is leuk als tussenstation Buikgriep wordt vier GGZ-patiënten fataal m Aboutaleb maakt in Rotterdam termijn af Botsing A27 oorzaak lange files Jan Stins DE PAGTER PZC Zaterdag 18 oktober 2008 5 Binnenhofverlaters (met de klok mee): Ahmed Aboutaleb (PvdA, staatssecretaris), Hans van Baaien (WD-Kamer- lid), Wim van de Camp (CDA-Kamerlid) en Henk Kamp (WD-Kamerlid) foto's ANP Verlies aan ervaring Het afscheid van de oudgedien den Wim van de Camp, Hans van Baaien en Henk Kamp be tekent het vertrek van een brok ervaring uit de Tweede Ka mer. Zij worden alle drie ver vangen door nieuwkomers. Ver vanger van Van de Camp wordt naar alle waarschijnlijkheid Wil- bert Stolte, oud-wethouder van Den Haag. Van Baalens plek wordt ingenomen door on dernemer Cees Meeuwis, die van Kamp door communica tie-adviseur Ton Elias. Het vertrek van het drietal be tekent meteen een aanzienlijke daling van het aantal dagen dat het gemiddelde Kamerlid in de Kamer zit. Met Van de Camp, Van Baaien en Kamp meegere kend bedraagt dat 1756 dagen. Na hun vertrek is dat exact honderd dagen minder. Het langstzittende Kamerlid is SGP' er Bas van der Vlies met 9992 dagen, het kortstzittende lid is Isabelle Diks (Groen- Links) met 45 dagen. WD'er Henk Kamp, die zijn af scheid als laatste aankondigde, is alweer het elfde Kamerlid dat sinds de verkiezingen van 22 november 2006 de Kamer verlaat. Hij werd onder meer voorafgegaan door de PvdA'ers Aleid Wolfsen en Ferd Crone. Zij werden respectievelijk geko zen tot burgemeester van Utrecht en benoemd tot burge meester van Leeuwarden. ANTIEK INTERIEUR Iedere zondag geopend! „Al die 150 Kamerleden willen zich profileren. Ze staan zich te verdringen voor de interruptiemi crofoon. De mensen die nu de plaats van de vertrekkende leden innemen, zullen dat ook gaan doen. Zij hebben nog maar twee jaar de tijd zich in de kijker te spe len voor de volgende verkiezin gen." Ook hoogleraar parlementaire ge schiedenis Peter van der Heiden constateert dat het politieke func tioneren lijdt onder de exodus van ervaren Kamerleden. „Ik zie soms situaties in Den Haag waarbij ik het gevoel krijg dat een ervarener Kamer anders zou opereren. Kijk naar Rita Verdonk toen zij twee jaar geleden weigerde uit het kabi net te stappen tijdens de paspoort- affaire rond Ayaan Hirsi Ali. Een Tweede Kamer die zelfbewust is en haar rol en bevoegdheden kent, had dat niet laten gebeuren. Daar in zie je dat het gebrek aan ervaren Kamerleden leidt tot een uithol ling van de parlementaire contro le." Volgens Van der Heiden valt een uittocht zoals die zich de afgelo pen weken voltrok echter niet te voorkomen. „Je kunt mensen moeilijk verbieden iets anders te gaan doen. Het aanzien van de po litiek is nu eenmaal gigantisch ge kelderd. Mensen zien het Kamer lidmaatschap als een tussenstap in hun loopbaan." Toch werken de partijen daar ook zelf aan mee, meent Van der Hei den. „Partijen streven bij iedere verkiezing naar vernieuwing. Dat maakt zittende Kamerleden onze ker. Is er straks nog plaats voor mij? Dan is het niet zo gek dat ze ook eens om zich heen kijken naar wat anders." ROTTERDAM - Als Ahmed Abouta leb (PvdA) burgemeester van Rot terdam wordt, dan maakt hij zijn ambtsperiode van zes jaar af. Dat zei de huidige staatssecretaris van Sociale Zaken gisteren in het NOS Journaal. De gemeenteraad droeg donderdag Aboutaleb voor. Oppositiepartij Leefbaar Rotter dam noemt het onverteerbaar dat er opnieuw een PvdA-burgemees- ter wordt benoemd. Ook het feit dat Aboutaleb zowel een Marokkaans als een Neder lands paspoort bezit, maakt hem ongeschikt om de Maasstad te be sturen, stelde fractievoorzitter Ro nald Sörensen. PW-leider Geert Wilders leverde gisteren eveneens felle kritiek op de voordracht van Aboutaleb. „Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad van Nederland is net zo gek als een Nederlander als burgemeester van Mekka", liet het Kamerlid weten. UURWERKMAKER/ INSTRUMENTMAKER Leverancier van kwaliteitshorloges en antieke klokken. 7, middelburg T. 0118-636635 www.janstins.nl Politie ontruimt gekraakt pand Utrecht UTRECHT - De politie in Utrecht heeft gistermiddag een gekraakt deel van een parkeergarage aan de Kroonstraat ontruimd. Vier kra kers werden aangehouden. Het pand, pal naast het hoofdbu reau van de politie, was zondag ge kraakt met de bedoeling er de Utrechtse Weggeefwinkel in te ves tigen. Toen de krakers woensdag te ho ren kregen dat ze moesten vertrek ken, spanden ze (tevergeefs) een kort geding aan. Bewoners instelling Etten-Leur tijdens bedevaart besmet. ETTEN-LEUR - Een uitbraak van het Norovirus in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Et ten-Leur heeft het leven gekost aan vier oudere patiënten. Het gaat om besmetting met het Norovirus, dat de bewoners zou den hebben opgelopen tijdens een bedevaartreis naar Lourdes. Dat heeft de GGZ-instelling Breburg Groep gisteren bevestigd. Het virus heeft bij 54 cliënten en medewerkers van de locatie 't Hooghuys in Etten-Leur toegesla gen. Een aantal van hen is inmid dels hersteld. „Op dit moment ligt nog een cliënt op de intensive care van het Franciscus Ziekenhuis in Roosen daal", meldde de GGZ-instelling. Het eerste ziektegeval deed zich al op 2 oktober voor, kort na een reis naar Lourdes. De Breburg Groep houdt wat de doodsoorzaak van de vier cliënten een slag om de arm. „Bij deze cliënten heeft het overlij den mogelijk te maken met de in fectie, in die zin dat de infectie de gezondheid van deze mensen ern stig heeft ondermijnd. Recht streeks verband is nog niet aange toond, maar is ook niet uit te slui ten", aldus de instelling. Het Norovirus komt vaak in de Vier oudere bewoners van een GGZ-instelling in Etten-Leur zijn overleden na besmetting met het Norovirus. Ze werden waar schijnlijk besmet in lourdes. winter voor. Wie besmet is, krijgt last van misselijkheid, braken, hoofdpijn, diarree, maagkrampen, spierpijn, malaise en koorts. Gezonde jonge mensen zijn er na gemiddeld drie dagen vanaf, bij ouderen met een zwak gestel kun nen de verschijnselen langer aan houden. Een geneesmiddel tegen buikgriep bestaat niet. Om verdere verspreiding van de in fectie tegen te gaan heeft de Bre burg Groep voor de locatie Et ten-Leur alle activiteiten en thera- piën stopgezet. Ook bezoeken aan de kapper of ex terne specialisten en overplaatsin gen naar andere locaties zijn ge stopt. De instelling in Etten-Leur staat in voortdurend contact met de GG&GD in de regio West-Bra bant. RAAMSDONKSVEER - De A27 is gis termiddag in de richting van Bre da naar Utrecht afgesloten geweest na een kettingbotsing met drie au to's, twee vrachtwagens en een be stelauto. De bestuurder van de be stelauto raakte zwaargewond. Het ongeluk gebeurde rond kwart over een, net voorbij knooppunt Hooipolder. Rond kwart voor vier kon de weg worden vrijgegeven. Door het ongeluk ontstonden lan ge files. Achter het ongeval stond het verkeer over elf kilometer stil. De kijkersfile vanuit Utrecht was 32 kilometer en op de A59 liep het verkeer uit beide richtingen vast. Het was gistermiddag extra druk op de Nederlandse wegen vanwe ge de herfstvakantie die in de re gio noord begint. Rond vier uur stond er ruim 320 kilometer file.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 5