spectrum 10 Goed gedrag wordt in Nederland beloond met geld, cadeaubonnen of extra vrije dagen. Zoals je honden een koekje geeft. Belonen is echter niet voor alle problemen de juiste oplossing. „De Nederlandse samenleving verhuftert en dat los je niet op met cadeautjes." 'Vroeger kon je een vervelend kind nog eens een draai om de oren geven zonder dat je voor kindermishandeling werd aangeklaagd. Nu mogen we alleen maar zwijgen' PZC Zaterdag 18 oktober 2008 door Annemieke Kooper illustratie Frank Muntjewerf foto's Evert Elzinga Weer of geen weer, nog donker of al licht: iedere dag fietst David Wes- sels (26) 'vele kilo meters' naar colle ge. Sportief, maar ook een logische keuze, meent de student. „Met de auto sta je uren in de file. En de trein brengt je van een plek waar je niet bent naar een plaats waar je niet wilt zijn. Als meer mensen dat zou den inzien, zou de wereld een stuk gezon der zijn." Dat moeten we de mensen duidelijk ma ken, dachten ook het ministerie van Ver keer en Waterstaat, de gemeente Amster dam en de Fietsersbond. Om meer men sen te stimuleren de auto te laten staan, kon iedereen die eind september met de fiets naar werk of studie in de hoofdstad ging, een week lang 5 euro per dag verdie nen. Een actie die er volgens pontwachter Michel Kuil toe leidde dat 'niet minder au to's, maar wel meer fietsers' gebruik maak ten van de Hempont, een van de twee veerboten waar fietsers zich die week moesten laten registreren om het geld te kunnen innen. „De overheid vergeet nog wel eens dat mensen echt niet voor hun lol in de file staan. Velen van hen künnen niet met de fiets naar het werk. Met 5 euro krijg je ze heus niet opeens de auto uit." De fietscampagne is slechts één van de ac ties waarmee overheden en particuliere or ganisaties goed gedrag proberen te stimule ren. Door een beloning in het vooruitzicht te stellen, hopen ze dat 'minder goed ge drag' achterwege blijft. Zo krijgen autofo rensen die minstens drie keer per week in de spits over de A2 rijden en de file willen mijden, drie maanden lang een treintraject- kaart. In Enschede worden twee veelple gers sinds augustus niet langer constant door de politie voor de voet gelopen, als beloning omdat ze een jaar lang geen straf bare feiten pleegden. In Venlo startte in 2004 het 'geld voor geen geweld'-project. Wordt daar in een wijk jaarlijks voor min der dan 40.000 euro vernield, dan betalen de gemeente en woningcorporaties leuke activiteiten en voorzieningen voor de be woners. En op Prinsjesdag stelde minister Wouter Bos van Financiën dat alle hard werkende ouders worden beloond. Zij gaan er komend jaar het meest op vooruit, beloofde hij. Het past volledig in onze cultuur, stelt Bas Levering, pedagoog aan de Universiteit Utrecht. „In Nederland belonen we liever goed gedrag dan dat we fout gedrag afstraf fen. We hebben altijd een hekel gehad aan slaan. Lijfstraffen op school bestaan hier al sinds 1900 niet meer. In Engeland is dat pas zo'n vijftien jaar verboden. En ga maar eens op een Franse camping staan, daar gaan ze heel wat hardhandiger met hun kinderen om dan in Nederland." Niet alleen cultuur speelt een rol in de keu ze voor straffen of belonen. Onderzoek wijst uit dat belonen nu eenmaal beter werkt dan berispen. „Straf voorkomt vaak niet dat mensen weer in hun oude foute gewoonten vervallen", vertelt de peda goog. „Het kan soms zelfs averechts wer ken. Ook het verhogen van straffen heeft geen zin. Mensen wennen eraan en dan is het effect ervan meteen weg. In landen waar de doodstraf nog wordt toegepast, worden echt niet minder moorden ge pleegd dan in landen waar ze dat niet heb ben." Volgens Levering zorgen straffen slechts af en toe voor een blijvende positieve ge dragsverandering. „Pas als iets .echt heel veel indruk maakt, kan een straf het ge wenste effect hebben. In alle andere geval len zien mensen het incasseren van straf als het afkopen van schuld. Een boete voor te hard rijden, leert mensen niet om zich aan de maximumsnelheid te houden. Ze leren dat ze in de buurt van flitspalen niet te snel moeten rijden. Daar blijft het ook bij." De overheid denkt dat je mensen bij wijze van spreken een worst moet voorhouden en dat ze dan pas echt doen wat je wilt, lacht Levering. Hij vergelijkt het met het opvoeden van kinderen en honden. „Zo nu en dan leer je ze ongewenst gedrag af met een straf Wil je goed gedrag verster ken, dan geef je ze een koekje. Bij volwasse nen is het niet anders. Zolang zij niet het idee hebben dat ze worden gemanipu leerd, kun je ook hen aardig sturen. Alleen moet je bij hen niet meer aankomen met zoetigheid. Daar krijg je ze echt de auto niet mee uit." Er zijn bedrijven die extra vrije dagen of een continuïteitsbonus uitkeren aan werk nemers die niet zomaar ziek thuisblijven. In Amerika kennen ze het al jaren en in Nederland werkt naar schatting 1 procent van alle bedrijven met deze methode om ziekteverzuim terug te dringen. Het werkt uitstekend, meent Ingrid Doeswijk, coördi nator personeelsbeleid bij Ons Tweede Thuis, een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds de invoe ring van een kwartaalbonus in 1996 en een jaarbonus in 2006, zag de stichting het ziek teverzuim met enkele procenten afnemen. „Het personeel is veel creatiever geworden in het omgaan met verzuim", merkt Does- wijk. „Om de bonus niet kwijt te raken, ne men ze een vrije dag, ruilen ze onderling diensten of nemen een aspirientje als ze een beetje hoofdpijn hebben. Ze blijven niet extra lang thuis om uit te zieken." Belonen kan werken, beaamt Frits Span genberg, socioloog en oprichter van onder zoeksbureau Motivaction. Echt effectief is het volgens hem vooral in landen waar veel mensen heel weinig hebben. Spangen berg herinnert zich een bezoek aan een Braziliaanse sloppenwijk waar al het afval overal op straat lag. Toen een appel of to maat als beloning werd uitgeloofd voor ie dereen die een volle vuilniszak afval kwam inleveren, waren de straten in een mum van tijd schoon. Belonen is zeker niet voor alle problemen een goede oplossing, benadrukt Spangen berg. „De Nederlandse samenleving verhuf tert en dat los je niet op met cadeautjes", zegt hij. „Vroeger kon je een vervelend kind nog eens een draai om de oren geven zonder dat je voor kindermishandeling werd aangeklaagd. Nu mogen we alleen maar zwijgen en de rotjochies hun gang la ten gaan. Daar moet de overheid dus ge woon hard tegen optreden, maar dat doet ze niet. Ze is te naïef en laf geworden." Spangenberg ziet dat vrouwen door 'etter tjes' worden uitgescholden, dat diezelfde jongens hun middelvinger opsteken tegen de politie en dat die dat tot voor kort zo maar door de vingers zag. Hij wijst op de buschauffeurs in Gouda die werden be dreigd door Marokkaanse jongeren. Die jongeren worden dan wel niet beloond als ze zich weten te gedragen, „maar ook niet hard genoeg gestraft", meent hij. „Er is een grote groep mensen die zich so wieso wel gedraagt. Die geen beloning of straf nodig heeft om normaal te doen. Die moraal heeft niet iedereen. Sommigen moeten actief worden bijgestuurd. Je kunt wel een bord ophangen met daarop 'Ver boden vrouwen uit te schelden', maar dat helpt niet. Je moet per groep bekijken hoe je goed gedrag kunt stimuleren. En of straf fen of belonen beter werkt" Marokkanen komen uit een 'machocul tuur', zegt Spangenberg. „Gezag is bij hen heel belangrijk. Zij moeten constant weten wie de baas is. Alleen zo kan hun gedrag worden beïnvloed." Volgens hem past be lonen daar niet bij. „Daarmee kweek je geen braveriken, maar juist verwende jon getjes die blijven klieren. Vervelende Ma rokkanen moeten net als alle andere over treders worden gestraft. Zo simpel is het." Toch ziet de socioloog dat in Nederland langzaam een omslag plaatsvindt. Volgens Spangenberg is de invoering van het reke ningrijden in 2011 een van de eerste teke nen dat het ook tot de overheid door dringt dat goed gedrag niet alleen door be lonen is af te dwingen. „Het duurt niet lang meer voordat we ons zo aan elkaar er geren, dat we op straat weer wat durven te zeggen van asociaal gedrag." Spangenberg voorziet een tijdperk waarin 'we vervelende jongetjes wel weer een mep durven te geven'. Een tijd waarin lijf straffen weer zijn toegestaan en men an dermans kinderen weer mag terechtwij zen. Spangenberg: „De escalerende samen leving gaat vanzelf die kant op." Wel zal belonen altijd blijven bestaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 106