Zeeland PZC KvK wil flexibeler plan Bierkaai 'Turbine in Hoek is onveilig' ROC Westerschelde blijft plussen 21 Zoek jij mee naar De Vos? ZEEUWS-VLAANDEREN 27 28 Hulst hanteert volgens Kamer van Koophandel te veel voorschriften. Omwonenden stellen gemeente en provincie aansprakelijk. Waterschap controleert strenger tijdens bietencampagne Kijk vanavond naar Omroep Zeeland omroep Ul~7 zeeland Actueel dierennieuws op website Goesenaar Ivan de Bree Publieksfeestje rond 40-jarig bestaan van de Zeeuwse Komedie Woensdag 24 september 2008 Tip? redtern@pzc.nl door Sheila van Doorsselaer HULST - De gemeente Hulst moet meer ruimte reserveren en moge lijkheden creëeren voor horeca en bedrijven aan huis in stadsvernieu wingsproject De Nieuwe Bierkaai. Dat zegt de Kamer van Koophan del in een reactie op het ont- werp-bestemmingsplan voor het gebied. De KvK ageert tegen de (te) gede- door Eugène Verstraeten HOEK - De gemeente Terneuzen en de provincie hebben in hun be sluitvorming rond de komst van een kleine windturbine (KWT) aan de Koudepolderstraat in Hoek onvoldoende aandacht besteed aan de veiligheid van de omwo nenden. Dat betoogt een achttal buurtbewoners uit het nabijgele gen Ds. Raamshof Zij komen tot die slotsom na een uitleg door de leverancier van de omstreden windmolen. Het type dat er is geplaatst, is volgens de omwonenden een prima ontwerp voor afgelegen locaties of in buiten gebieden, maar minder geschikt voor plaatsing in de bebouwde kom. Zo zijn er geen maatregelen getroffen tegen blikseminslag en is de uitvoering van de rem- of stil- zetinstallatie onvoldoende, beto gen ze. „In het verlenen van de bouwvergunning heeft de gemeen te Terneuzen onvoldoende aan dacht geschonken aan het feit dat er sprake is van een dynamische in stallatie, snel ronddraaiende wie ken met een topsnelheid die kan oplopen tot wel 400 kilometer per uur." Volgens de bewoners schiet ook de beleidsvisie van de provin cie 'schromelijk tekort' op het ge bied van noodzakelijke veiligheids voorzieningen. Als er straks onge lukken gebeuren, stellen de bewo ners de gemeente en de provincie medeverantwoordelijk. tailleerde regelgeving in het ont- werp-bestemmingsplan. De Ka mer is met Hulst van mening dat de inrichting en uitstraling van De Nieuwe Bierkaai uiterst zorgvuldig vorm moet worden gegeven, maar stelt dat de teugels best wat ge vierd mogen worden. Met name de beperking aan het toestaan van daghoreca (lunch- of tearooms) en de bepaling dat een ontheffing no dig is voor het beginnen van een bedrijf aan huis, vindt de KvK een ongewenste ontwikkeling. „De Nieuwe Bierkaai zal een be langrijke impuls betekenen voor het historisch centrum van Hulst. Als straks het water terug is in de binnenstad is Hulst als het ware het 'Venetië van Zeeuws-Vlaande- ren'. Het is ook van economisch belang dat de functie van Hulst als toeristisch koopcentrum verder wordt uitgebouwd", zegt Mare Vol leman namens de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland. W* De Kamer van Koophandel vindt dat de gemeente Hulst te veel re geltjes en voorschriften hanteert voor stadsvernieuwingsproject De Nieuwe Bierkaai. „Het risico bestaat dat door te strakke regelgeving straks leeg stand ontstaat en daar heeft nie mand wat aan." De KvK vindt ook andere onderde len in het ontwerpplan te gedetail leerd. Volgens de Kamer hanteert Hulst te veel voorschriften ten aan zien van bebouwingspercentages, bouwhoogtebepalingen en het uit sluiten van detailhandel op verdie pingen. Volleman: „Met een flexi bel plan wordt De Nieuwe Bier kaai aantrekkelijker voor meer on dernemers en het bijzondere ka rakter van het project wordt niet aangetast." De KvK stelt de ge meente voor in het bestemmings plan uitsluitend zaken te regelen die ruimtelijk relevant zijn en advi seert het voorontwerp te toetsen op nut en noodzaak van alle opge nomen regeltjes. Ook wil de Kamer duidelijkheid over de twee locaties binnen het plangebied waar volgens de KVK ruimte is voor supermarkten. Bin nen De Nieuwe Bierkaai is één su permarkt toegestaan en de KvK wil weten hoe de gemeente om gaat met de locatie waar de super markt niet gevestigd wordt. TERNEUZEN - Waterschap Zeeuws-Vlaanderen ziet er dit jaar tijdens de bietencampagne nog strenger op toe dan anders dat bietentelers zich houden aan de spelregels van de actie 'Slik op de Weg'. „De verkeersveiligheid kan niet genoeg be nadrukt worden", zegt gezworene Denis Steijaert (foto) van het waterschap. Het schap let er dit jaar met name op, dat de bietenhopen tenminste 1.80 meter van de weg liggen, omdat tegemoet komend verkeer op de polderwegen altijd de berm nodig heeft om elkaar te kunnen passeren. Landbouwers in overtreding krijgen eerst de jpSjjjgr kans om het euvel zelf te verhelpen. Gebeurt dat niet, dan schakelt het waterschap volgens Steijaert een loonwerker in, om dat op kosten van de bietenteler te doen. Het gaat dan niet al leen om de tijdelijke opslag, maar ook om de ver wijdering van slik op de weg. foto Peter Nicolai door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Het regionaal Oplei dingencentrum (ROC) Wester schelde, het kleinste ROC in den lande, draait aanmerkelijk beter dan zijn grote broers. Boekte het ROC Zeeland over 2007 nog een verlies van 37 miljoen euro, het ROC in Zeeuws-Vlaanderen kon vorig jaar afronden met een over schot van ruim 384.000 euro. Het eigen vermogen groeide tot bijna vijf miljoen euro, ruim vier ton meer dan in 2006. Het aantal oplei dingen en educatieve trajecten groeide t dan ion, In tota werden de opleidingen gevolgd door ruim 3100 cursisten of leerlin gen. Het ROC Westerschelde kon het diploma-rendement voor alle opleidingsniveau opvijzelen met gemiddeld ruim tien procent. Dit jaar staat een oplossing voor de huisvestingsproblematiek voorop.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 71