media 43 Consumenten TV I media@wegener.nl I 024-3650570 PZC Zaterdag 18 oktober 2008 De digitale tv-kanalen schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar wat is er eigenlijk op te zien? 'Profiel van' legt er wekelijks een onder de loep. Gouden Stuiver Kanshebbers voor de Gouden Stuiver voor het beste jeugdpro gramma zijn: Klokhuis, Jeugdjournaal en Spangas. Gouden RadioRing De genomineerden voor de Gou den RadioRing 2008 (het beste ra dioprogramma) zijn De Coen Sr Sander Show, MiddenlnDeNachtRick en Ciel. Zilveren RadioSter Kanshebbers voor de Zilveren Ra dioSter voor de radiovrouw van het jaar zijn: Froukje de Both, Sophie Hilbrand en Annemieke Schollaardt. Bij de mannen zijn dat: Ciel Beelen, Gerard Ekdom en Edwin Evers. Gouden Radio-Oortje De kanshebbers voor het Gouden Radio-Oortje (voor het beste ra dio-evenement van het afgelopen radioseizoen) zijn: Serious Request van 3 FM, de Top 2000 van Radio 2 en het Koninginnedagfeest van Radio 538. WAT IS HET Op Consumenten TV zijn alle consumentenpro gramma's van de Nederlandse televisie verzameld. Dat zijn bij voorbeeld Kassa en Radar van de Publieke Omroep, maar ook Hallo Gelderland van Tv Gelder land. En er is meer. Op de zen der zijn ook programma's te zien die speciaal voor dit digita le kanaal gemaakt worden, zo als bijvoorbeeld Vraag en beant woord, waarin iedere dag een ander onderwerp aan de orde komt, variërend van 'handelen op internet' tot 'schilderen van de buitenboel'. Ook vinden we een onderzoeksprogramma als Zembla terug in de programme ring. Consumenten TV is bij al le digitale aanbieders te vinden op kanaal 321. SINDS WANNEER Consumenten TV bestaat sinds 2005. ONDERTITELD Dat is niet nodig, want het zijn allemaal Neder landstalige programma's. BEKEND GEZICHT Volop. De be kendste is waarschijnlijk Felix Meurders, presentator van het Vara-programma Kassa. Maar we zien ook Antoinette Hert- senberg van Tros' Radar. En Menno Bentveld (onder meer bekend van Jules Unlimited en Herexamenen Martine van Os. HERHALINGEN Ja. Onvermijdelijk als je in een klein land als Ne derland 24 uur per dag consu mentenprogramma's wilt uit zenden. Er zijn er gewoon niet genoeg om dat zonder herhalin gen te doen. OOK VIA INTERNET Ja. Óp www.consumententv.nl is uiter aard een programmagids te zien, is van alles te lezen over de programma's en de presen tatoren. Via deze site kan ook li ve naar de uitzendingen geke ken worden en is het mogelijk om eerder uitgezonden pro gramma's terug te kijken. Dus ook interessant voor diegenen die geen digitale televisie heb ben. MOEITE WAARD Nou en of. Over het algemeen zijn de con sumentenprogramma's bijzon der informatief en waarschu wen Nederlanders voor malafi de bedrijven en organisaties. Ook bieden ze vaak een helpen de hand bij een conflict met bij voorbeeld een telecombedrijf of geven ze handige tips over al lerhande huis- en tuinklusjes. De bewuste consument zal dus zeker aan zijn trekken komen bij dit succesvolle digitale ka naal.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 145