Een Zeeuwse explosie van creativiteit Nieuw kamerkoor legt de meetlat bewust hoog Akoestische formatie Spoor in Razzmatazz MODEFLITSEN DONDERDAG 23 OKTOBER lange vorststraat - goes 38 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC Tentoonstelling over het werk dat Chabot in Vrouwenpolder maakte. door Rolf Bosboom ROTTERDAM - Wie vanuit Zeeland de Charley Toorop-tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beunin- gen in Rotterdam bezoekt, doet er goed aan ook even de straat over te steken. Daar, in het Chabot Mu seum, is sinds twee weken de expo sitie Zicht op Zeeland te zien, over het ene jaar dat kunstenaar Henk Chabot (1894-1949) in Zeeland ver bleef. Het lijkt een nogal kort tijdsbestek om een complete expositie en een mooi uitgevoerde catalogus aan te wijden. Het is zelfs niet eens een compleet jaar geweest dat Chabot in Vrouwenpolder woonde, maar slechts acht maanden: van april tot november 1933. Toch is die pe- .riode voor hem van groot belang geweest. „In die tijd en op die plek vond een explosie van creativiteit plaats die naar mijn idee uniek is in Chabots oeuvre en waarvan de resultaten ook zeer uitzonderlijk zijn binnen het panorama van de Nederlandse kunst van de eerste helft van de twintigste eeuw", schrijft kunsthistoricus - en samen steller van de expositie - Carel Blot- kamp in de catalogus. Chabot trok naar Zeeland om los te komen van de dagelijkse drukte in Rotterdam en de afleiding van de grote stad. Hij koos bewust niet voor bekende kunstenaarskolonies zoals Domburg en Veere, maar - net als Charley Toorop (die in de zomer vaak in Westkapelle ver bleef en die hij in Zeeland ook ont moette) - voor een dorp met een overwegend traditionele boerenge meenschap, waar de mensen nog dicht bij de natuur leefden. Hij en zijn vrouw huurden twee wonin kjes bij boer.Willemse in de Dorps straat. In Vrouwenpolder raakte Chabot in een creatieve roes. Er ontston den tientallen schilderijen, tekenin gen en beelden. Zo'n veertig zijn nu bijeengebracht in het Chabot Museum. De nieuwe omgeving leidde direct tot andere thema's in Chabots werk. Hij ging boeren, boerinnen en hun vee schilderen, maar ook - 'Een wonder dat hij niet het dorp is uitgegooid en met stront werd overgoten'. voor het eerst - landschappen: ak kers, duinen, de zee. Wat vooral opvalt in de tentoonstelling is de ruwe verfbehandeling. De klod ders verf zijn soms zo dik dat er schaduwen ontstaan en de schilde rijen reliëf krijgen. Op alle denkba re manieren bracht Chabot verf aan, een werkwijze die niet of nau welijks bekend was bij kunste naars uit die tijd. Maar hoe ruw de techniek ook overkomt, de composities zijn al tijd zorgvuldig en trefzeker. „Je ziet dat hij in principe alles kon met verf', zegt Blotkamp in een korte film die in de kelder van het museum is te zien. Opvallend zijn onder meer de zeegezichten, die al tijd leeg en woest zijn, als een oer wereld. „Een soort tweede schep pingsdag", zoals Blotkamp het om schrijft. „Een bijna chaossituatie." Chabot maakte veel afbeeldingen van de Zeeuwse bevolking, in de vorm van krachtige houten beel den, sterk expressionistische krijt tekeningen en ook schilderijen. Onontkoombaar is het doek Vrou- wenpolderse boerin (1933), dat ge makkelijk als een karikatuur zou kunnen worden opgevat, hoewel dat zeker niet Chabots bedoeling was. „Dat hij niet het dorp is uitge gooid en met stront overgoten, vind ik een wonder", zegt Blot kamp daarover in de film. „Hij was een nietsontziende schilder." In de catalogus noemt de kunsthis toricus Chabots Zeeuwse werk 'een indrukwekkend vertoon van artistieke durf en vitaliteit, ontke tend in het onheilszwangere jaar 1933'. Aan het eind van dat jaar keert de kunstenaar terug naar Rot terdam. Net buiten de stad vindt hij een met Zeeland vergelijkbare woon- en werksituatie. Daar bleef hij tot zijn dood in 1949. De in vloed van de Zeeuwse maanden bleef nog geruime tijd zichtbaar. Expositie: 'Zicht op Zeeland', t/m 11 jan. 2009, Rotterdam, Chabot Mu seum, Museumpark 11, di. t/m vr. 11.00-16.30 uur, za. 11.00-17.00 uur, zo. 12.00-17.00 uur. Catalogus bij de tentoonstelling, Carel Blotkamp en Jis- ca Bijlsma: 24,95 euro. Melopoëia presenteert zich als enig Zeeuws semiprofessioneel koor. door Corella Nijsse ZIERIKZEE - Melopoëia (Grieks voor 'muziek maken') is de naam van het nieuwe kamerkoor dat Zeeland sinds kort rijk is. Van avond is het koor (met bijbeho rend barokensemble) te horen in Zierikzee en volgende week zater dag in Middelburg. Het koor on derscheidt zich van de reeds be staande Zeeuwse kamerkoren als- semiprofessioneel. Dirigenten zijn Tassilo Erhardt (voor de uitvoe ring van oude muziek) en Chris tian Blaha (nieuwe muziek). „Een semiprofessioneel koor bestaat nog niet in Zeeland", motiveert Er- hardt deze keuze. „Enerzijds wil len we hiermee werk creëren voor de professionele zangers uit de pro vincie en anderzijds liepen we als koordirigenten aan tegen de beper kingen van amateurkoren. Met amateurs is veel mogelijk maar be paald repertoire, zoals hele oude muziek of complexe nieuwe mu ziek, liggen buiten hun bereik." Tij dens de komende twee concerten worden werken uitgevoerd van Al- legri, Froberger (orgelwerken uitge voerd door organist Leen de Broe- kert), Lassus en Bertali. Antonio Bertali (1604-1669) was één van de belangrijkse componisten van de zeventiende eeuw. In tegenstelling tot zijn tijdgenoten Heinrich Schütz en Claudio Monteverdi werd hij niet herontdekt. De Ne derlandse organisatie voor Weten schappelijk Onderzoek (NWO) heeft Erhardt een beurs toegekend voor een driejarig onderzoek naar deze ten onrechte in de vergetel heid geraakte componist. Door middel van de projecten van ka merkoor Melopoëia worden de re sultaten van dit onderzoek voor een breed publiek hoorbaar ge- 'Met amateurs is veel mogelijk, maar complexe muziek ligt buiten bereik' maakt. Over het Miserere van Alle- gri vertelt Erhardt: „Het is belang rijk te weten dat wij de authen tieke versie uitvoeren en niet de versie uit 1889, die bij het grote pu bliek bekend is. De originele versie is veel soberder. De paus heeft dit stuk in de 17e eeuw cadeau gedaan aan de keizer. Omdat het Miserere toen niet mocht worden bewerkt en slechts mocht worden uitge voerd op de daarvoor bestemde re ligieuze dagen, hing er een mythe omheen. De keizer was boos en te leurgesteld toen hij het werk hoor de omdat het veel minder specta culair was dan hij had verwacht." Concert, zat. 18 okt, Zierikzee, Nieu we kerk, zat. 25 okt.. Middelburg, Lu therse kerk, 20.00 uur. VAN 10:00 TOT 17:00 UUR OOST-SOUBURG - Razzmatazz in Oost-Souburg biedt vanavond een podium aan de Nederlandse akoes tische formatie Spoor. Deze groep werd in het najaar van 2006 gefor meerd en staat voor spitse, speelse Nederlandstalige teksten, vervat in een pakkend muzikaal jasje. Meer stemmige samenzang en gedreven instrumentaal werk op gitaar, mandoline, bas, banjo en percus sie zijn kenmerkend voor de sound van deze band. Spoor be staat uit volbloed muzikanten die eerder al in diverse projecten en formaties hun sporen drukten. Izak boom (snaren, toetsenist, zan ger, liedjesmaker en componist) trad op met De Berin is, Harry Sac- sioni, Youp van 't Hek en Kaz Lux. Multi-instrumentalist Janos Kooien studeerde muziekweten schap en verdiepte zich in de Ierse volksmuziek en de Amerikaans Bluegrass. Bart Soeters voltooide zijn studies basgitaar en composi tie aan het Utrechts Conservato rium en aan de faculteit Kunst, Me dia en Technologie van de KHU. Hij won in 2005 de Pim Jacobs Mu ziekprijs. Arthur Bont is slagwer ker en speelde onder meer bij de band Louisana Radio. Hij speelde in diverse theatervoorstellingen en met Amerikaanse artiesten als Smokey Wilson en Jann James. Concert, zat. 18 okt., Oost-Souburg, Razzmatazz, 21.00 uur. Bij aankoop van minimaal 125 aan GERRY WEBER producten GRATIS een prachtig horloge inclusief luxe geschenkverpakking kado! (zolang de voorraad strekt) beroo Schilderij Vrouwenpolderse boerin van Henk Chabot is een van de werken in de expositie Zicht op Zeeland in het Chabotmuseum in Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 40