Ouderen en personeel 'Natuur zet rem op groei' Gedoogbeleid PZC 6 2 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC MAIKEL HARTE Sinds coffeeshop Miami in Terneuzen haar deuren sloot, neemt de straathandel en de daarmee gepaard gaande overlast in de binnenstand hand over hand toe. Miami is dicht omdat de eigenaar en bedrijfsleider vastzitten in ver band met de vondst van tientallen kilo's softdrugs in panden die aan Miami worden gelinkt. Burgemeester Lonink maant nu de eigenaar van Miami weer open te gaan, anders gaat de gedoogvergunning naar een "ander. De burgemeester kan wel van alles willen, maar hij en de gemeente bepalen in feite al lang niet meer het gedoogbeleid in Terneuzen. Dat doet het Openbaar Ministerie. Als het OM er een beetje kort op zit is Miami als die weer opent of een nieuwe coffeeshop binnen een week weer dicht. Iedere coffees hop zal ergens de wiet vandaan moeten halen en ergens zal dus altijd wel meer liggen dan de toe gestane 500 gram. In het huidige gedoogbeleid overtreedt een coffeeshop per definitie de wet en dus heeft het OM te allen tijde de macht om een coffee shop te laten sluiten. Dat heeft ze jarenlang niet gedaan en de vraag is: waarom nu ineens wel? Het OM helpt door haar ac ties het gedoogbeleid om zeep en zodoende het centrum van mijn woonplaats en dat gaat me aan het hart. In plaats van dat het veiliger wordt in Terneuzen, wordt het onveiliger, dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Het is hoog tijd dat de landelijke politiek ingrijpt en duidelijkheid verschaft: Gaan we het hele maal verbieden of helemaal toestaan? Tot die tijd zou een staakt-het-vuren van het OM op zijn plaats zijn en zou het ei genlijk aan moeten geven hoe een coffeeshop zijn inkoopbe- leid kan voeren zonder strafrechterlijke vervolging. Juist daar zou de burgemeester, bijvoorbeeld in het driehoeksoverleg met het OM, op moeten aandringen. Verder hoor je mij niet klagen hoor, voor advocaten is er zo voldoende werk. Voor meer columns: www.pzc.nl/columns Gaan we het helemaal verbieden of helemaal toestaan? COLOFON Directeur/uitgever Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Redactie Stationspark 28, 4462 DZ Goes Postbus 31, 4460 AA Goes Tel. 0113-315600 E-mail: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Buitenruststraat 18, Middelburg Postbus 8070, 4330 EB Middelburg Tel: 0118-493000 Redactie Bevelanden-Tholen Stationspark 28, Goes Postbus 31, 4460 AA Goes Tel. 0113-315670 Redactie Zeeuws-Vlaanderen Willem Alexanderlaan 45, Terneuzen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen, Tel: 0115-645769 Redactie Schouwen-Duiveland Grachtweg 23a, Zierikzee Postbus 80,4300 AB Zierikzee Tel: 0111-454651 Advertenties Verkoopteam Zeeland Tel: 0113-315520, fax: 0113-315529 E-mail: teamzeeland@pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer, Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend goed Tel: 076-5312277, fax: 076-5312274 E-mail: segmentteam@pzc.nl Familieberichten Tel: 0800-8060 pzcfamilieberichten@wegenernieuwsmedia.nl Personeelsadvertenties 0900-5628 722 Kleintjes 0900-6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? www.pzc.ni/lezersservice of bel: 0800 - 0231 231 Toets 1automatisch bezorgklachten doorgeven (vanaf 07.00 uur) Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur Zaterdag 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda lezersservice@pzc.nl U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 23,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 66,25 (acceptgiro €69,25) Jaar €254,00 (acceptgiro €257,00) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem' de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betajing van 66,25 per kwartaal een vast abonnement met betaling per accept van 69,25 per kwartaal D ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) Stuur de bon naar: PZC Lezersservice, Antwoordnummer 713,4460 WB GOES. Bellen kan ook: 0800 - 0231 231 (gratis) Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening 0e PZC gaal zorgvuldig om net persoonsgegevens. In het colofon treft u nadere informatie Het wordt een mega operatie, en een primeur voor Zeeland: op één dag krijgen alle Delta-klanten een andere frequentie indeling voor kabeltelevisie. door Dewi Cigengack Een onmogelijke opgave is het voor Delta, om op 11 november bij 155.000 huis houdens de kanalen op nieuw in te stellen. Daarom scha kelt het energiebedrijf eigen mede werkers en ouderenbonden in om ouderen hierbij te helpen. Met een brief, een speciale website en een telefonische hulplijn probeert Del ta haar klanten vanaf vandaag zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van wat zij moeten doen om op 11 november weer tv te kunnen kijken. „We verwachten dat vooral oude ren met vragen blijven zitten of hulp nodig hebben bij het op nieuw instellen van de zenders", zegt Delta-woordvoerder Peter Couwenberg. Daarom heeft het be drijf ouderenbonden gevraagd of leden die wél handig zijn met tech niek, zich kunnen bekommeren om ouderen die dat niet zijn. Ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO Zeeland vinden het een goed idee. Bij KBO Zeeland zijn al le den actief als 'ouderenadviseur'. Zij helpen andere leden bij het in vullen van formulieren of het op lossen van technische problemen. „Wij willen dit dus zeker oppak ken", zegt voorzitter Piet Hame- linck. „Als het nodig is kunnen on ze ouderenadviseurs een training krijgen bij Delta." ANBO-vicevoorzitter Leunis Hille- brand verwacht dat veel ouderen assistentie nodig zullen hebben bij het instellen van de zenders. „De drie ouderenbonden hebben aan hun afdelingen, zo'n negentig in totaal, gevraagd of er mensen zijn die kunnen en willen helpen. De verdere afhandeling en coördinatie doen de afdelingen zelf." Naast de ouderenbonden zet Del ta ook het eigen personeel in als vrijwillige monteurs. Zij gaan be woners van woonzorgcentra in heel Zeeland helpen bij het instal leren van de zenders. „Van baliepersoneel tot de direc teur, we proberen minimaal hon derd medewerkers te werven voor dit project", laat woordvoerder Couwenberg weten. „Ze krijgen een training vooraf, want ze doen dit normaal gesproken natuurlijk niet." De mega-operatie is nodig om ont wikkelingen op het gebied van in ternet en televisie te kunnen blij ven volgen, zegt Couwenberg. „We kunnen straks, in de loop van 2009, internetsnelheden aan bieden van bijna 100 mB per se conde." Dat scheelt bij onder meer downloaden, online games en onli ne televisie-uitzendingen. „We hebben al een proef gedaan met die snelheid bij bijna duizend huishoudens in Goes. Het kabel netwerk is ervoor geschikt." Ook komen straks meer HD-zen- ders en video on demand (zie 'Ka- bel-tv, hoe werkt het?'). „Zeeland is vanaf n»november klaar voor de toekomst. Partij voor Zeeland wil ruimte voor bedrijven niet te zeer beknotten. door Marcel Modde MIDDELBURG - De Zeeuwse econo mie loopt schade op door inper king van de mogelijkheden in het kader van Natura 2000. Tot die conclusie komt de Partij voor Zee land (PvZ) op basis van de zogehe ten aanwijzigingsbesluiten en een werkbezoek van de Statencommis sie deze week bij Dow Benelux in Terneuzen. Natura 2000 regelt een Europa-bre de bescherming van flora en fauna in aangewezen gebieden. In Neder land gaat het om 162 zones. De Voordelta is het eerste gebied waar voor een concreet beheerplan is opgesteld. Daarin wordt het be staand gebruik (waaronder visserij en recreatie) getoetst aan de na tuurdoelen. Welke soorten precies bescherming verdienen, wordt ge regeld in zogeheten aanwijzingsbe sluiten. Binnen dat kader wordt ook een begrenzing van de gebie den afgesproken. En daar dreigt het in een aantal gevallen spaak te lopen, aldus de Provinciale Staten fractie. Voor toonaangevende be drijven als Dow Benelux wordt een verdere uitbreiding nagenoeg Wf De Partij voor Zeeland maakt zich zorgen over de verregaande maatregelen in het kader van Na tura 2000. Bedrijven als Dow on dervinden daar nadeel van. onmogelijk, aldus fractievoorzitter Johan Robesin. Een ondernemer die nieuwe activiteiten wil ont plooien in of nabij een Natura 2000-gebied moet straks immers eerst aantonen dat de natuur daar door geen schade ondervindt. Daarmee wordt een rem gezet op de Zeeuwse economie, denkt de PvZ. De fractie vraagt Gedeputeer de Staten 'actief mee te denken en tijdig gepaste stappen te zetten richting centrale overheid'. Tot 22 oktober is inspraak op de aanwij zingsbesluiten mogelijk. Ook is de partij benieuwd of het college beseft dat door de maxi maal toegestane geluidsbelasting van 40 decibel (gesprek op zachte toon) in en bij een Natura 2000-ge- bied straks bijna niets meer kan. Vooral ouderen zullen moeite hebben met het opnieuw instellen van de zenders, verwacht Delta. foto Koen Suyk

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 2