'In het stemhokje bedenken ze zich' Finn Voor Sarkozy telt alleen wereldtoneel PIANO'S www.floorskoishop.nl Hit Bee Gees hulp reanimatie Vlaamse school laat leerling voor water betalen Eiffeltoren bezuinigt ACUSTICA 8 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC Republikeinse man in de straat weet zeker dat Barack Obama verliest. door onze correspondent Frank Hendrickx WASHINGTON - „Het is een gelopen race." Chris Johnson, een Republi keinse kiezer uit Virginia, kijkt me met een meewarige blik aan. „No way", luidt het korte antwoord op mijn provocatie. „Nooit."' Ja, hij heeft de peilingen gezien. Obama staat nu zelfs met 10 procent voor in Virginia, de zuidelijke staat waar de Democraten al sinds 1964 niet meer hebben gewonnen. Lan delijk heeft hij in sommige peilin gen een voorsprong van 14 pro cent. Enkele analisten nemen al het woord 'landslide' in de mond. Een monsterzege. „No way", herhaalt Johnson. „Straks staan al die blanke Ameri kanen in het stemhokje en dan gaan de handen trillen. Let maar op. Ze kunnen het niet: stemmen voor een zwarte politicus." De in genieur praat alsof hij net de wet ten van de zwaartekracht heeft uit gelegd. Zo is het. Geen discussie mogelijk. De Republikein is overtuigd van het Tom Bradley-effect, annex Douglas Wilder-effect, annex Da vid Dinkis-effect, allemaal ver noemd naar zwarte politici die het in de peilingen beter deden dan op de verkiezingsdag. In het geval van Bradley hadden de ochtend kranten hem in 1982 al op de voor pagina tot winnaar uitgeroepen, maar het gouverneurschap van Ca- lifornië ging alsnog aan zijn neus voorbij. Nu Obama volgens alle on derzoeken lijkt af te stevenen op een zege, staan de Amerikaanse media weer bol met verhalen over het fenomeen. Zullen we straks spreken over het Barack Obama-ef- fect? Zelfs Democraten sluiten niets uit. Vooral recente immigran ten uit Latijns-Amerika, het Mid den-Oosten en Oost-Europa den ken dat Obama uiteindelijk tekort gaat schieten, hoewel opinie-on derzoekers steeds weer bezweren dat de factor ras is ingecalculeerd in hun peilingen. „Weet jij wel hoeveel 'red necks' hier leven?", zei Sam Dimitrov, een uit Macedo nië afkomstige Amerikaan. Democraten zijn er bovendien in gespecialiseerd om zeker lijkende overwinningen uit handen te ge ven: zeven van de tien laatste ver kiezingen eindigden met een Re publikein in het Witte Huis. In een Applebee's-restaurant in Ohio begon John Reichsling, een vak bondsman, recentelijk dan ook meteen af te kloppen op de bar toen de uiterst gunstige uitgangs positie van Obama aan de orde kwam. „Ik geloof het pas als op ik 4 november de overwinning op het televisiescherm zie", 'aldus Reichsling. De vakbondsman ging de volgende dag gewoon weer langs de deuren om zijn mede-ar beiders op het hart te drukken vooral op Obama te stemmen. De angst voor het Bradley-effect kan een gunstige bijwerking heb ben voor Obama: de campagne verslapt niet. Franse president meet zich alleen met de allergrootsten der aarde. door onze correspondent Olivier van Beemen PARIJS - Het militaire conflict in Georgië en de financiële crisis stel len de Franse president Sarkozy in staat zich volledig te bewijzen tij dens het Franse EU-voorzitter- schap, deze tweede helft van 2008. Voor tweederangs onderonsjes heeft hij nauwelijks nog tijd. 'Sarkozy geeft de voorkeur aan Bush boven de Franse taal. De pre sident verkort opnieuw zijn ver blijf in Québec', kopte de Franstali ge Canadese krant Le Devoir (De Plicht) gisteren geërgerd. De Franse president Nicolas Sarko zy zou aanvankelijk twee volle da gen uittrekken voor de topontmoe ting van de Internationale Organi satie van de Francofonie ('Fransta ligheid') in Québec. Maar Sarko- zy's programma is flink ingekort. Sarkozy heeft belangrijkere zaken aan zijn hoofd dan een weemoe dig theekransje over de onomkeer bare neergang van de Franse taal. Hij spoedt zich vandaag naar Camp David, de Amerikaanse pre sidentiële residentie, waar hij in ge zelschap van de voorzitter van de Europese Commissie Barroso zijn collega Bush ontmoet. Daar gaat het over zaken die er op het mondiale toneel echt toe doen, zoals een aanstaande wereld top die Europa bepleit: de rijke geïndustrialiseerde landen van de G8 en een aantal opkomende eco nomieën als China, India en Brazi lië zouden gezamenlijk moeten overleggen over een oplossing voor de economische crisis. Het zijn goede tijden voor de Fran se president, die bekend staat om zijn hyperactiviteit, er gaat nauwe- Sarkozy heeft belangrijkere zaken aan zijn hoofd dan een weemoedig theekransje lijks een dag voorbij zonder een of meerdere belangrijke ontmoetin gen, officiële bezoeken of een aan kondiging van een nieuwe hervor ming. De ingrijpende internationale pro blemen die zich voordoen tijdens het Franse EU-voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar, bie den hem alle mogelijkheid te laten zien wat hij waard is. Terwijl veel Europeanen deze zo mer op het strand lagen, stond de achtertuin van het continent plot I I ai? IL Jr Vijverbouw en verkoop van Japanse koi Voor openingstijden kijkt u op onze site: Ritthemsestraat 9 4388 JM Oost-Souburg Mob: 06-54927845 Fax:0118-466539 email: info@floorskoishop.nl De Franse president Sarkozy (I) geniet van alle aandacht op het wereldtoneel, zoals onlangs op de bijeenkomst van de belangrijkste industrielanden met zijn Amerikaanse collega's Bush en de Rus Medvedev (r). foto Issei Kato/EPA seling in brand: Rusland was Geor gië binnengevallen. Sarkozy was binnen enkele dagen in Moskou om namens de EU te bemiddelen over een vredesplan. Hoewel Sar kozy de Russen niet direct van ge dachten deed veranderen, ging de Russische president Medvedev ak koord met een staakt-het-vuren. „Sarkozy tackelt de Russische beer", kopte het Amerikaanse tijd schrift Newsweek lovend. Ook Sarkozy's energieke en prag matische aanpak van de economi sche crisis kan op bijval rekenen. Terwijl de Europese landen door gaans uitblinken in verdeeldheid, wist hij ze ditmaal toch allemaal DEN HAAG - De discoklassieker Sta- yin' alive van The Bee Gees blijkt een handig hulpmiddel te zijn tij dens het reanimeren, ontdekte een Amerikaanse arts. Het nummer met de toepasselijke titel heeft 103 beats per minuut. Tijdens het reanimeren moeten verpleegkundigen 100 keer per mi nuut de borst van de patiënt in drukken. David Matlock van de ge- neeskundefaculteit van de Univer siteit van Illinois liet tien artsen en vijf studenten reanimatieoefenin- gen uitvoeren op etalagepoppen, terwijl ze luisterden naar de hit uit de film Saturday Night Fever. Ze voerden de oefeningen goed uit en hadden de techniek snel onder de knie. Alleen denken aan het liedje helpt al, volgens de onderzoeker. BRUSSEL - Drie scholen in het Vlaamse Aalst laten leerlingen voortaan betalen voor drinkwater. Dat meldde de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws in de editie van gis teren. De directie van de drie scholen, met samen vijfhonderd leerlingen, liet de ouders per brief weten dat ze voortaan vier euro per maand moeten betalen voor het water dat hun kinderen uit drinkwaterfontei nen drinken. Ook is water uit de kraan drinken voortaan verboden. Wie niet be taalt, krijgt geen water. Zelf een flesje mee nemen mag wel, zolang dat maar niet op school wordt bij gevuld. op één lijn te krijgen. In eigen land neemt de tevredenheid over de president ook weer iets toe. Maandenlang had slechts een op de drie Fransen vertrouwen in hem, nu stijgt het weer richting de helft. Alleen in Québec zijn ze iets minder te spreken over de Franse president. PARIJS - De lichtjes van de Eiffelto ren zullen voortaan elk uur vijf mi nuten knipperen in plaats van tien. Het management wil zo ener gie besparen. De verkorting zal niet veel invloed hebben op het milieu, omdat de 20.000 lampjes relatief weinig energie verbruiken. Pianospelen Daar geniet ik iedere dag van Een advies op maat Acustica Piano's Vleugels Korte Hüifakkerstraat 2 Breda Tel.: 076-5602423 www.acustica.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 8