Fotoboek Qe wj| naar voor later 'Jop schoonhouden? Ja, hèhè' Voetpaden zijn slecht in deel Noorderpolder Omleiding en alternatieve route bus door afsluiten Elkerzeeseweg Gratis slimme thermostaat Verf Wand in Zierikzee K A IM le bij een nieuwe cv-ketel* Bespaar jaarlijks tot €350,- j Bel 0118-63 52 56 j Delta Gasservice.nl 26 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC S ZIERIKZEE - Aan de Grevelingen- straat n in Zierikzee opent volgen de week Verf Wand, een winkel in schildersbenodigdheden. De zaak is eigendom van Cora en Richard van Heukelom en wordt gevestigd in het pand van de voor malige Fiat-dealer Van der Wek ken. De officiële opening is don derdagmiddag. Vrijdag gaat Verf Wand open voor het winkelend publiek. Adviescommissie richt oog op Zierikzeese wijk voor jaarlijkse inspectie. door Ton van den Nouweland ZIERIKZEE - Het voetpad langs de Koning Gustaafweg in de Zierik zeese wijk Noorderpolder is 'ver schrikkelijk verzakt'. Ook de trot toirs aan de Nassaulaan en Maurit- slaan behoeven aandacht. Dat zijn de bevindingen van de stichting VAC Schouwen-Duive- land, adviescommissie Wonen. De commissie houdt jaarlijks een in spectiewandeling en koos daar voor donderdagavond de Noorder polder uit. „Ons algemeen oordeel is positief', zegt Antoinette Laheij, secretaris van de VAC. „De wijk is overzichtelijk en de verlichting is prima. Het groen is goed gesnoeid. Niet vreemd, want de wijk is nog niet zo oud." De kritiek komt dan Werk oorlogsfotografe in boek en expositie in Polderhuismuseum. WESTKAPELLE - 'Voor later', zei de Westkapelse oorlogsfotografe Neel- tje Flipse-Roelse (1921) regelmatig tegen Ada van Hoof van Het Pol derhuismuseum in Westkapelle als ze spraken over haar foto's. 'Voor later' is nu ook de titel van een boek met foto's die gemaakt zijn door Neeltje Flipse. Het boek is samengesteld door Van Hoof Flipse kreeg voor haar vijftiende verjaardag een fotocamera. Vanaf dat moment legde zij het Westka pelse leven vast. Met name haar fo to's die tijdens de oorlog gemaakt zijn van de bezetter, werden tot ver over de grenzen gewaardeerd. Ter gelegenheid van het verschij nen van het boek heeft het Polder huismuseum een expositie inge richt met schilderijen die even eens door Flipse-Roelse zijn ge maakt. Voor verschillende werken heeft ze haar eigen foto's gebruikt als basis. Die hangen bij de schilde rijen. De expositie is tot 2 februari. ook uit het oudere, oostelijk deel van de wijk; de straten achter en naast het ziekenhuis. Het troittoir langs de Koning Gustaafweg is ver zakt. Het loopt schuin en gaat over in een sloot. Het wordt veel ge bruikt door rolstoelers uit verpleeg huis Cornelia. „Gevaarlijk voor die mensen", oordeelt de VAC. Dat geldt in minderde mate ook voor de trottoirs van Nassaulaan en Mauritslaan. Hier drukken de boomwortels het asfalt van de voetpaden omhoog. Aan de inspectieronde deden ook ambtenaren, raadsleden, en afge vaardigden van de Seniorenraad en het Platform voor Mensen met een Beperking mee. Door de Zierikzeese wijk Noor derpolder iopen drie voetpaden die de toets der kritiek van de VAC niet kunnen doorstaan. Eén trottoir is zelfs gevaarlijk. Wat willen jongeren? Het antwoord op die vraag is niet bekend. Daarom toert het Welzijnshuis nu langs alle dorpsraden. door Martijn de Koning en Melita Lanting Het jongerenbeleid op Schouwen-Duiveland wordt herijkt. Het nieu we beleid moet echter wel aansluiten bij de wensen van de jeugd. Een eigen honk, een ska- tebaan, tripjes naar de bioscoop? Het jongerenwerk van het Wel zijnshuis heeft geen duidelijk beeld van de wensen van de jeugd. Om dat helder te krijgen worden de dorpsraden ingeschakeld. In iedere kern wordt een bijeen* komst met dorpsraden en jeugd ge organiseerd. De film 'Wij hangjon- Jongeren willen nü voorziening; over drie jaar doen ze iets anders. Een nieuwe jop in Scharen- dijke? Liever vandaag dan morgen, roepen Mandy, Marina en Marco. De jon geren wachten met smart op een nieuwe ontmoetingsruimte in hun dorp. Er was er een poosje één, maar die brandde uit. „Nu zit ten we met een stel meiden vaak op een bankje bij de jeu-de-boules- baan", geeft Mandy aan. „Maar ja, het wordt winter. Dan zou een dak boven ons hoofd wel lekker- zijn." Bang dat de boel weer ge sloopt wordt, zijn de jongeren niet. „Van de groep die van de jop gebruik gaat maken, kent iedereen elkaar", geven ze aan. Het gaat om 'een stuk of twaalf jongeren van een jaar of 14, 15. Een nieuwe generatie vergeleken met de gebruikers van de vorige jop, en juist daarom verdienen ze een nieuwe kans, vinden ze. „Ze ker weten dat wij verantwoorde lijkheidsgevoel hebben. De jop geren' wordt dan vertoond en daar na is het de bedoeling om samen te discussieren over jongeren in die kern. In de film worden ver schillende jongerengroepen gepor tretteerd. Een groep skaters in Zie rikzee, een groep jongeren in Nieu- werkerk, jongens met een eigen kot in de polder en de jeugdvereni ging van de gereformeerde ge- 'Ik moest van mijn moeder', verklaart een bezoeker aan de discussiebijeenkomst meente in Bruinisse. Inmiddels zijn vijf bijeenkomsten geweest maar de avonden verlopen moei zaam. In Oosterland zijn twee jongens op komen dagen. „Ik moest van mijn moeder", verklaart een van de twee. In Ouwerkerk kwamen al leen volwassenen en in Scharendij- ke was de opkomst relatief hoog: vier jongeren. Dat is volgens schoonmaken? Ja, hèhè, wat dacht je dan? Dat hoort er toch gewoon bij!" De leeftijd van het drietal is de ideale voor een jop: niet meer spelen als basisschoolleerlingen, nog niet op stap, zoals 17-jarigen. Zo'n ruimte bezoek je dus geen ja ren achter elkaar. Neem nou Rico (17), die zich bij het groepje voegt. Jeroen Portier van het Welzijns huis echter niet zo'n probleem. „Het gaat mij erom dat er discussie ontstaat. Dan levert de avond iets zinnigs op. Aantallen bezoekers zeggen mij niet zoveel." De suggesties zijn tot nu toe zeer divers. De een wil samen naar een groot museum of een weekend kamperen bij het Veerse meer, de ander wil dat er busreizen komen naar de bioscoop of grote popcon certen, weer een volgende hoeft geen activiteiten maar wil alleen een hangplek. Uit de discussies blijkt wel dat ner gens gesproken kan worden over dé jongeren van het dorp. Vaak gaat het om clubjes met verschil lende interesses die met de eigen vriendenclub samenkomen in een eigen kot, ergens achter een huis of boerderij. Het Welzijnshuis vindt het nog te vroeg om aan te geven of de bij eenkomsten succesvol zijn. De meeste van de bezoeken aan alle kernen moeten nog plaatsvinden. Die kijkt meer uit naar het halen van'z'n rijbewijs dan naar hangen in een jop. De jeugd heeft daarom kritiek op de lange procedures bij de gemeente. Of, zoals Mandy het omschrijft: „Er ontbrak een lamp je in het ontwerp voor de nieuwe jop, en toen moest alles weer op nieuw. Dat is toch niet normaal!" Energieverslinder op rolder? f of kijk op onze website Doorgaande weg door Scharendijke gaat twee weken dicht. door Martijn de Koning SCHARENDIJKE - Het kruispunt Elkerzeeseweg/Dijkstraat in Scha rendijke gaat vanaf maandag twee weken dicht. Dat betekent dat ver keer in die periode geen gebruik kan maken van de doorgaande rou te door het dorp. De busroute ver andert tijdelijk ingrijpend. Bij het kruispunt, aan het Zwarte Plein, is de afgelopen tijd een wa terberging aangelegd. Aansluitend wordt nu onder de Dijkstraat een nieuwe riolering aangelegd. Dat is nodig, omdat de straat bij zware buien regelmatig flink onder water komt te staan. Er komt een ruime omleiding voor doorgaand verkeer. Dat moet via de Delingsdijk, Serooskerke en de N57 tot de voet van de Brou- wersdam (en andersom) rijden. Ook de busdiensten hebben last van de afsluiting. Daarom wordt een aantal haltes verplaatst en ko men er tijdelijke haltes. Het eind en beginpunt van lijn 134 wordt de Boutlaan bij Scharendijke. Wie nog verder wil (richting Renesse) moet daar overstappen op kleine pendelbusjes. Die gaan dwars door het dorp. De discobussen op zaterdagavond slaan Scharendijke over en rijden direct van Brouwershaven naar Renesse. Voor wie toch op die bus wil stappen, rijdt een pendelbusje tussen Scharendijke en Brouwers haven. Alarmdiensten kunnen in geval van nood ook door de woonwij ken van het dorp rijden. Om die ruim baan te geven, komt er een tijdelijk parkeerverbod in de Dorpsstraat tussen Baken en de Platteweg. De Elkerzeeseweg in Scharendij- ke gaat vanaf maandag twee we ken dicht. Verkeer moet over de N57 en bussen rijden dwars door het dorp.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 68