'Goes Schot in plan Colijnsplaat opzolder thermostaat 't Klokuus is erg goed voor werkverschaffing bij een nieuwe cv-ketei Bespaar jaarlijks tot €350,- Bel 0118-63 52 56 1 Delta Gasservice.nl Valcursus voor ouderen Borsele Grondige restauratie Korenhalm Tholen: sluiting CWI kan niet Buurthuis De Pit houdt hobbybeurs EHBO Kloetinge begint in november cursus 2 6 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC ',-v Energieverslinder M Gratis slimme of kijk op onze website Echtpaar uit Roosendaal zwaait straks scepter in Nieuw Ockenburg. door Lilian Dominicus GOES - De kerstbomen stonden nog in het café, de drankenkast vol ledig gevuld met flessen likeur, je never, whisky en cognac en de diepvriezers nog tot de rand toe ge vuld met vlees. Zo troffen de nieu we uitbaters, Bronek en Anja Ka- waler-Dam, het vorig jaar door de failliete eigenaars Batinova geslo ten restaurant Nieuw Ockenburgh in Goes aan. Twee weken geleden kreeg het ho- reca-echtpaar uit Roosendaal de sleutels van het Goes' etablisse ment. „Een droom die uitkomt", zegt Anja, terwijl ze even een kor te pauze neemt in het café van haar eigen horecabedrijf. Tot voor kort kenden ze Goes alleen van 'op de weg naar het strand', nu gaan ze er zelfs wonen. „We zijn niet zo van: we willen per se alJ leen hier wonen. Limburg of Gro ningen was ook goed geweest." Bijna dag en nacht werken de twee nu om het café-restaurant voor 15 november, de openingsda tum, aan de kant te hebben voor 'Mensen kunnen hier zeven dagen in de week terecht, 's morgens en 's avonds' de gasten. Ze willen van Ocken burgh weer een levendig etablisse ment maken, waar Goesenaren de hele dag, van 's morgens half elf tot 's avonds een uur (en in het weekeinde iets later), en zeven da gen per week terecht kunnen. „Voor de lunch, bijvoorbeeld. Kan toren genoeg hier in de omgeving, 's Avonds kun je hier terecht voor een biertje en een bitterballetje. Zondagsmorgens gaan we brunch serveren. Dat kun je nu nergens in Goes vinden. Kinderfeestjes, brui loften, themafeesten zoals een country- of halloweenfeest, kun nen hier allemaal plaatsvinden", zegt Bronek. Ook het biljarten, waar Ocken burgh altijd bekend om was, wil len de twee weer in ere herstellen. In de vloer van de achterste zaal liggen nog altijd twee biljarttafels verzonken. Eén druk op de knop en de tafels komen naar boven, klaar voor een potje biljart. LEWEDORP - Kleine ongevallen in en om de woning kunnen ervoor zorgen dat zeventigplussers 'voor tijdig' niet meer zelfstandig kun nen wonen. Om dit te voorkomen begint binnenkort in het verzor gingshuis De Kraaijert in Lewe- dorp voor senioren uit Borsele de cursus In Balans. Als opstapje wordt donderdag om 15.00 uur in Lewedorp een infor matiemiddag gehouden. De eerste van vier cursuslessen is donderdag 29 oktober vanaf 14.00 uur. Er wordt onder meer aandacht be steed aan lichaamsbeweging, wo ningaanpassingen en medicijnge bruik. Wie dat wil, kan na de cursus zijn huis laten controleren op veilig heid door een deskundige. 'S-GRAVENPOLDER - Molen De Ko renhalm in 's-Gravenpolder wacht zomer 2009 een forse restauratie. Veel houtwerk - de staartbalk, lan ge schoren en spruit - is aan ver nieuwing toe. Uit een onlangs ge houden inspectie is gebleken dat ook de balkkoppen op zolder en voegwerk moeten worden aange pakt. De kosten komen hoger uit dan de eerst begrote 105.000 euro. Hoeveel hoger is nog niet bekend. De Korenhalm is door problemen met het kruiwerk in 2007 en ook dit jaar buiten bedrijf geweest. In middels draait die weer wekelijks met Toon Hendrickx uit Etten- Leur als vrijwillig molenaar. Mascotte Guus glijdt samen met kinderen naar beneden op speelboerderij 't Klokuus. De speeltuin bestaat vijfjaar. foto Willem Mieras Springen, glijden, klauteren, skelteren, eten, drinken en golfen. door Koen van Bommel 'S-HEER ARENDSKERKE - Speelboer derij 't Klokuus bestaat vijfjaar. Al le reden voor een feestje. De herfst vakantie staat daarom in het teken van het wilde westen. Maandag was er een roofvogelshow, gisteren een optreden van cowboy Bert en verder onder meer een rodeostier en een schiettent. In de afgelopen vijf jaar is 't Klok uus flink gegroeid. „We begonnen met met z'n tweeën, m'n man Marnus en ik", vertelt Anne-Marie Lokerse. „Nu hebben we veertig mensen in dienst. Vooral jongeren uit het dorp. We zijn erg goed voor de werkverschaffing hier", vertelt ze lachend. GOES - Buurthuis De Pit aan de Ap pelstraat in Goes-Zuid biedt van daag van 9.30 tot 14.30 uur onder dak aan een hobbybeurs. Er zijn zeventien stands op het gebied van kaarten maken, poppenkleer- tjes, handwerkpakketten, kantklos sen, sieraden en modelspoorbaan. Ook is er een poppenhuis met ver lichting. De toegang is gratis. Soep en broodjes zijn tussen de middag te koop. Naast alleen een speeltuin heeft 't Klokuus ook een restaurant met terras en een boerengolfbaan met tien holes. En elke zaterdag wordt er gebarbequed. De negenjarige Amy uit Rosmalen is voor het eerst in het speelpara- dijs. „Maar ik wil nog wel vaker gaan, het is hier super leuk! Vooral de trampolines zijn gaaf Alleen die cowboy vond ik wel een beetje kinderachtig." Toch zit de tent waar cowboy Bert optreedt behoorlijk vol. Hij maakt grapjes met de kinderen en doet goocheltrucs. Even verderop loopt Guus rond, de mascotte van de speelboerderij. Het is een vrolijke halfopgegeten appel die naar de kinderen zwaait en ze de hand schudt. Anne-Marie glimlacht. „Soms zijn er zelfs kin deren die een handtekening van Guus willen." KLOETINGE - De EHBO in Kloetin ge wil in november een nieuwe cursus voor Eerste Hulp bij Onge lukken (EHBO) beginnen. Op sta pel staan ook cursussen voor reani matie, EHBO voor kinderen en voor de bediening van een AED of tewel hartschokapparaat. Belangstellenden kunnen informa tie vragen bij A. Koole (0113-221035) of C. van Oosten (0113-649472). THOLEN - Boos is ze. Verontwaar digd ook. „Dit laten we niet zo maar over onze kant gaan. Hier is niet goed over nagedacht", rea geert wethouder Marianne Velt huis op de sluiting van de Thoolse vestiging van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Ze heeft andere gemeenten al gemobi liseerd om samen de sluiting van vestigingen tegen te houden. Donderdag werd bekend dat het CWI op Tholen verdwijnt. Het kantoor dat sinds januari in het nieuwe gemeentehuis zit, moet verdwijnen vanwege bezuinigin gen. In heel Nederland gaan dertig vestigingen dicht. Het is een strop voor de gemeente Tholen. Die in vesteerde circa één miljoen euro om de organisatie in het gemeente huis onder te brengen. Bovendien is onlangs een servicepunt voor werkgevers geopend waarin het CWI, uitkeringsinstantie UWV en de gemeente samenwerken. „Dit is zeer vervelend nieuws", zegt wet houder Velthuis. Kinderopvang naar Stelleplankier en snelle sloop Open Hof. door Mieke van der Jagt COLIJNSPLAAT - Een deel van de sle pende problemen in Colijnsplaat lijkt nu snel te worden opgelost. Maandag al wordt begonnen met de sloop van voormalig schoolge bouw Open Hof en de peuterspeel zaal verhuist op termijn naar basis school Het Stelleplankier. Daar wordt voor tonnen verbouwd om in Colijnsplaat een volwaardige kinderopvang te hebben. Op de plaats van Open Hof komen tien starterswoningen en vier senioren woningen. Zielsgelukkig is de gemeenteraad van Noord-Beveland met het plan, waaraan keihard is gewerkt om het nog eind oktober te kunnen vaststellen. De staat waarin Open Hof verkeert, is de raad al jaren een doorn in het oog. Ouders van peuters in Colijnsplaat waren ook niet blij. De slechte staat van Open Hof, waarin de peuterspeelzaal zat, stond de vorming van een peu- tergroep in de weg. Ouders liepen daarmee een bijdrage mis. Boven dien is er in Colijnsplaat nog geen kinderopvang, terwijl er zeker be hoefte aan is. Met Kinderopvang De Bevelanden gaat de gemeente Noord-Beveland nu het gebouw van Het Stelleplan kier aanpassen, zodat de peuter speelzaal en de kinderopvang erin kunnen. De Krokusstraat, die van wege de veiligheid moet worden aangepast, zal in één richting wor den gesloten. Zolang de aanpassin gen aan de school nog niet klaar zijn, maakt de peuterspeelzaal ge bruik van dorpshuis de Brug. Daar wordt ook plaats gemaakt voor de andere gebruiker van Open Hof: de jeugdsoos. Zodra het Open Hof-perceel vrij is, gaat de West-Brabantse stich ting Zorgvoorwonen - die eerder huizen bouwde aan de Christina- straat in Kats - aan de slag. De vier te bouwen seniorenwoningen zijn koophuizen in de prijsklasse tot 215.000 euro. De tien huizen voor starters gaan niet meer dan 140.000 euro kosten. De verhou ding starters/senioren is vastge steld naar aanleiding van een on derzoek naar de woonbehoeften op het dorp. Inwoners van Colijns plaat komen het eerst in aanmer king voor beide soorten huizen. Daarna krijgen inwoners van Noord-Beveland voorrang. Afspra ken over toewijzing en prijzen worden in een contract met Zorg voorwonen vastgelegd. De slopers beginnen maandag met het verwijderen van asbest. Als dat is gebeurd, kan de boel vrij snel plat. Hoewel de provincie het be stemmingsplan nog moet goedkeu ren, verwacht de gemeente Noord- Beveland geen problemen met de bouwvergunning. klein vaarbewijs marifonie jachtradar praktijkvaren VIC Vaaropleidingen Goes tel. (0113) 27 05 99 06 40 00 59 87 www.vicvaar.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 82