w Biomassa kost boeren tonnen 4 ma— mml Koersen blijven dalen ondanks geldinjecties Kleuter week bij dode moeder Botsing bij Biervliet eist leven van twee bromfietsers HET WEER: Veel zon Zaterdag 11 oktober 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 243 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN Openbaar Ministerie verwijt landbouwers illegale opslag van afval. door Ben Jansen en Harmen van der Werf BORSSELE - Tien boeren in de ge meente Borsele dreigen vorderin gen van 2000 tot 150.000 euro te moeten betalen. De reden is dat zij tijdelijk biomassa hebben bewaard voor de kolencentrale van EPZ in Borssele. Het Openbaar Ministerie beschouwt dat als opslag van ille gaal afval. „Delta Milieu vroeg ons die bio massaproducten op te slaan", ver telt één van de betrokken boeren die - omdat de zaak onder de rech ter is - anoniem wil blijven. „Het bedrijf meldde dat het veilig was. Uit goed nabuurschap hebben we onze opslagloodsen ter beschik king gesteld. Te goeder trouw.'En dan krijg je dit." De zaak gaat terug tot drie jaar ge leden. Indertijd is groot onder houd gepleegd aan de conventione le centrale van EPZ, die wordt ge stookt op kolen (2500 ton per dag) en biomassa (500 ton per dag, on der meer houtsnippers en cacao- doppen). Drie weken vóór het ge plande begin van de werkzaamhe den deed zich een storing in de ge nerator voor, waardoor de centrale eerder uit bedrijf moest. Schepen die onderweg waren met biomassa, konden niet worden af besteld. Bij EPZ raakten opslagbun kers vol. De eigenaren van EPZ, Borselse boeren moeten van het Openbaar Ministerie duizenden euro's boete betalen, omdat zij biomassa voor de kolencentrale van EPZ hebben opgeslagen. Delta en Essent, gingen op zoek naar andere opslagmogelijkheden. Borselse boeren waren bereid die te bieden. Zij konden een centje bijverdienen en het ging tenslotte om veilig plantaardig materiaal. „Palmpitten worden ook in vee voer gebruikt", geeft één van de landbouwers aan. Dat biomassa was opgeslagen bij boeren, kwam aan het licht bij een brand in één van de opslaglood sen. Het Openbaar Ministerie zocht uit waar meer biomassa lag en stelde vast dat het om het ille gaal opgeslagen afval ging. De boe ren kregen daarop forse ontne mingsvorderingen. Essent en Del ta moeten ook betalen. Hoeveel is onbekend. De beschuldiging luidt dat zij de boeren hebben aangezet tot een milieudelict. Burgemeester Jaap Gelok van Bor sele heeft contact opgenomen met justitie, omdat de gemeente ver baasd is over de hoogte van de vor deringen. De kwestie dient binnen kort voor de economische politie rechter. Bij het Openbaar Ministe rie en Delta was gisteravond geen nadere toelichting op de zaak te krijgen. Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis? De PZC probeert antwoord te vin den op vragen die lezers hebben over de gevolgen van de kredietcri sis. Zoals: Wat gebeurt er met mijn hypotheek als mijn bank fail liet gaat? Het antwoord: er zijn ver schillende mogelijkheden, maar kwijtschelding hoort daar niet bij. Vragen kunnen worden gestuurd naar economie@pzc.nl pagina 2 en 3: spaargeld wordt verrekend met hypotheek www.pzc.nl/kredietcrisis Vlissingen terecht genomineerd ais kunststad van het jaar Zie pagina 39 Alle nertsenfokkerijen moeten dicht MMHHBNHI61% oneens Jj 39% aantal reacties: 506 Zeeland: 2 en 3, 25 t/m 37; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 9 t/m 11; Meningen: 14 en 15; Econo mie: 16 en 17; Buitengebied: 19 t/m 21; Weer: 22; Strips: 23; Agen da: 38; Cultuur: 39; Sport: 41 t/m 47; Televisie: katern Media. jjl&U Z.VU Martti Ahtisaari eindelijk beloond met Nobelprijs win*"1 e^nndaa0r° nkels 0900-8482 www.globereisburo.nl gaat nét even verder den haag - Ondanks de injecties van Groot-Brittannië, Spanje en de 20 miljard euro die de Neder landse overheid in de economie pompte, daalden de beurzen giste ren verder. De Amsterdamse AEX sloot 8,33 procent lager. De beurs waarde van het Damrak nam deze week af met een kwart. De Britse beurs verloor gisteren ruim 5 pro cent, Belgische beleggers incaseer den een verlies van ruim 6 pro cent en in Parijs sloot de beurs ruim 9 procent lager. Op Wall Street waren de verliezen beperkt. pagina 3: commentaar pagina 7,12 en 13: nieuws en achtergronden wenen - Een vierjarig jongetje in Wenen heeft een week lang ge leefd nabij het lijk van zijn moe der. De Oostenrijkse omroep ORF meldde gisteren dat buren op 13 september de politie alarmeerden, nadat ze de kleuter vanaf de ven sterbank van het appartement hoorden roepen: „Help, mijn ma ma beweegt niet meer!" Onder zoek wees uit dat zij een week eer der overleden was na overmatig drugsgebruik. Het jongetje Patrick sliep in het bed bij zijn dode moe der en hield zich in leven door sui ker en ijs te eten. De vader van het kind was een jaar eerder overle den. Hij zou ook zijn bezweken aan een overdosis drugs. Patrick is opgenomen in een weeshuis en maakt het redelijk goed. BIERVLIET - Twee bromfietsers van zeventien jaar zijn overleden nadat zij gisterochtend vroeg op el kaar botsten op het fietspad langs rijksweg N61. De jongens, uit de gemeente Terneuzen en Sluis, reden in tegengestelde richting op het fietspad aan de noordkant van de rijksweg bij Biervliet ter hoogte van de Lange Betteweg. Het pad is één richtingsverkeer. Het is voor de politie een raad sel hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie hoort graag automobilisten die het onge- luk hebben zien gebeuren, foto Willem Woznitza ALkN pagina 31: meer nodig voor veiliger verkeer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1