inn® Onbegrip over minister die niet in dienst wilde 'Rookverbod leidt tot chaos' Bekendmaking ter inzagelegging proces-verbaal openbare zitting 'Man doodt zichzelf in woning overburen' Spoeddebat over onrust in Gouda Ubbergen stuurt brief aan overleden burgers 2008 Waterschap Zeeuwse Eilanden PZC Woensdag 24 september 2008 I 5 ik ben niet dom' wat je kan meemaken' - en was hij jarenlang verslaafd. „Ik vertel niet voortdurend mijn eigen lijdensver haal aan cliënten. Ook kom ik niet met pasklare oplossingen, ik ben geen wondermiddel, maar leg uit wat voor mij heeft gewerkt." Als ervaringsdeskundige moet je ook mensen kunnen helpen die lij den aan ziekten die je zelf nooit hebt gehad. „Ik denk ook niet in diagnoses, het gaat om de mens er achter. De ene manisch depressie ve is de andere niet." Roland probeert de angsten en mo tieven van patiënten liever te door gronden. Als ze hun medicatie niet willen slikken, dan zit hij hen niet op de huid. „Dat doen ande ren al genoeg. Ik vraag eerder wat AMSTERDAM - De uitlating van mi nister Van Middelkoop (Defensie) dat hij 'heel blij' was met het uit stel dat hij jaren achter elkaar kreeg voor zijn militaire dienst plicht, leidt zowel binnen als bui ten de krijgsmacht tot commotie. „Het is voor mij een bevestiging van een al langer bestaand beeld van de verkeerde man op de ver keerde tijd op de verkeerde plaats", zei een woordvoerder van de militaire vakbond AFMP. De bewindspersoon kreeg jaren achter elkaar uitstel wegens 'per soonlijke onmisbaarheid' voor de GPV-fractie in de Tweede Kamer, waar hij medewerker van was. Dat duurde tot hij dertig was en niet meer in dienst hoefde. Van Middelkoop geeft aan moeite met gezag te hebben. „Tijdens die twee dagen militaire keuring voel de ik: dit is niets voor mij. Hier ga ik doodongelukkig van worden. WOERDEN - Volgens Koninklijk Ho reca Nederland is de overheid de veroorzaker van de chaos door het rookverbod. Dat zei directeur Lo- dewijk van der Grinten gisteren tij dens de ledenraad. Volgens hem zijn er problemen met de handha ving van de wet, de overlast op ze er zo vervelend aan vinden. Vaak boezemt het idee dat ze hun hele leven pillen nodig hebben, angst in. Dat snap ik wel." Maar niets in het leven is zeker, vertelt hij. Misschien komt er wel iets op de markt waardoor een cliënt nooit meer medicatie nodig heeft. „Die gedachte alleen al geeft iemand lucht." Overgewaaid uit VS Naar schatting honderdvijftig (oud-)patiënten hebben in ons land een betaalde baan als patiëntenbegeleider, coach of voorlichter binnen de psychia trie en verslavingszorg. Ze begrijpen vanuit hun eigen ervaring waar patiënten dage lijks tegenaan lopen en dat schept vertrouwen. De erva ringsdeskundigen worden daar om vaak ingezet in teams die 'zorgmijders' moeten berei ken. Inmiddels zijn er vijf mbo-op- leidingen waar (oud-)patiën- ten een diploma tot sociaal pe dagogisch werker met erva ringsdeskundigheid kunnen ha len. Er wordt gewerkt aan een op leiding op hbo-niveau. Die moet in 2010 ingaan. Het idee om ervaringsdeskundi gen in de geestelijke gezond heidszorg in te zetten, is over gewaaid uit Amerika. - In de Verenigde Staten is de aanwezigheid van een erva ringsdeskundige in teams die zorgmijders helpen, zelfs bij wet verplicht, aldus de Vakver eniging voor Ervaringswerkers in de GGZ. Bij GGZ-instelling Altrecht in Utrecht zijn ze nu zo enthousiast, dat ze ernaar streven om 5 procent van het personeel uit ervaringsdes kundigen te laten bestaan. „Dat is nog lang niet zo", geeft bestuurs voorzitter Roxanne Vernimmen toe. Maar de nieuwe stroming me dewerkers die met eetstoornissen, depressie, schizofrenie of een ver slaving kampen, noemt ze nu al van groot belang: „Ze geven cliën ten hoop. Ze bewijzen dat psychia trische patiënten net zo goed als anderen een goede baan krijgen." ARNHEM - In een woning aan de De Wetstraat in Arnhem is giste ren het lichaam gevonden van een 42-jarige buurman die eerder het huis was binnengedrongen. De po litie meldde dat de man zich ver moedelijk zelf van het leven heeft beroofd. De bewoners konden ont snappen. De man zou in de war zijn geweest en zou zijn overbu ren, hebben willen waarschuwen voor 'een busje gewapende man nen' dat voor de deur zou staan. DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt naar verwachting morgen een spoeddebat over de onrust in de Goudse wijk Oosterwei, die de afgelopen tijd in het nieuws kwam door geweldsincidenten. De PW wil de discussie tijdens dat debat uitbreiden tot 'Marokkaans ge weld' in Nederland. Kamerlid Brinkman kreeg gisteren steun van de WD en het CDA voor een spoeddebat met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. UBBERGEN - Op zoek naar deelne mers voor een onderzoek onder 85-plussers heeft de Gelderse ge meente Ubbergen eind vorige week per abuis zeven overleden in woners aangeschreven. Volgens wethouder Van der Aalst van Ubbergen is er op het gemeen tehuis een verouderd computerbes tand gebruikt voor de actie. Inmid dels hebben de nabestaanden excu ses ontvangen van het gemeente bestuur. waterschaps verkiezingen Het is een vorm van eigenzinnig heid." Volgens zijn woordvoerder zou de minister zijn dienstplicht wel ver vuld hebben als hij niet op deze wijze uitstel had gekregen. Van Middelkoop heeft nooit gepro beerd zijn dienstplicht te ontdui ken: hij was volgens de woordvoer der vooral blij omdat hij daardoor zijn droombaan bij de GPV-fractie kon vervullen. De WD wil dat Van Middelkoop in een brief uitlegt hoe hij denkt te kunnen functioneren als minis ter, nu hij wel gezagsgetrouwheid van militairen verwacht en niet van zichzelf. Het CDA is verbaasd. Van Middel koop noemde Defensie altijd zijn 'droomdepartement'. De coalitie partij noemt het 'bijzonder' dat ie mand die toen vond dat hij niet in die organisatie paste nu aan het hoofd staat van dit departement. straat en de vlucht naar illegale zuipketen. De organisatie vindt dat de ondernemers zelf het beste kunnen bepalen of er in de zaak gerookt mag worden. De belangen vereniging vindt dat minister Klink te weinig heeft nagedacht over de gevolgen van het verbod. De voorzitter van het stembureau van waterschap Zeeuwse Eilanden maakt ingevolge het bepaalde in artikel 2.43 van het Waterschapsbesluit bekend dat het proces-verbaal van de openbare zitting van het stembureau van 24 september 2008 vanaf 25 september 2008 ter inzage ligt in het kantoor van het waterschap. In deze zitting is een besluit genomen over: de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten; het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten; de nummering van de kandidatenlijsten. Het proces-verbaal en de kandidatenlijsten liggen vanaf heden ter inzage in het kantoor van waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, 4337 PA te Middelburg. Tegen de besluiten over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten kan een belanghebbende en iedere kiezer tot 30 september 2008 beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage. Plaats: Middelburg Datum: 24 september De voorzitter. Begeleider en ervaringsdeskundige Roland van den Nieuwenhuijzen, was eerst patient, nu is hij werkzaam bij de GGZ. „Ik ben geen wondermiddel, maar leg uit wat voor mij heeft gewerkt." foto Vincent van den Hoogen/GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 5