Bi 'Psychiatrische zorg slecht' Honderdjarige Fries toert er op los TOYOTA TOP DEALS Nooit meer pas bij veelwijverij De Vries wint tv-prijs met film Van der Sloot Beatrix werd veel gepest %l O AutoTrack.nl Migrant met meerdere vrouwen kan geen Nederlander worden. Amsterdamse kliniek geen uitzondering, zegt patiëntenvereniging. Dick Wagenmakers kocht op 99-jarige leeftijd nieuwe auto. J Auris met gratis Full map navigatie Verso Dynamic Business: voordeel tot €4.000,- Avensis Business Pro: leer en navigatie gratis i 6 Woensdag 24 september 2008 PZC Een gloednieuwe auto? Met korting? Én direct wegrijden? Ga snel naar DEN HAAG - Migranten die in hun land van herkomst met meerdere vrouwen zijn getrouwd, kunnen straks op geen enkele manier meer Nederlander worden. Nu bestaat die mogelijkheid nog wel voor buitenlanders die al lan ger dan vijftien jaar in Nederland zijn en daarom geen inburge- ringstoets hoeven af te leggen. Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie maakt daar een einde aan door op korte termijn het gat in de wet te dichten. Dat kondigde ze gisteren aan, na vragen van het CDA. De christen democraten vroegen opheldering over het feit dat alleen al in Am sterdam 173 mensen staan geregis treerd met twee huwelijken. Van hen hebben er 31 de Nederlandse nationaliteit gekregen. Polygamie is in Nederland verbo den en onacceptabel, benadrukte de staatssecretaris. Volgens haar worden hier geen mensen toegela ten en genaturaliseerd als ze meer dere huwelijken hebben omdat dat in strijd is met de inburgerings- eisen. UTRECHT - Door het hele land zijn er psychiatrische inrichtingen waar patiënten zeer lang in sepa- reercellen worden gestopt, waar te weinig personeel is en waar de zorg aan patiënten onder de maat is. Dat heeft voorzitter Marja Ha- sert van de belangenorganisatie van psychiatrische patiënten Ypsi lon gisteren gezegd. Maandag liet het concern voor geestelijke gezondheidszorg Arkin de Amsterdamse kliniek SPDC Oost sluiten omdat de zorg er zo slecht was dat patiënten er onvei lig waren. Volgens Ypsilon is de Amsterdamse kliniek bepaald niet de enige. Voorzitter Hasert stelt dat het in psychiatrische inrichtingen wel va ker voorkomt dat patiënten niet in de gaten worden gehouden als ze 'in de separeer' zitten. „Je hoort ook dat mensen weken achter el kaar in de separeercel zitten, zon der dat deskundigen bekijken of het nog nodig is dat ze opgesloten worden", zegt ze. Vaak heeft het volgens haar met personeelsgebrek te maken. „Als cliënten lastig zijn, is er geen tijd om ze met gesprekken en aan dacht rustig te krijgen. De patiën ten worden dan gewoon in de iso leercel opgesloten." Ypsilon zegt dat door de overmaat aan bureaucratie binnen de psy chiatrie veel personeelskracht ver loren gaat. Ook zou er veel ver schil zitten tussen de instellingen onderling. „De ene psychiatrische instelling hanteert totaal andere protocollen voor de behandeling van patiënten dan de andere." Voorzitter Marleen Barth van brancheorganisatie GGZ Neder land is het niet eens met Hasert. Volgens Barth is de situatie bij de Amsterdamse kliniek een uitzon dering en functioneren de andere instellingen in Nederland over het algemeen goed. De geestelijke gezondheidszorg wordt binnen de wereld van de ge zondheidszorg vaak een 'black box' genoemd omdat er weinig in zicht is in de vraag hoe het geld er wordt besteed, wat artsen precies met hun patiënten uithalen en of behandelingen ook zinvol zijn. De instellingen krijgen sinds dit jaar geleidelijk aan met marktwer king te maken. Ze worden hier door gedwongen om aan zorgver zekeraars en de rest van de buiten wereld duidelijk te maken wat ze presteren. Volgens Barth zijn de in stellingen blij met de invoering van de marktwerking. De slechte zorg in de Amster- damse kliniek SPDC Oost is geen uitzondering, zegt patiëntenver eniging Ypsilon. De branche spreekt dit tegen. HARLINGEN - Hij zou even wat snoeiafval naar de stort in Frane- ker brengen toen hij hem bij een garage zag staan. De feloranje Peu geot 206. Een blits karretje. Heel wat anders dan de bijna dertigjari ge Opel Kadett waarin hij tot dan toe reed. Zonder overleg met het thuisfront kocht Dick Wagenma kers uit Harlingen toen die auto. Dat was vorig jaar. Wagenmakers was toen 99 jaar. Morgen wordt hij honderd. Zijn rijbewijs heeft hij voor de zeker heid maar laten verlengen. Met succes. Pas over drie jaar - Wagen makers is dan 103 - hoeft hij weer voor de keuring. Met het Peugeootje is hij nog altijd dolgelukkig. Zijn tien jaar jongere vrouw Jopie heeft hem zijn im pulsaankoop inmiddels vergeven. Ze vindt het zelf ook wel een blits karretje. Hoewel de auto vooral wordt gebruikt om boodschappen mee te doen, houdt ze van plezier- ritjes. Dat gebeurt tegenwoordig wat minder. Tot voor kort gingen Dick Wagenmakers met zijn vrouw Jopie in zijn Peugeot 206. ze met mooi weer naar Sneek. De picknickmand mee. Dick wierp zijn hengel uit en Jopie ging puzze len. Dick Wagenmakers mag zich de oudste automobilist van Friesland noemen. Volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn er in het land nog zeven andere honderdjarigen en zelfs een 103-ja- rige die over een geldig rijbewijs beschikken. Of deze mensen daad werkelijk nog achter het stuur krui pen is de dienst niet bekend. Wagenmakers schat dat hij jaar lijks duizend kilometer rijdt. Die legt hij voornamelijk af in zijn woonplaats Harlingen. Niet alleen foto Catrinus van der Veen/GPD voor de boodschappen naar de buurtsuper, maar ook voor een be zoekje aan het centrum. Ook de grote weg schuwt Wagenmakers niet. „Dat is eigenlijk makkelijker rijden dan in het centrum. Want daar moet je op van alles letten. De grote weg is gewoon rechtuit, rechtdoor." Onder andere: Zaken doen bij Toyota is Top Deals scoren! NEW YORK - Het was voor Peter R. de Vries 'een heel mooi moment'. Op de uitreiking van de internatio nale Emmy's voor nieuws en actu aliteiten in New York werd zijn uit zending over de verdwijning van Natalee Holloway bekroond. De Vries nam de prijs in ont vangst samen met Natalees moe der Beth Twitty, die uit Alabama was overgevlogen. Hij droeg de on derscheiding op aan het verdwe nen meisje. Toen de winnaar werd bekendgemaakt ging er een ge juich op onder de aanwezige redac teuren van het SBS-programma, vrienden en kennissen. De uitzending met de met verbor gen camera's opgenomen bekente nis van Joran van der Sloot werd begin dit jaar in Nederland door zeven miljoen mensen bekeken en is ook in de VS uitgezonden. De Vries had er niet op'gerekend de prijs te winnen, maar dacht van tevoren wel dat zijn program ma een stevige kans maakte. „Ik was er niet voor niks naar toe ge gaan. Maar er waren andere gega digden, geduchte concurrenten. Dat maakt het extra leuk." Beth Twitty was volgens De Vries erg blij met de prijs. „Ze ziet het als een stuk erkenning. Maar ze is realistisch en weet dat de kans klein is dat het lichaam van Nata lee ooit nog gevonden wordt." Joran van der Sloot bekende in ge sprekken met Patrick van der Eem, een door De Vries betaalde informant die zijn vertrouwen won, dat hij het Amerikaanse meisje in zee dumpte nadat ze in zijn armen leek te zijn gestorven. Later ontkende hij dat en zei dat het grootspraak was om indruk te maken op Van der Eem. Holloway verdween mei 2005 op Aruba, na een avondje stappen met onder an deren Joran van der Sloot. DEN HAAG - Koningin Beatrix is in haar jeugd op school veel gepest. Dat vertelde ze gisteren aan de kin deren die op paleis Huis ten Bosch kinderpostzegels kwamen verko pen. De opbrengst van de actie is dit jaar bestemd voor program ma's die een eind moeten maken aan het pesten op school. De koningin ontving elf kinderen van de Prins Willem-Alexander school uit Waarder. Ze vroeg naar ervaringen met pesten en bekende dat ze zelf regelmatig als kop van Jut had gediend op de 'Werk plaats' van Kees Boeke in Biltho- ven, een experimentele lagere school. Beatrix, destijds als meisje van zeven jaar net terug na vijf jaar ballingschap in Canada, was niet alleen anders omdat ze prin ses was, maar ook omdat haar oor logservaringen anders waren dan die van de overige kinderen. Ze had altijd te eten gehad, aan kle ding en schoeisel was geen gebrek. „Ik werd veel gepest", vertelde ze

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 6