Speculeer niet met ons geld Zanger Four Tops overleden Trilhandjes niet welkom in Friese dominotempel Verhuisbericht PZC Zaterdag 18 oktober 2008 9 B In 1858 werd de eerste school voor Protestants-Christelijk onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen opgericht. Om hier op feestelijke wijze bij stil te staan Scholengroep nodigt onze vereniging alle oud bestuursleden en oud-personeels leden uit voor een bijeenkomst op vrijdag 24 oktober a.s. van 16.00 - Deze uitnodiging is eerder als aparte 18.00 uur in de Grote Kerk, Noord- uitnodiging verzonden, wie ech- straat 62teTerneuzen. ter die uitnodiging niet ontvangen Tijdens deze bijeenkomst -waarin o.a. heeft, wordt gevraagd deze adver- drs. A. Verbrugge zal spreken over tentie als zodanig te beschouwen. "Basisonderwijs in beweging"- is een overzichtstentoonstelling "150 jaar Contactadres: Protestants-Christelijk Onderwijs in Scholengroep ProBaz, p.a. Polder- Zeeuws-Vlaanderen" te zien. straat 24,4543 AB Zaamslag. TE CAST Kees van Beveren is voorzitter van de CDA-Statenfractie Zeeland De huidige kredietcrisis kent zijn weerga niet. Hoewel Zeeland sinds de Ceteco-affaire in Zuid-Holland over instrumenten en kennis beschikt voor het uitzet ten van tijdelijk overtollig geld, er vaart ook deze provincie de nare gevolgen. Heeft Zeeland de regels wel goed toegepast? In 1998 is de Leemtewet Bodemsa nering in werking getreden. In de ze wet is de verantwoordelijkheid voor een eeuwigdurende nazorg voor stortplaatsen, waar na sep tember 1996 afvalstoffen zijn ge stort, neergelegd bij de provincies. Daarmee beoogt de wetgever de grootst mogelijke bescherming te gen de gevaren van stortplaatsen na sluiting ervan. Dat kost nogal wat en daarom hebben Provinciale Staten (PS) in maart 1999 op grond van de Wet Milieubeheer een nazorgheffing ingesteld. Deze heffing is opgelegd aan de stort plaatseigenaar Olaz, later Delta NV. Het fonds is gestart in 2002. Het startkapitaal bedraagt 7,2 mil joen euro, waarvan ruim 4 mil joen voor de stortplaats Midden- Zeeland en ruim 3 miljoen voor de stortplaats Koegorspolder. In de Wet Milieubeheer is ook ge regeld dat Gedeputeerde Staten (GS) die heffingen in een fonds moeten storten. Zo'n fonds is door GS opgericht in 2002. GS moeten de gelden beleggen vol gens het Reglement Fonds Stort plaatsen Provincie Zeeland. Bij dat reglement is een richtlijn gevoegd voor de beleggingen van het na zorgfonds. In interprovinciaal ver band is afgesproken, dat voor de nazorg van de stortplaatsen een rendement moet worden behaald van ten minste 5 procent (3 pro cent vermogensgroei en 2 procent inflatiecorrectie). Na de Ceteco-af faire (toen bleek dat de provincie Zuid-Holland grote verliezen leed met beleggingen) maakte Den Haag de Wet Financiering Decen trale Overheden (Fido), die be paalt dat er uitsluitend mag wor den belegd bij goed genoteerde banken (minimaal een A-rating) en in producten met een laag risi co. Voor de nazorggelden wordt een uitzondering gemaakt omdat die gelden in principe eeuwigdu rend kunnen worden belegd. De wet geeft aan dat maximaal 58 pro cent van de middelen in aandelen mag worden belegd en minimaal 42 procent in vastrentende waar den (bijv. obligaties en deposito's). Bij de start van het fonds is beslo ten de nazorggelden voor een lan gere tijd (10 jaar) weg te zetten. Uit de notulen van zowel de com missievergadering als de statenver gadering valt af te leiden, dat het realiseren van het minimale rende ment Van 5 procent voor alle par tijen belangrijk was. Toch wordt minder risico genomen dan toege staan: als beleggingsmix kiest men maximaal 40 procent in aandelen (bij aanvang was dat 35) en mini maal 60 procent in vastrentende waarden. Ook wordt met steun van het CDA, de PvdA, de SGP en de Christenunie een amende ment van GroenLinks aangeno men met een voorkeur voor groe- Volgens GS kon vijf procent rendement zonder risico worden gehaald ne beleggingen en voor activitei ten die bijdragen aan een goed so ciaal beleid. PvZ en WD (met uit zondering van mevrouw Koster) hadden daar geen boodschap aan: 'bij beleggen gaat het primair om het verkrijgen van een zo hoog mogelijk rendement. Daar horen geen voorkeuren bij'. Na de besluitvorming van PS is door het toenmalige college van GS en onder de directe verant woordelijkheid van toenmalig PvdA-gedeputeerde van Financiën Bruinooge eind 2002 het toen in middels aangegroeide vermogen van ruim 7,3 miljoen euro als volgt belegd: 5 miljoen euro in 'een ga rantieproduct' van de BNG, 1 mil joen in een obligatiefonds en 1,3 miljoen verdeeld over aandelen fondsen (Postbank Duurzaam Aan delen Fonds, ABN AMRO Duur zaam Wereld Fonds, SNS Duur zaam Aandelen Fonds en Robeco Duurzaam Aandelen Fonds). Aan de wens van de Staten om duurzaam te beleggen is dus vol daan. Het 'garantieproduct' van de BNG blijkt nu, en dat is pas sinds enkele weken bekend, de beleg ging bij de Amerikaanse bank Leh man Brothers te zijn. Uit alle jaar stukken die de Staten sinds de start van het fonds bereikten, blijkt niet dat het garantieproduct van de BNG bij Lehman Brothers (overigens wel een bank met een zgn. A-rating) is ondergebracht. Vermeld wordt steeds dat het gaat om een product van de BNG met een garantie van 4,138 procent per jaar samengestelde interest. Uit een dergelijke mededeling mag worden geconcludeerd, dat die 5 miljoen euro gewoon bij de BNG is uitgezet. Dat blijkt nu dus niet het geval. Inmiddels verkeert Lehman Brothers in surseance van beta ling. Waarschijnlijk wordt de bank failliet verklaard. Dat zal gro te gevolgen hebben. Sindsdien bui telen de Statenleden over elkaar heen met het stellen van vragen om toch vooral maar aan te tonen hoe bezorgd ze zijn en hoe voor zichtig er met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. Die alert heid is terecht. Maar op grond van de uitgangspunten in 2002 en de minimale (interprovinciaal over eengekomen) rendementseisen kan niet worden gesteld dat met het beleggen van de gelden in het Nazorgfonds overdreven finan ciële risico's zijn genomen. Toen meldden GS zelfs, dat 'de huidige rentestand het voor een periode van tien jaar mogelijk maakt om zonder risico 5 procent rendement te halen'. Dat de vierde bank van Amerika zou omvallen, had na tuurlijk niemand verwacht. Er kan slechts één les uit worden geléerd: geen speculatieve beleggingen in welke vorm dan ook met over heidsgeld. Of alle Statenleden (in clusief die van de PvZ) dat in 2002 al voor ogen hadden, waag ik te be twijfelen. door André Horjus LEEUWARDEN - Opperste concentra tie heerst in het WTC Expo in Leeuwarden. Sinds de start op 24 september is de helft van de 4,5 miljoen sténen voor de komende Domino Day op 14 november ge plaatst. Met opgetrokken broekspijpen schuifelt Vincent Drenthen (23) tussen de dominovelden door. Op sokken, net als iedereen. De rits van zijn trainingsjasje dicht, want anders slingert het te veel. En als zijn haar nog langer wordt, moet het echt bijeen worden gehouden. Vincent is dit jaar de enige Fries onder de 87 deelnemers uit ver schillende Europese landen. Per werkdag zetten ze samen zo'n 150.000 stenen. Er zijn deze keer maar acht Nederlandse steenzet ters door de strenge selectie geko men. „Ik had niet verwacht dat de screening zo intensief zou zijn", zegt Vincent, die voor de tweede keer meedoet. „Wel dat ze een soort bouwtest zouden doen, maar niet dat je ook een psycholo gische test zou ondergaan." Zijn sterkste punt is naar eigen zeg gen dat hij heel goed stil kan zit ten en geen last heeft van trillende handen. Desondanks heeft hij al honderd van 'zijn' stenen onder uit zien gaan. Vincent haalt zijn schouders er over op. Hij is bezig met korte zigzaglijnen en kan niet veel schade berokkenen. Op slech te dagen gaan er in het totale veld soms wel tienduizend stenen om. Onderlinge ergernisjes worden snel in de kiem gesmoord, soms met hulp van een mental coach. „Zelfbeheersing", vervolgt Vin cent, „zowel lichamelijk als geeste lijk, daar draait het om." De voor lichtster achter zijn rug tikt op haar horloge: terug naar de werk vloer. DETROIT - De zanger van de legen darische Motown-groep Four Tops, Levi Stubbs, is vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Detroit. Dat heeft de vrouw van zijn kleinzoon bekend gemaakt. Stubbs was jarenlang de voorman van de groep en zijn stem werd be schouwd als een van de meest dy namische en ontroerende van Mo town. Met Stubbs als zanger verkochten de Four Tops miljoenen platen en haalden zij vele hits; onder meer 'Baby I Need Your Loving', 'Reach Out (I'll Be There)' en 'I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)'. Met het overlijden van Stubbs is er nog slechts een lid van de groep in leven: Abdul 'Duke' Fakir. Per 25 oktober 2008 verhuist het PZC hoofdkantoor van Goes naar Middelburg. Centrale PZC Redactie Telefoon: 0118-43 4010 E-mail: redactie@pzc.nl Nieuw kantooradres: Park Veldzigt 35 4336 DR Middelburg Telefoon: 0118-43 4000 Advertentiebedrijf Verkoopteam Zeeland Telefoon: 0118-43 4070 E-mail: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Distributie rayonmanagers Zeeland Nieuw postadres: Postbus 91 4330 AB Middelburg Krantproductie PZC

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 9