Gemengde reacties Waterdunen Hulst heeft dit jaar extra dag kermis Briljanten echtpaar op Boulevard van Breskens Van Belleghem interieurs Concert koren en muziekkorpsen computerdokter helpt ZATERDAG 27 SEPTEMB Raadsfracties worstelen met overname van regie door provinciebestuur. Opening op vrijdag 3 oktober, sluiting op dinsdag 7 oktober. ouderen in De Lieve Z PZC Woensdag 24 September 2008 25 door René Hoonhorst SLUIS - Een kleine meerderheid van de Sluise gemeenteraad gunt de provincie het voordeel van de twijfel bij het 'vlottrekken' van het plan Waterdunen. PvdA, D T en WD, die samen tien van de negentien raadsleden leveren, hopen dat grondeigenaren binnen het plangebied de komen de maanden overeenstemming be reiken over verkoop van hun perce len aan de Dienst Landelijk Ge bied. De stichting Verbeterde Ge- biedsaanpak Breskens-Groede (VGABG), waarin grondeigenaren zich verenigden, is echter nog niet erg enthousiast. Voorzitter Bram van der Slikke rekent er op dat de provincie de stichting uitnodigt voor een gesprek over de plannen. „We zijn heel benieuwd naar de uitleg van de gedeputeerde." Fractievoorzitters Hans Meijer (Helder Zeeuws) en Lia Flikweert (CDA) kregen die uitleg maandaga vond van de commissaris en twee gedeputeerden. De mededeling dat GS Waterdunen zo belangrijk vinden dat zè~ïen inpassingsplan voorbereiden, vonden Flikweert en Meijer 'teleurstellend' en 'be droevend'. Peijs' betoog dat de creatie van een zoutwaternatuurge bied ook goed is voor het verster ken van de zeewering wordt door Meijer afgedaan als 'feitelijk on- W* Helder Zeeuws, CDA en grondei- genaren zijn niet overtuigd van meerwaarde natuurproject. Bui tendijkse zeewering is veiliger en houdt risico's zoutinlaat buiten. juist'. „Als Waterdunen niet door gaat, komt er gewoon een nieuwe dijk. En die hoeft echt niet landin waarts te liggen." Flikweert sluit zich daarbij aan. Zij heeft ook wei nig vertrouwen in de verzekering dat het gereduceerd inlaten van zout water geen schade doet aan landbouwgrond buiten het plange bied. Van der Slikke deelt die zorg en vraagt zich ook af of recreatie park Schoneveld en de wijk Het Heem geen last van de zoute na tuur krijgen. Gemeentebelangen is op zich niet tegen Waterdunen, maar houdt vast aan de eis dat alle benodigde grond vrijwillg moet worden verworven. PvdA, WD en D 8c T hopen dat ook. Maar vooral PvdA en WD kunnen zich voorstellen dat Waterdunen niet mag sneuvelen op onwil van enke le grondeigenaren. Het CDA wil er nog niet aan dat de meerderheid van Provinciale Staten akkoord gaat met het ma ken van een inpassingsplan. Even als andere fractievoorzitters stelt Flikweert dat ook de Staten zich eerder uitspraken voor vrijwillige grondverwerving. „Wij spreken on ze Statenfractie daar op aan." HULST - De najaarskermis in Hulst duurt dit jaar voor het eerst een dag langer dan andere jaren. Vorig jaar werd de opening van de kermis bij wijze van proef met een dag vervroegd. Dit tot grote tevre denheid van zowel de kermisex ploitanten als de horeca. Die partijen waren er echter veel minder over te spreken, dat de ker mis al op maandagavond voor het laatst open was. Daar om is nu be sloten om de najaarskermis niet al leen een dag eerder te laten begin nen, maar net als voorheen de dinsdag te handhaven als sluitings dag. De kermis begint dit jaar dus op vrijdag 3 oktober en duurt tot en met dinsdag 7 oktober. In verband met de kermis is de weekmarkt op maandag 6 okotber verplaatst naar het 's-Gravenhof- plein te Hulst. De weekmarkt op donderdag 2 oktober vervalt. Bram van den Broecke en Rie Vergou door Wilma Valk BRESKENS - Ze zijn beiden in 1921 op de Boulevard in Breskens gebo ren, Bram van den Broecke en Rie Vergouwe en ze wonen er nog steeds, al is het sinds twee jaar in woonzorgcentrum Hooge Platen. Gisteren waren ze 65 jaar ge trouwd. Hoewel ze dicht bij elkaar woon den, leerde Bram zijn echtgenote pas goed kennen bij de korfbal, een deel VMSV, Van Melle Sport vereniging. Na hun trouwen in 1943 kregen ze voor korte tijd een bovenwoning op de Scheldekade. Daar waren ze bang, dat er anders Duitsers in zouden komen. Het heeft niet lang geduurd. Alles werd vernield tijdens het bombar dement in t944. In 1955 betrok het echtpaar een eigen woning aan de Boulevard. Een huis, waar ze nu op neer kijken, maar dan vanuit hun appartement op de derde ver dieping in Hooge Platen. „Een foto Peter Nicolai schitterend uitzicht hebben we hier, we kijken over de Schelde." Behalve van het uitzicht genieten beiden van de televisie: „We doen het rustig aan. We hebben in de woon- en slaapkamer een groot scherm en kijken naar heel veel programma's, ook naar de huis-tv van Hooge Platen. Verder doe ik nog de boodschappen", vertelt Bram. „Feesten is er niet meer bij, al gaat de familie op onze kosten lekker eten." AXEL - Drie koren en twee muziek verenigingen verzorgen zaterdag 26 september een muzikale avond in de H. Gregorius de Grote kerk in Axel. Het concert wordt georga niseerd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Gregorius- koor. Het jubileumprogramma begint om 19.30 uur met een optreden van Showband Jong Axel en Blue Phoenix. Daarop volgt het paro chieel gemengd koor Westdorpe onder leiding van Mieke Oude Kempers-Beuvink. Vervolgens staat het jubilerende Gregorius- koor koor op het podium, even eens gedirigeerd door Mieke Oude Kempers. Daarna treedt het Sa men op Weg kerkkoor Axel op on der leiding van W. van Zwe- den-Noordduin en Revelation on der leiding van P. Rouw. De Christelijke Drumband Hosan na sluit het concert af Daarna kan vanaf 21.30 uur in het Gregorius- centrum worden nagepraat over het jubileum en de optredens. HULST - 'Computerdokter' Willy van Nieulande is vrijdag in het in ternetcafé 'Silverweb' aanwezig als computerdokter. Het internetcafé is gevestigd in dienstencentrum De Lieve aan de Broodmarkt in Hulst. Van Nieulande heeft oplos singen voor vragen zoals 'hoe be veilig je een computer' of 'wat moet ik aanschaffen voor een web cam'. Van 14.00 uur tot 16.00 uur staat hij klaar om bezoekers gratis te helpen. Overige keukenrnerken: Comprex Leicht keukenstudio Eigen fabricaat:„Jan Steen Collectie" Diverse meubelen op maat gemaakt in verschillende houtsoorten en MOF Wilhelminastraafc 66 4564 AG St.-Jansteen Tel. 0114-3701 29 Fax 0114-3701 68 E-mail: belleghem@planet.nl www.belleghem.nl Maandag sluitingsdag. Ook op afspraak mogelijk Openingstijden. dinsdag t/m vrijdag'. 9,00-12.00 en 13 30-17.00 uur zaterdag; 1Q.CG-12.G0en 13.00-17.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 65