Overlast jeugd groeit 1«> GRONINGEN 10 en 11 38 en 39 m Mooie, maar bewerkelijke mossels goede service nette prijs Bankgarantie bedrijven ruimer Exportverbod door blauwtong wumeemz svk' Buien 13C Nijpels presenteert alternatieven ontpoldering 2 en 3 Stedeling wil graag naar het platteland Alle ogen zijn gericht op Louis van Gaal DINSDAG 21 oktober 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 251 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN Toenemend aantal Zeeuwen meldt overlast door groepen jongeren. door Marcel Modde GOES - Het aantal mensen in Zee land dat aangeeft overlast te erva ren van groepen jongeren, stijgt. Dit in tegenstelling tot de landelij ke trend waarbij, volgens het Cen traal Bureau voor de Statistiek (CBS), sinds 2005 dat aantal vrij wel gelijk is gebleven. Landelijk schommelt het percenta ge rond de tien procent. In Zee land ervaart 6,8 procent van de in woners overlast van groepen jon geren. Vorig jaar was dat nog 5,3 procent. Problemen in deze sfeer komen ongeveer twee keer vaker voor dan hinder van dronken mensen op straat, drugs of irrita ties door omwonenden. Een opvallend gegeven uit de on derzoeken van het CBS is ook dat het de jongeren (15-24 jaar) zélf zijn die ook de meeste overlast on dervinden van leeftijdsgenoten. Bijna twee keer meer dan 65-plus- sers. Ook voelen ze zich vaker dan ouderen wel eens onveilig op plaatsen waar groepen rondhan gen. De problemen variëren van erger nissen door hinderlijk rondhan gen, scooterlawaai, vernieling, agressie tot serieus crimineel ge drag. Het aantal Zeeuwen dat overlast ervaart van hangjongeren neemt toe. Landelijk gezien constateert het Centraal Bureau voor de Sta tistiek een daling. Van alle buurtproblemen spannen hondenpoep en verkeersoverlast nog steeds de kroon. Meer dan dertig procent van de Nederlandse bevolking stoort zich aan te hard rijden. Ook op dat front laat Zeeland een stijgende lijn zien, waar landelijk (28,4 pro cent) al sinds 2005 een daling waarneembaar is. Over het algemeen vinden stadsbe woners hun buurt vaker verloe derd dan plattelandsbewoners. pagina 2/3: commentaar BURGHSLUIS - De mossels zien er prima uit. Het vergt alleen wat tijd om de Japanse oesters ertus senuit te halen. Nabij de stroomgeul de Hammen visten de Bruse neven Padmos gistermiddag con sumptiemosselen op. Een heel ruim kon ermee gevuld worden. Vanmorgen vroeg zijn ze aangeboden op de vei ling in Yerseke. Mooie mossels met een vleesge- 3-/4-/5-daagse autovakantie Hampshire Hotel Plaza Groningen met ontbijt. Bij natuurgebied! Glashandel MELIESTE 2, 3, 21 t/m 27; land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 8; Meningen: 9; Beurs: 14; Economie: 15; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 29; Agenda: 31; Buitengebied: 34 en 35; Sport: 37 t/m 41; Tel 42 en 43. VERHUISBERICHT Het hoofdkantoor van de PZC verhuist per 25 oktober '08 van Goes naar Middelburg. U vindt onze nieuwe gegevens op pagina 9. DEN HAAG - De garantie die de overheid geeft aan banken die kre diet verschaffen aan middelgrote en kleine bedrijven wordt door de kredietcrisis verruimd. Dat is de uitkomst van overleg tussen minis ter Van der Hoeven (Economische Zaken) en het bedrijfsleven. Tot dusver komen alleen bedrijven tot honderd werknemers in aanmer king voor het 'borgstellingskrediet' maar dat zal nu gelden voor bedrij ven tot 250 werknemers. pagina 13: coup Bos komt pre cies op tijd pagina 15: INC steelt show DEN HAAG - Minister Verburg (Landbouw) heeft een exportver bod ingesteld voor dieren die ge voelig zijn voor blauwtong, zóals runderen, schapen en geiten. Bij drie dieren op verschillende be drijven in het oosten van het land trof het Centraal Veterinair Insti tuut een vorm van blauwtong aan die afwijkt van het in Nederland heersende type. De betrokken be drijven zijn geblokkeerd en de Voedsel en Waren Autoriteit neemt er monsters van alle runde ren. Het verbod geldt voor herkau wers - zoals runderen, schapen en geiten - en is verder beperkt tot fok- en gebruiksdieren. Voor slachtdieren geldt deze maatregel dus niet. Hangjongeren zijn een plaag Werknemer moet geen gaten leger opvullen wicht van zo'n dertig procent is de schatting. Iets meer dan tien procent van wat er op dit vak aan zaad is uitgezet, is nu boven. foto Dirk-Jan Gjeltema 80% oneens 20% aantal reacties: 447

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1