no PZC Verlichting centrum moet beter WALCHEREN 41 25 38 Indonesiërs brengen saluut aan Vlissingen Tweeling Kinderen schijnen hun lichten op historische helden van Westkapeiie mmM U m 16$ Wielrenner Dekkers tekent droomcontract bij Garmin Zaterdag 18 oktober 2008 Henk Chabots explosie van creativiteit Tip? redwalch@pzc.nl Binnenstad Middelburg gezelliger en veiliger door betere lantaarns. door Thomas Minnaard MIDDELBURG - De wandelroutes van de parkeerplaatsen naar de Middelburgse binnenstad moeten beter verlicht worden. Dit advi seert lichtdeskundige Ellen de Vries in haar lichtplan aan de ge meente Middelburg. De gemeente wil eerst onderzoe ken of de verbetering nodig is en hoe die gerealiseerd kan worden. „Het lichtplan legt de zwakke plek ken van de Middelburgse binnen stad bloot als het gaat om verlich ting", zegt wethouder Hannie Kool-Blokland. Meer verlichting is dus nodig om het zicht en daarmee de veiligheid te vergroten. Onderzoek van Scoop in mei van dit jaar naar on veiligheidsgevoelens in het Middel burgse winkelgebied liet zien dat 70 procent van de ondervraagden goede verlichting als grootste in vloed ziet op de veiligheid. Gebie den die als erg donker worden er varen zijn de Markt, Walplein, Plein 1940, Lange Delft en de Nieu we Burg. De resultaten van het on derzoek van Scoop worden betrok ken in het lichtplan. In de twee laatstgenoemde gebie den komt een proef met lampen die een betere kleurherkenning hebben. „Het zit hem vaak in an der licht, dan in meer licht", zegt Kool-Blokland. „Als de lichtkleur niet goed is, is gezichtsherkenning ook moeilijker." Slechte kleurher kenning betekent dat kleurtinten Uit het lichtplan van deskundige Ellen de Vries blijkt dat de wan delroutes naar de binnenstad on voldoende belicht zijn en dat de gebruikte lichtkleur vaak fout is. van objecten niet goed zichtbaar zijn door verkeerde belichting en dat het oog daardoor minder waar neemt. De huidige lampen geven een kleurweergave van 25 procent. Met andere lampen kan dat 60 pro cent worden. Verder noemt het college een aan tal gebieden in de binnenstad als actualiteitszone. In deze gebieden krijgen ondernemers meer vrij heid om met sfeer- en feestverlich ting te werken. De horecazone tus sen de Pottenmarkt en Vlasmarkt, het einde van de Vlasmarkt bij Ca fé de Rode Oortjes, de noordzijde van de Vlasmarkt ter hoogte van de Penninghoek en de zuidwestzij de van de Markt ter hoogte van de winkels zijn aangewezen als actua liteitszones in de periode tot en met 2018. Volgend jaar is het iym- paanplein aan de beurt voor on dernemers om creatiever en uitge breider met licht aan de slag te gaan. De tijden van het aan- en uit zetten van de lichten worden ge koppeld aan de openingstijden van winkels of horecagelegenhe den, om de eventuele lichtoverlast voor omwonenden te beperken. De gemeenteraad neemt in novem ber een besluit over het lichtplan voor de binnenstad. VLISSINGEN - Nadat ze vandaag haar nieuwste korvet bij de Ko ninklijke Schelde Groep in ont vangst heeft genomen, brengt de Indonesische marine morgen vlak na het vertrek een groet aan Vlis singen. Als afscheid en uit dank baarheid. De Kri Sultan Iskandar Muda ver laat Vlissingen morgen om 11.00 uur (kade KSG). Tussen 11.30 en 12.00 uur vaart het voorbij de Vlis- singse boulevard. Daar zal het een saluut brengen aan Vlissingen. De KSG zal het schip en de tachtig be manningsleden op haar beurt uit zwaaien met behulp van een span doek op de boulevard. De reis naar Indonesië duurt veertig dagen. De Kri Sultan Iskandar Muda is het derde van vier korvetten dat De Schelde voor Indonesië bouwt. WESTKAPELLE - „Mijn naam is Charley Toorop", antwoordt 'de vos' op de vraag 'hoe is uw naam?' en de kinderen krijgen van haar één van de let ters waarmee ze later een woord moeten vor men. Zo'n twintig kinderen deden gisteravond mee aan een vossenjacht in Westkapeiie. De wed strijd was georganiseerd door museum Het Pol derhuis in het kader van de Museumnacht en de Week van de geschiedenis. In het hele dorp lie pen in totaal zes historische helden van Westka peiie, behalve Charley Toorop ook een dijkwer ker, een bevrijder, fotografe Neeltje Flipse-Roel- se, burgemeester Guus de Casembroot en schrij ver en verzetsheld Jan Campert. foto Lex de Meester kaarten nu verkrijgbaar via www.ticketservice.nu 0900-300125010.45 crm). free record shop, alle grote Bavaria postkantoren, wvs en gwk s kijk voor meer informatie op www.grootsmeteenzackteg.nl Tip? redactie@pzc.nl Het kostte even wat moeite, maar sinds kort is de Hulsterse opnieuw in blijde verwachting. Van haar tweede kind, dacht ze. Toch leefde ergens in haar achter hoofd het bange voorgevoel dat zich in haar buik meer dan één babytje aan het nestelen was. En die aanvankelijke vrees - want dat was het - werd na een bezoek aan de dokter bewaar heid. Het was wel even wennen aan die gedachte. Voor haar heeft de datum, waarop ze is uit gerekend voor de bevalling, dan ook in verschillende opzichten een dubbele symboliek. De gy naecoloog schat namelijk in dat de kindjes geboren worden op... Bevrijdingsdag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 27