Zeeland Kosten keuze 'Afvallige PvdA'er' zit Toonbeeld snel duidelijk Checkpoint-zaak is van cruciaal belang voor toekomst coffeeshops Muziekfestival in Heikant Voorwaarden uittreden uit gemeenschappelijke regeling Muziekschool. B.A. WINTERBERG Verouderd Co van Schaik schrijft met drie decennia wethouderschap record. 22 Woensdag 24 september 2008 PZC door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - De gemeente Terneu- zen wil uiterlijk volgend maand van de Zeeuwse Muziekschool we ten wat het de gemeente straks precies kost om per 1 januari 2010 uit de gemeenschappelijke rege ling te treden. Dat is noodzakelijk om de voortgang van het onder brengen van het muziekonderwijs bij het gemeentelijk instituut Toonbeeld niet onnodig te vertra gen, zeggen burgemeester en wet houders in het plan van aanpak voor de overdracht van het muziekonderwijs. Sinds de herindeling in 2003 heeft de gemeente te maken met twee aanbieders van muziekonderwijs: Toonbeeld en de Zeeuwse Muziek school (ZMS). Nadat B en W heb ben laten onderzoeken welke orga nisatie in de toekomst het onder wijs in muzikale en beeldende vor ming moet aanbieden, besloot de gemeenteraad vorig jaar juni om per 1 januari 2010 uit de gemeen schappelijke regeling Zeeuwse Mu ziekschool te stappen. In de tussen liggende periode moet dan de over dracht naar Toonbeeld zo goed mogelijk georganiseerd worden. Daarvoor is een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Terneuzen wil uiter lijk volgend maand weten wat de definitieve voorwaarden zijn voor uittreding uit de Zeeuwse Muziekschool. TUINHUISJES - GARAGES - CARPORTS ALLE MATEN EN MODELLEN Bezichtiging of informatie: Biezenstraat 30. 4529 JK Eede, Tel. (0117)491315 Alle weekdagen geopend. Zaterdags gesloten De gemeente hanteert het uit gangspunt dat het huidige aanbod van het muziekonderwijs in de kernen Axel en Sas van Gent wat kwaliteit en omvang betreft mini maal behouden blijft. Ook moet de overdracht zo geruisloos moge lijk verlopen. „Goede en tijdige communicatie naar de verschillen de betrokken partijen is hierbij van essentieel belang", aldus B en W. Hoewel de officiële uittreding pas per 1 januari 2010 is, gaat de nieuwe situatie al in het seizoen 2009-2010 in. Voor de uitvoering van het plan van aanpak is een voorbereidings commissie ingesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van de ge meente en de Zeeuwse Muziek school. De belangrijkste opdracht van die commissie is de advisering van de betrokken besturen ten aan zien van de overdracht van het mu ziekonderwijs. Verder heeft de commissie als taak de voorberei ding en uitvoering van de over dracht van het muziekonderwijs en alle daarbij behorende werk zaamheden. Hoewel de bepaling van de defini tieve uittredingsvoorwaarden van de gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool als een apart traject wordt gezien, is het voor de voortgang van de over dracht van het muziekonderwijs noodzakelijk dat hier tijdig inzicht in wordt gegeven, aldus B en W. Als alles volgens het schema ver loopt, is in april 2009 het imple mentatieplan gereed. Vervolgens kan dan in de periode van mei tot en met augustus de uitvoering ge stalte krijgen. HEIKANT - Muziekvereniging Hei kant houdt van 3 tot en met 5 ok tober een muziekfestival in 't Hei- ke. Op vrijdagavond zijn er slag werkoptredens van Heikant-Koe wacht, harmonie Oostburg en OKK Westkapelle. Op zaterdaga vond geven Veronica uit Zuidzan- de en fanfare Heikant een concert. Zondag treden de harmonie Hulst, Nooit Gedacht Graauw, Excelsior Terhole, EMM Koewacht en Wel doen door Vermaak Clinge op. Meer info: www.fanfareheikant.nl. ALMANAK Winkelketen H&M is zo geliefd bij jongeren dat die er zelfs kleding via internet kopen. H&M hanteert daarbij heldere regels, ontdekte on langs een alerte vader uit Goes. Zijn dochter kreeg een rekening van H&M, waarin het bedrijf haar een krediet toevertrouwde van hon derd euro. De ouder belde direct. 'Hoe ze dat door Conny van Gremberghe terneuzen - Er zijn mensen die hem mogen en er zijn er die een gruwelijke hekel aan hem hebben. Zijn opponenten noemen hem sluw, gewiekst en doortrapt, zijn politieke vrienden houden 't op sluw, ervaren en doordacht. Co van Schaik (59), inmiddels dertig jaar wethouder voor de PvdA, hecht weinig aan dat soort kwalifi caties. Vriend en vijand is hem even lief. „Alhoewel, echte vijan den heb ik eigenlijk niet. Via email krijg ik nog wel eens reacties bin nen waarvan ik zeg 'moet dat zo'. Tirades, gescheld. Toch probeer ik altijd een fatsoenlijk antwoord te formuleren op dat soort post, want dat blijf ik gewoon doen." En vrienden? Bij de PvdA zitten ze niet echt. Begin dit jaar kreeg Van Schaik nog onder uit de zak toen hij plannen had gelanceerd om voor de waterschapsverkiezin gen te komen met een eigen inge- zetenenlijst. „Het gewestelijk be stuur van de PvdA gaf me onmid dellijk op mijn nummer. Ik was een afvallige. Verloochende de PvdA. Die partijtijgers vergeten vaak dat het helemaal niet om de PvdA gaat. Mensen steunen men sen. Daar gaat het om in de poli tiek. Ze stemmen op je omdat ze je vertrouwen, omdat je hun belan gen verdedigt. Vonden we als PvdA-Axel destijds voor de verkie zingen niet-partijgebonden men sen die ons wilden helpen om stemmen te vergaren, dan kwa men ze gewoon op de PvdA-lijst. Dat mocht niet van Amsterdam, maar ze hielden ons ook niet te gen. Nee, hadden we de PvdA-lijn gevolgd, dan was de partij in deze regio gewoon verdwenen." Van Schaik groeide op in een ar beidersgezin in Sluiskil. Pa en ma waren van gereformeerde huize, waarmee de Van Schaikjes in het volledig katholieke dorp vreemde eenden in de bijt waren. Ze wer den gedoogd, maar kreeg de jonge Co het met zijn katholieke vriend jes in de Vogeltjesbuurt aan de stok, dan scholden de moeders van die kinderen hem uit voor 'christelijke bocht'. „Zoiets vormt je, maakt je sterk voor je latere le ven." In verkiezingstijd werd de politie ke arena gedomineerd door KVP 'Hadden we de PvdA-lijn gevolgd, dan was de partij in deze regio verdwenen.' en PvdA. Overal hingen affiches van die partijen, 's Avonds werd Co er op uitgestuurd om kleine pamfletten van de ARP op plak borden te plakken. Op zijn 14de brak hij met kerk en geloofsprinci- pes. „Mijn ouders hadden het daar moeilijk mee, maar ik werd niet verstoten. Ze bleven voor me zor gen." Hij ging naar de Mulo in Ter neuzen, daarna naar de Uts en be landde na zijn schooltijd kortston dig op de Cokesfabriek om vervol gens als elektricien aan de slag te gaan. Begin jaren '70 raakten Van Schaik en een paar van zijn vrienden in de ban van Joop den Uyl. „Ik hield van zijn retoriek, zijn gedreven heid en werd lid van de PvdA. ik was inmiddels getrouwd en woon achtig in Axel. Op een dag kreeg ik een uitnodiging voor de afde lingsvergadering. Bij aankomst trof ik het bestuur en verder Feiten over wethouder Jacobus (Co) van Schaik Geboren in Sluiskil op 7 september 1949. Middelbare school - Mulo en Uts - in Terneuzen. Getrouwd met Ineke op 21-12-1972. 1973 Lid van de PvdA in Axel. 1974 Gekozen tot PvdA-raadslid k- 1975 Ziet werk als electriciën niet zitten en begint Pabo-opleiding in Middelburg. 1978 Gekozen tot wethouder in Axel 2002 Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten voor de Axelse samenleving. 2003 Wethouder in de heringedeelde gemeente Terneuzen. 2008 Dertig jaar onafgebroken wethouder voor de PvdA. slechts twee leden. Bleek dat het bestuur alleen nog mensen uitno digde voor een vergadering, van wie ze verwachtten dat ze ook daadwerkelijk kwamen. Mooi was dat. Dezelfde avond werd ik ge bombardeerd tot secretaris van de afdeling en keerde huiswaarts met het complete archief van de afde ling Axel." Een jaar later was Co raadslid en een raadsperiode verder wethou der. Simpelweg, omdat er geen an dere kandidaten waren te vinden. Nu dertig jaar later is hij het nog. „Hoe ik het zo lang heb volgehou den? Nou, omdat ik altijd een mandaat van de kiezers heb gekre gen om dit politieke werk te doen. Ik voel me ook verplicht om voor de mensen die op mij gestemd hebben iets te doen, iets te beteke nen. Dat is wellicht calvinistisch, maar zo voel ik dat. Ik heb ook al tijd in die dertig jaar minstens een dag per week vrijgehouden om me bezig te houden met de kleine zaken, met de kattenoverlast in Sluiskil, met de belastingformulie ren van FNV-leden, met het bij- standsverzoek van die en de par- keervergunning van een ander. Die contacten met de gewone bur ger, daar gaat 't om. Onderhoud je die als politicus niet, blijf je in een ivoren toren zitten, dan ben je je draagvlak zo kwijt." Van Schaik heeft altijd rekening ge houden met een abrupt eind van zijn politieke job. Hij bleef in zijn Axelse tijd dan ook gewoon twee dagen in de week leraar. Pas in Ter neuzen werd hij fulltime-wethou der. Aan stoppen heeft hij wel eens gedacht, maar nooit serieus. „Dit werk geeft mij ontzettend veel voldoening. Ik doe het graag, zeker in combinatie met andere bestuurlijke functies (De Halle, Dethon, de Vurssche). Ik wil ook pas ophouden als ik zeker weet dat mijn opvolging goed is gere geld, dat we als sociaal-democra ten goed verder kunnen." Zijn telefoon gaat over. „Zeg wet houder", begint een vrouw, „ik heb nu twee pasjes voor Taxicom. Welke moet ik nu houden?" Van Schaik maakt haar snel duidelijk dat ze het ene pasje gebruiken moet en het ander maar in een la moet houden. „Bedankt hoor, en ne wethouder, je weet die flesse, die staat nog steeds koud hoor..." Van Schaik: „Kijk, voor deze men sen kan ik iets betekenen." Tip? redactie@pzc.nl een minderjarige konden geven?' De telefoniste keek in het systeem. Wat bleekZijn dochter was bij H&M opeens van 1985, dus meer derjarig. Dochterlief bleek zelf die leeftijd doorgegeven te hebben. Controleert H&M dat dan niet? „Sorry," luidde de reactie van de te lefoniste. „Ons systeem is ietwat verouderd. Is Checkpoint een criminele organisatie? Het OM denkt van wel. Volgt vervolging, dan is het hek van de dam. Gisteren had het OM een tip van de sluier moeten op lichten over de stand van het onderzoek naar Checkpoint en de rol van Maddy Willemsen binnen de veronderstelde crimine le organisatie. Maar de behande ling van het klaagschrift van de ei ANALYSE door Conny van Gremberghe genaren van de Terneuzense ski hal werd op verzoek van justitie door de Raadkamer enkele weken uitgesteld. De skihaleigenaren be twisten dat zij een relatie hebben met Willemsen. Het enige wat is gepasseerd is dat zij enkele jaren geleden een perceel grond gekocht hebben van een relatie van Wil lemsen. Een stuk grond waarop la ter het skihalcomplex werd ge bouwd. Zij vinden de beslagleg ging door justitie onrechtmatig en willen dat die snel wordt opgehe ven. Maar als justitie hard kan ma ken dat de Checkpoint-eigenaar uit drugshandel of-verkoop ver diend geld in legale activiteiten heeft gestopt, dan zullen meer on dernemers een probleem krijgen. Sterker nog, als het OM het be staan van een criminele organisa tie voor de rechter hard kan ma ken, dan kan elke grote coffeeshop in den lande worden aangepakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 72