Veere tempert stijging van Zeeland krijgt zijn FOtltCH VCrtrdgÊfl eigen kerstsprookje onderzoek moord Gratis slimme thermostaat Eerbetoon aan Neeltje Flipse-Roelse bij een nieuwe cv-keteF €350,- 26 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC W Alberto Althoff met zijn circuskoeien. Of deze dieren straks ook in Vlissin- gen hun kunsten vertonen, is nog maar de vraag, archieffoto Lex de Meester westkapelle - 'Voor later', zei de Westkapelse oorlogsfotografe Neel tje Flipse-Roelse (1921) regelmatig tegen Ada van Hoof van Het Pol derhuismuseum in Westkapelle als ze spraken over haar bijzonde re collectie foto's. 'Voor later' is nu ook de titel van een boek met fo to's die gemaakt zijn door Neeltje Flipse. Het boek is samengesteld door Van Hoof Het eerste exem plaar is gisteren overhandigd aan de nabestaanden van Neeltje. Zij overleed afgelopen maart. Flipse kreeg voor haar vijftiende verjaardag een fotocamera. Vanaf dat moment legde zij het Westka pelse leven vast. Met name haar fo to's die tijdens de oorlog gemaakt zijn van de bezetter, werden tot ver over de grenzen gewaardeerd. Ter gelegenheid van het verschij nen van het boek, heeft het Polder huismuseum een expositie inge richt met schilderijen die even eens door Neeltje Flipse-Roelse zijn gemaakt. Voor verschillende werken heeft ze haar eigen foto's gebruikt als basis. Die foto's han gen bij de schilderijen. De expositie is nog te zien tot 2 fe bruari. Circus Althoff presenteert Kerstcircus Zeeland in Vlissingen. door Thomas Minnaard vlissingen - Zijn vader dresseerde leeuwen, zijn moeder bruine be ren. Op een tarzanachtige manier groeide hij op tussen de wilde cir- cusdierén. En met de beroemde circusdirecteur Toni Boltini als oom, kon het niet anders dat ook bij hem het circusbloed door de aderen stroomde. Alberto Althoff is, samen met zijn vrouw Katarzy- na, inmiddels een fenomeen in de wereld van acrobaten, jongleurs, clowns en dompteurs. Het win nen van het circusfestival van Mo naco bracht het echtpaar interna tionale roem. „Die prijs binnenhalen is als een gouden medaille winnen op de olympische spelen", zegt Theo He- melaar, promotor van het kerstcir cus en geboren Vlissinger. Op 23 december is de galapremière in 'zijn' stad. „Ik ben natuurlijk blij dat de gemeente Vlissingen haar centrum kiest als de plek voor het eerste Zeeuwse kerstcircus. Zo'n sprookje hoort ook gewoon thuis in het centrum van een stad. En Zeeland was de enige provincie die nog geen kerstcircus had." Op het parkeerterrein op de hoek van de Scheldestraat en de Aagje Dekenstraat verrijst rond de kerst periode een tentencomplex in kerstsfeer, waarin tot en met 4 ja nuari voorstellingen gegeven wor den. In de tent is volgens Hemel- aar plaats voor zo'n duizend toe schouwers. Maar die moeten wel naar Vlissin gen gehaald worden. „Vandaar dat we een enorme reclamecampagne op touw zetten in heel de provin cie", zegt de promotor. Vijfhon derd billboards, drieduizend raam- posters en duizenden flyers wor den ingezet om mensen warm te maken. Ik denk dat het een succes gaat worden", zegt Hemelaar. „Alt hoff is een grote naam, een be roemd dresseur en het zijn boven dien geliefde circusmensen. En in de kerstvakantie trekt Zeeland toe risten, waar we ook bezoek van verwachten." Net als een voetbalteam of een rockband heeft ook de circuswe reld zijn vaste fans, die als een soort nomaden door Nederland of zelfs Europa trekken om een Azer- beidjaanse trapeze-artiest of een Keniaanse acrobaat te zien optre den. „Zij zullen een reis naar Zee land er vast wel voor over heb ben", denkt Hemelaar. Alberto Alt hoff staat er bovendien om be kend dat hij, naast paarden en hon den, sinds een paar jaar ook koeien en varkens gebruikt in zijn shows. Of de oer-Hollandse dieren ook figureren in de Vlissingse tent is nog niet bekend. N* Van 23 december t/m 4 januari speelt het kerstcircus 19 shows in Vlissingen. De prijzen variëren van 8,50 tot 24 euro, afhankelijk van leeftijd en zitplaats. NFI en politie lieten steken vallen in onderzoek zaak-Toth. door Emile Calon middelburg - Het onderzoek naar de moord op Ilonka Toth is nog lang niet afgerond. Donderdag ont hulde officier van justitie Marleen Overmeer tijdens de rechtszaak dat ze voor DNA-onderzoek haar toevlucht heeft moeten nemen tot een commercieel onderzoeksbu reau (IFS) omdat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) niet goed werk levert. Het NFI had niet die onderzoeken uitgevoerd die het Openbaar Mi nisterie (OM) had aangevraagd, waardoor er nog steeds geen over tuigende bewijzen zijn voor de be trokkenheid van de Vlissingse hoofdverdachte (53) bij de moord op de 42-jarige Vlissingse. Dat uitwijken naar IFS is finan cieel nadelig voor de Zeeuwse poli tie, omdat het korps al de extra on derzoeken zelf moet betalen. On derzoeken bij het NFI worden door het Rijk betaalcT. Als er ech ter hulp in geroepen wordt van een commercieel bureau worden er direct rekeningen van 6000 tot 12.000 euro per onderzoek naar het hoofdkantoor van de Zeeuwse politie gestuurd. Ook maakte Vermeer bekend dat het NFI momenteel niet erg hap pig is om oud onderzoeksmateri aal af te staan aan de commerciële concurrent. Ze kon dan ook niet vertellen wanneer alle DNA-spo- ren, die op en bij het lichaam van Toth gevonden zijn na haar dood op 5 juli op de Noorderbegraaf- plaats in Vlissingen, opnieuw zijn onderzocht. Het onderzoek naar haar dood loopt niet alleen vertraging op door verkeerd uitgevoerde op drachten door het NFI. De Zeeuw se politie heeft ook een steek laten vallen door een getuige te confron teren met een oude foto van de Vlissingse verdachte. Die getuige, die wel eens cruciaal kan zijn, her kende de verdachte niet toen hij geconfronteerd werd met die oude foto. Zelfs de officier van justitie herken de de verdachte niet op die foto, terwij[_ ze kort daarvoor toch min stens een kwartier met de Vlissin ger persoonlijk had gesproken. Het zijn echter niet alleen fouten van het NFI en de politie die de zoektocht naar het definitieve be wijs tegen de verdachte bemoeilij ken. De Vlissingse verdachte ontkent tot nu toe elke betrokkenheid bij de moord op Toth. En dat doet hij al maandenlang terwijl hij zeer in tensief wordt verhoord. Zijn raadsman Mark Dunsbergen gaf ook aan dat dat soort verho ren, waarbij een verdachte nauwe lijks rust krijgt, heel veel van ie mand vragen. Alleen mensen die echt zeker van hun zaak zijn, en ook nog eens sterk in hun schoe nen staan, kunnen zo'n verhoor doorstaan. Dat sterkt Dunsbergen in de gedachte dat iemand anders wel eens de Vlissingse om het le ven kan hebben gebracht. Hij wees donderdag tijdens de rechts zaak ook naar een getuige die die middag op het kerkhof een zigeu nerachtig type met lang krullend haar had gezien. De Vlissingse ver dachte, afkomstig van Curasao, had en heeft geen lang krullend haar en ziet er ook niet zigeuner achtig uit. Dunsbergen stelde dan ook dat het OM nog steeds niet met het overtuigende bewijs voor de be trokkenheid van zijn cliënt is geko men. En als dat zo blijft moet niet gek opgekeken worden als de Vlissin ger, wegens gebrek aan overtui gend bewijs, in januari of nog la ter, wordt vrijgesproken. BIJ NADER IHflgj In het artikel DNA verdachte op broek Toth, in de PZC van vrijdag 17 oktober, is een onjuiste datum vermeld ten aanzien van bewijzen tegen de verdachte Vlissinger. Hij is niet op zondag 6 juni maar op zater dag 5 juni op het Van Nispenplein in Vlissingen gezien met het slachtof fer. Ook het bonnetje van de Albert Heijn dateert van 5 juni en niet van 6 juni. Kredietcrisis is nog niet verwerkt in sluitende begroting voor 2009. door Maurits Sep DOMBURG - De belastingen in de gemeente Veere stijgen volgend jaar minder hard dan was aange kondigd: geen 6 maar 4,5 tot 5 pro cent. Dat lukt door de verhoging van het rioolrecht te temperen. Het rioolrecht zou met 12 procent stijgen. Door de investeringen over een langere periode uit te smeren dalen de kosten. En omdat tegelijkertijd de opbrengsten wat hoger zijn dan verwacht, hoeft de ze lokale belasting 'maar' met 8,6 procent omhoog. De andere lastenstijgingen (afval stoffenheffing, onroerend zaakbe lasting, toeristenbelasting, lijkbe- zorgingsrechten) gaan wel alle maal volgens eerdere voorspellin gen omhoog. Dit blijkt uit de begroting 2009 die de gemeente gisteren heeft gepu bliceerd. De gemeenteraad velt op 6 november een oordeel over de plannen voor komend jaar. In de begroting is nog geen reke ning gehouden met de recente kre dietcrisis. Die dreigt Veere ten min ste drie miljoen euro te kosten. Dat bedrag was tijdelijk gepar keerd op een kortlopende reke ning met een hoge rente bij de in middels ingestorte IJslandse bank Landsbanki. Het is nog maar de vraag of Veere dat geld terugkrijgt. Wethouder van financiën Wim van Tatenhove gaat daar voorals nog wel vanuit. Lukt het toch niet, dan moet Veere drie miljoen in een keer afschrijven en, om te kun nen blijven investeren, drie mil joen bijlenen tegen een jaarlijkse rente van 150.000 euro. Het baggeren van de vesten in Veere is een groot en risicovol project - En Veere heeft voor komend jaar nog wel wat kostbare plannen. Zo is twee miljoen nodig voor speel- voorzieningen, stimulering van het toerisme, renovatie van de stadswallen van Veere, extra onder houd van wegen, woningbouwbe- Energieveislindei op zolder?,^ Bespaar jaarlijks tot Bei 0118-63 52 56 of kijk op onze website

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 28