Opec koerst af op lagere olieproductie ING in de rode cijfers NACHTELIJKE AFSLUITINGEN VLAKETUNNEL A58 Flexwerker dupe recessie PZC Zaterdag 18 oktober 2008 1 7 Zo snel als de prijs tot recordhoogte steeg, zo rap gaat hij nu omlaag. door Sal Stam en Joeri Wisse DEN HAAG - Het is niet zozeer de vraag of de olieproductie de ko mende tijd naar beneden wordt bijgesteld, maar hoeveel. Alles wijst erop dat de Opec, de organi satie van olieproducerende lan den, volgende week het productie plafond verlaagt. Een reductie met een half miljoen vaten per dag, op een totaal van ruim 32 miljoen, ligt voor de hand. Maar er wordt al volop gespeculeerd over' verder gaande stappen. Het kan vreemd gaan in de olie-in dustrie. Jarenlang streefde de Opec naar een 'ideale prijs' van 20 tot 28 dollar per vat. Die prijs bleek vol strekt niet meer houdbaar toen de enorme vraag van China en ande re opkomende economieën in het Bankverzekeraar hard gestraft voor beleggen in rommelhypotheken. DEN HAAG - ING kreeg gisteren op de aandelenbeurs een keiharde op- tater. De bankverzekeraar verloor ruim een kwart van zijn beurs waarde. ING verwacht over het derde kwartaal een verlies van een half miljard euro te moeten incas seren door afboekingen op Ameri kaanse rommelhypotheken. Aandeelhouders vrezen dat de bank moet aankloppen bij de over heid voor een kapitaalinjectie, dan wel extra geld moet ophalen bij de aandeelhouders of het dividend dit jaar niet kan uitbetalen. De vrees volgt op twee kritische rap porten van investeringshuizen waarin analisten de verwachting uitspreken dat ING fors moet af schrijven op zogeheten rommelhy potheken in de VS. Daardoor zou de bank onder druk staan om extra kapitaal aan te trekken. DEN HAAG - De kredietcrisis eist al slachtoffers op de arbeidsmarkt. Flexwerkers komen in hoog tem po op straat te staan. „Het is een bekend patroon: bedrij ven die de broekriem moeten aan halen, bezuinigen eerst op tijdelijk personeel", zegt Edse Dantuma, econoom bij ING. Maar niet alleen in sectoren die het zwaarst gebukt gaan onder de recessie, zoals de au to-industrie, daalt de behoefte aan flexibele krachten. Volgens Dantu ma krijgt de uitzendbranche over de hele linie klappen. Vooral laag geschoolde productiemedewerkers zijn de dupe, aldus Ronald Kardol van uitzendorganisatie ASA Stu dent. Ook banken en verzekeraars beknibbelen op tijdelijke krachten. spel kwam. In juli dit jaar piekte de olieprijs op 148 dollar per vat. Economen waarschuwden dat de wereld maar moest wennen aan dure olie. En ziedaar, nog geen drie maanden later kost een vat olie nog maar rond de zeventig dollar. Oorzaak: natuurlijk de kre dietcrisis en de bijbehorende angst voor een wereldwijde recessie. .Eco nomieën die slecht draaien heb ben minder olie nodig voor hun machines, minder kerosine voor vliegtuigen, minder brandstof voor vrachtwagens en ga zo maar door. Tekenend is dat de vraag naar benzine in autoverslaafd Ame rika gestaag terugloopt. Het lijkt er op dat de Opec het nu welletjes vindt. Het oliekartel, dat veertig procent van de wereldproductie voor zijn rekening neemt, besloot vorige maand de productie met een half miljoen vaten per dag te rug te schroeven. Waarschijnlijk herhaalt die geschiedenis zich vol gende week. De Opec staat onder druk van lidstaten als Iran en Ve nezuela, geen vrienden van de Ver enigde Staten - de grootste olieslur- per in de wereld - om de prijzen hoog te houden. Maar behalve een politiek is er ook een economisch motief: beide landen rekenen in hun begroting met een hoge olie prijs en dat betekent grote proble men en wellicht binnenlandse on rust als de olie-inkomsten tegenval len. 'En ziedaar, nog geen drie maanden later kost een vat nog maar zeventig dollar' Dat de Iraanse president Amadi- nejad en zijn Venezolaanse collega Chavez hun zin krijgen, is waar schijnlijker geworden nu Saoe- di-Arabië heeft laten weten ook wel wat voor productieverlaging te voelen. Intussen blijft de vraag te rugkomen: wat betekent de prijsda ling van olie voor de automobilist? De afgelopen maanden is de benzi neprijs - die doorgaans snel rea geert op ontwikkelingen op de oliemarkt als de prijzen stijgen - wel gedaald. De adviesprijs van een liter Euro 95 is nu 1,42 euro, te gen 1,69 euro op het hoogtepunt eerder dit jaar. De pijn aan de pomp wordt dus minder, maar snel gaat dat niet. Volgens consu mentencollectief United Consu mers, dat de benzineprijzen op de voet volgt, worden prijsverlagin gen minder snel doorgevoerd dan prijsverhogingen. Wat nu ook mee speelt is de koers van de euro. Die is de afgelopen tijd gedaald ten op zichte van de dollar, de munt waar in olie wordt verhandeld. Dat bete kent dat de prijsdaling van olie ge deeltelijk wordt tenietgedaan door de relatief dure dollar. De prijs voor een liter Euro 95 stond gisteren bij autobedrijf Mur- re in Vlissingen op precies 1,30 eu ro. „Een prijs van 1,299 was nog be ter geweest, maar wij houden ons altijd precies aan de vaste korting van 11,5 cent. Die halen we van de landelijke adviesprijs af, waardoor we gisteren toevallig op zo'n rond bedrag uitkwamen", zegt eigenaar Hans Murre die met zijn Pin8cGo-station tot 'de goedkoop ste pompen van Zeeland' behoort. Hij weet als geen ander dat de brandstofprijzen leven onder de mensen. „We hebben een speciale site, www.watkosteenliter.nl: weke lijks komen duizenden mensen daar een kijkje nemen." Nu een li ter brandstof aanzienlijk goedko per is, tanken mensen ook meer, merkt hij. „We zien een lichte stij ging in de verkoop. Het scheelt ook nogal wat, een volle tank was van de zomer, toen een liter rond de 1,50 zat, al gauw acht euro duur der." De laatste weken daalde de prijs telkens met één a twee cent. Of deze ontwikkeling zich door blijft zetten, durft Murre niet te voorspellen. MAANDAG 20 OKTOBER 19.30 UUR TOT DINSDAG 21 OKTOBER 06.00 UUR (NOORDBUIS) DINSDAG 21 OKTOBER 19.30 UUR TOT WOENSDAG 22 OKTOBER 06.00 UUR (ZUIDBUIS) Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A58 in de Vlaketunnei. Op maandag 20 oktober van 19.30 uur tot dinsdag 21'oktober 06.00 uur is de Noordbuis afgesloten voor alle verkeer vanuit Bergen op Zoom richting Goes. Op dinsdag 21 oktober van 19.30 uur tot woensdag 22 oktober 06.00 uur is de Zuidbuis afgesloten voor alle verkeer vanuit Goes richting Bergen op Zoom. Verkeer wordt omgeleid. Houd rekening met een langere reistijd. OMLEIDINGSROUTES Maandag 20 oktober 19.30 uur tot dinsdag 21 oktober 06.00 uur. Verkeer vanuit Bergen op Zoom richting Goes via de N289 tussen afrit Yerseke [33) en oprit 's-Gravenpolder [35). Volg omleidingsroute 3. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Dinsdag 21 oktober 19.30 uur tot woensdag 22 oktober 06.00 uur. Verkeer vanuit Goes richting Bergen op Zoom via de N289 tussen afrit 's-Gravenpolder (35) en oprit Yerseke (33). Volg omleidingsroute 4. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie, www.rijkswaterstaat.nl Rijkswaterstaat NEDERLAND MOET DODR. (vanAnB3f B&&) INFORMAil WWVv.VANAMAARBETER.nl - TELETEKST - RADIO - TELEFOON 080Ö-B002 (GRATIS)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 17