE Vondel kiest partij voor de schoft 29 Jo van Wallenburg werpt licht op tonnen en boeien 30 Willem van Hanegem zwijgt bij terugkeer 34 Glashandel g MELIESTE j goede service nette prijs Word ook abonnee! Verkiezingen VS Peijs wil coördinerende rol liever niet uit handen geven. Scholieren sluiten Amsterdamse beurs af DINSDAG 4 november 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 263 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN 12° Nevel HILVERSUM - Doeschka Meijsing heeft gisteravond de AKO Litera tuurprijs 2008 gewonnen met haar boek Over de liefde. De prijs bedraagt 50.000 euro. Meijsing is 61 jaar en is in Eindhoven gebo ren. Zij debuteerde' in 1974 met De Hanen en andere verhalen. Verbeel ding, fascinatie en de tijd zijn hoofdthema's in haar werk. DEN HAAG - De afwikkeling van schadevergoedingen aan asbest slachtoffers loopt spaak. Slachtof fers en hun nabestaanden slagen er veelal niet in financiële genoeg doening te krijgen, omdat het be wijs moeilijk te leveren is. Dat stel len belangenbehartigers, vakbo nen en advocaten. Werknemers van de toenmalige Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen werkten vori ge eeuw veel met het nu als zeer gevaarlijk bekend staande blauwe asbest. Van de 2700 claims die sinds 2000 landelijk door asbest slachtoffers met mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) zijn ingediend, is zo'n 40 procent gehonoreerd, voor het maximale bedrag van 55.000 euro. pagina 6 en 7: asbestclaim erg lastig te bewijzen DEN HAAG - Voor de meeste Neder landers heeft de financiële crisis geen invloed op de sinterklaasinko pen. Ongeveer tachtig procent van de sinterklaasvierders ziet in de cri sis geen reden te snoeien in de kos ten van het feest. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek door onderzoeksbureau MWM2 onder ruim 1500 mensen. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555530 door Marcel Modde MIDDELBURG - De communicatie tussen de overheden in Zeeland en Den Haag vormt een groot knelpunt bij een dreigende ramp. Volgens voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio en Commissa ris van de Koningin Karla Peijs is minister Ter Horst van Binnen landse Zaken zich onvoldoende be wust van de specifieke situatie in een crisisgebied. In het kader van de oefening Waterproef werden Lonink en de dijkgraven van de waterschappen gisteren voor over leg naar Den Haag geroepen. „Maar als zo'n situatie aan de orde is, hoor je hier, vinden wij en dus zijn we niet gegaan", aldus Lo nink. Ook de als alternatief bedach te video-conferentie kwam door toedoen van Den Haag niet tot stand, aldus Lonink. De burge meester van Terneuzen ervoer het gisteren bovendien als 'uitermate lastig' dat Ter Horst de regio niet als eerste had geïnformeerd over haar evacuatiebesluit, zei hij giste ren op een persconferentie. Peijs heeft er moeite mee dat de provincie straks krachtens de nieu we wet op de Veiligheidsregio's haar coördinerende rol uit handen moet geven aan het lokaal bestuur. Dat zou wel eens ten koste kun nen gaan van de slagkracht, vreest ze. Volgens de nog geldende afspra- De oefening Waterproef heeft met name een aantal tere plek ken blootgelegd in de communi catie tussen Zeeland en het mi nisterie van Binnenlandse Zaken. ken is de commissaris de spin in het web. „Ik weet niet anders dan wanneer er morgen iets ernstigs gebeurt, de provincie de coördina tie pakt." Volgens Lonink ligt het evenwel voor de hand dat de voor zitter van de veiligheidsregio de touwtjes in handen neemt. Bin nen die organisatie komen im mers alle instanties samen. Hij vindt dan ook dat de minister op dit punt snel duidelijkheid moet geven. Peijs: „Uiteindelijk gaat het er niet om wie de baas is, maar dat er niet gesteggeld wordt op het moment dat het er op aankomt!" De PZC-site biedt vandaag en de komende nacht het laatste nieuws over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De laatste peilingen en de eerste exit-polls. Foto's en infografieken. Bekijk ook de video's op www.pzc.nl/amerikakiest. Bij voorbeeld: popster Bruce Spring steen is voor Barack Obama, film ster Arnold Schwarzenegger steunt John McCain. „Er wonen te veel domme men sen in dit land." Lees de columns van Frank Hendrickx, onze cor respondent in de Verenigde Sta ten. „Kennedy, zo las ik ergens, werd een icoon tijdens zijn president schap. Obama is het al tijdens zijn campagne." Buitenlandredacteur Thei Hoeijmakers houdt een web- log bij. www.pzc.nl/amerikakiest AMSTERDAM Zeldenrust-Steelantcollege Terneuzen Winnaars eerste Scholenstrljcf N0VERM8EF AMSTERDAM - Elf leerlingen van het Zelden- rust-Steelant College in Terneuzen mochten giste ren om half zes de Amsterdamse beurs afsluiten met een klap op de beursgong. Zij wonnen afge lopen schooljaar een online beursspel voor scho lieren. Vwo'er Harmen aan het Rot (15) gaf de klap op de gong. „Een hele grote eer. Dat maak je maar één keer in je leven mee. We kregen ook een rondleiding en mochten écht op de beurs- vloer lopen. Al die computerschermen, dat is heel indrukwekkend. Het was een topdag." foto Euronext Zelden rust-Steelantcollego Terneuzen Winnaars eerste SchofenstrIJd Verkiezingen in de VS laten me koud reageer op www.pzc.nl ..yJIIJtMtPJK a^i,i iL'aaptr«aMMi Land- en tuinbouw kunnen best zonder bestrijdingsmiddelen eens 21% 79% aantal reacties: 656 en EI< i*r Zeeland: 2 en 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 t/m 7: Buitenland: 8 en 9; Meningen: 12; Beurs: 13; Econo mie: 14 en 1 5; Extra: 17; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur; 29; Buitenge bied: 30 en 31; Agenda: 32; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. ■d-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1