'Kanker is alleen het vervoermiddel' □pen Dag 'Laat voedselrijk zoet water in Oosterschelde' O Dagboekfragmenten, meer inter view en agenda op www.pzc.nl Watersymposium in Middelburg kijkt vooruit www.hz.nl zaterdag 1 november ID.3D - 15.DD uur PZC Zaterdag 18 oktober 2008 3 1 Dreischorse schrijfster Petra Top debuteert met De Amazone. door Esme Soesman ZIERIKZEE - Trots op haar boek De Amazone is debuterend schrijver Petra Top uit Dreischor niet zo zeer. Wel op de ontwikkeling die ze heeft doorgemaakt sinds 2005, toen ze - 38 jaar jong - een kwaad aardig gezwel in haar borst ontdek te. Hoe feitelijk ook, haar in dag boekvorm geschreven verhaal heeft uiteindelijk weinig met kan ker van doen. „Mijn boek gaat niet over kanker, dat is. alleen het ver voermiddel. Het gaat er in het boek om dat je altijd keuzes hebt." Schrijven was al veel langer Top's ding. Ze won de afgelopen jaren prijzen in onder meer een column wedstrijd van het internetmagazi ne van bol.com. Stond in Viva en Margriet en las een stuk voor tij- 'Het gaat er in het boek om dat je altijd keuzes hebt' Petra Top presenteert haar boek dinsdag bij boekhandel De Vries in Zierikzee. dens een '5 minutes of fame-tour' van Nightwriters. Een astrologe die haar aanraadde iets met com municatie te gaan doen, dreef haar in 2001 achter de computer. De ro man waarmee ze in de weer was, belandde echter langdurig in de la. Juni 2005 ontdekte Top in haar rechterborst een knobbel. Het was het begin van een helse tijd. Borstamputatie, chemokuren en ontelbare keren onderzoek. Uit vallend haar, schamele informatie en veel onzekerheden. Dat alles bo venop de chronische vermoeid heid waarmee de in Drenthe opge groeide schrijver al jaren kampte. Top heeft een hekel aan dagboe ken, maar hield sinds de diagnose werd gesteld het hare trouw bij. „Ik ben nog tijdens de chemo het eerste deel gaan herschrijven. Ik denk dat dat me toekomst gaf Je bent dan toch met iets construc tiefs bezig." Hoe open - en daar mee gedetailleerd - ook, De Ama zone is allesbehalve een chronolo gisch aan elkaar geregen kralenket ting van zielige feiten. Ondanks dat ook haar eierstokken worden verwijderd, ze vroegtijdig in de overgang raakt en haar relatie on dertussen spaak loopt - loodst Top haar lezers met krachtige humor langs de ellendige feiten. Een op de negen vrouwen krijgt borstkan ker. Zijn, nu ik het heb gekregen, acht anderen ervan gevrijwaard? Hoe zouden ze heten?, vraagt Top zich bijvoorbeeld af Ze neemt beetje bij beetje het heft over haar leven weer.in eigen handen. De schrijver verhuist (van haar toen malige woonplaats in België) naar Dreischor, werkt aan haar (finan ciële) onafhankelijkheid, verdiept zich in borstreconstructies en schrijft zich in op een datingsite. „Ik dacht dat ik een slappeling was, die altijd over zich heen liet lopen. Maar ik heb geleerd dat ik meer kan, sterk ben. Ja, ik ben trots op mijn eigen ontwikkeling." En dat boek? „Even was ik heel be zorgd. Straks ligt toch je persoonlij ke verhaal in de winkel. Toen heb ik mezelf voor de keuze gesteld: of stoppen of doorgaan en ervan ge nieten." Ze koos voor het laatste, temeer omdat er misschien men sen zijn die baat bij haar boek zul len hebben. „Niet omdat ik een foto Marijke Folkertsma voorbeeld wil zijn of denk te kun nen zijn. Maar ach. Ik had zelf toen best graag een voorbeeld wil len hebben." Bij de presentatie van De amazone (uitgave De Archipel), dinsdag 21 oktober om 16.30 uur bij boekhan del De Vries in Zierikzee, overhan digt Top het eerste exemplaar aan Paula van der Post, initiatiefnemer achter Lobstar - een modelabel voor vrouwen met één borst. Pleidooi van voorzitter producenten organisatie Nederlandse oesters. door René Schrier YERSEKE - De deuren van de Berg se Diepsluis en de Krammerslui zen zouden bij wijze van proef opengezet moeten worden, om ge doseerd zoet voedselrijk water uit west-Brabant de Oosterschelde in te laten. Dat heeft Cees van Liere, als voor zitter van de producenten organisa tie Nederlandse oestercultuur, be pleit bij onder meer Rijkswater staat. Mede door de grote hoeveel heden wilde oesters in de Ooster schelde wordt er een flinke aanslag gedaan op de voedselvoorraden in het water, onder meer in de vorm van plankton. In het water van de Brabantse rivieren zit voldoende voedsel. Dat zou, met mate, geeft van Liere aan, in de kom van de Oosterschelde ingelaten kunnen worden. De voorzitter van de oes terproducenten vertelt dat hij in verschillende hoedanigheden al sinds het jaar 2000 betrokken is bij de revitalisatie van de Oosterschel de. In die tijd is er veel gepraat maar weinig gedaan, stelt hij vast. Daarom is Van Liere zelf op pad ge gaan om zijn idee aan verschillen de instanties voor te houden, daar is niet onwelwillend op gerea geerd, maakt hij duidelijk. „Als het idee uitgevoerd wordt, hoeft het niets te kosten. Het is alleen een kwestie van af en toe de sluisdeu ren openzetten. Het voedselrijke water komt zo de kom van de Oos terschelde ingestroomd. Het. is om niet verkrijgbaar." Hij sluit niet uit dat ook de mosselkwekers daarvan kunnen profiteren. Overigens staan zoet en zout water ruimschoots in de belangstelling. Zo houdt het bestuurlijk overleg Volkerak-Zoommeer twee informa tieavonden over de aanpak van de problematiek van de blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer. De bij eenkomst voor Zuid-Holland is maandag 27 oktober in Stellendam. Die voor Zeeland een dag later in het restaurant aan de Grevelingen- dam bij Bruinisse. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. pagina Spectrum 2 en 3: oesters in de verdrukking. De oesters in de kom van de Oos- terschelde zouden gebaat zijn bij voedselrijk zoet water uit west-Brabant. Dat moet dan ge doseerd ingelaten worden. MIDDELBURG - Voorzitter Cees Veerman van de Deltacommissie is één van de sprekers op een wa tersymposium dat 31 oktober wordt gehouden in Middelburg. In het licht van de waterschapsverkie zingen, het rapport van de Delta commissie en de klimaatverande ring staat het waterbeleid momen teel hoog op de agenda. De open bare bijeenkomst (van 16.00-21.00 uur) in de Stadsschouwburg wordt georganiseerd door het CDA in Zeeland. Aanmelden kan via www.cdazeeland.nl. fOLO MISSION Waarom de HZ? Persoonlijk Praktijkgericht Goede begeleiding Internationaal Prima faciliteiten HZ Sport Studentenverenigingen iff^Zeela, Hogeschool Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 87