Kraan vraagt justitie zaak te hervatten Waterschap wint strijd om noodpeil Houtdraaien kan iedereen leren Boetes betaald, auto mee terug Minuut gratis winkelen in Kruidvat Rechtbank stelt dat verlagen niveau mag tot min dertig NAP. Raadslid is naar eigen zeggen slachtoffer van computervredebreuk. Zeeuwse vereniging De Scheldedraaiers bestaat vijf jaar. door Emile Calon MIDDELBURG - Waterschap Zeeuw se Eilanden mag onder bijzondere omstandigheden zomers het peil van het water in het Veerse Meer verlagen tot dertig centimeter on der NAP. De Middelburgse rechtbank heeft een bezwaar van het waterschap tegen het noodpeilbesluit van Rijkswaterstaat gegrond verklaard. Het rijk wilde dat het waterpeil zo mers in het Veerse Meer nimmer onder de twintig centimeter bene den NAP zou komen. Het waterschap is volgens woord voerder Danielle Steijn blij met de steun van de rechtbank. Het schap wil het peil kunnen verlagen om bij extreme neerslag snel het water vanuit de omliggende gebieden af te kunnen voeren. Dat kan vol gens Steijn alleen als het peil in het Veerse Meer wat is verlaagd. Een stand van min dertig centime ter beneden NAP is volgens haar dan absolute noodzaak. Zij wijst daarbij op de klimaatveranderin gen waardoor het zomers meer en langduriger kan regenen. „Daar moeten we op in kunnen spelen." Het 'normale' zomerpeil is tien centimeter onder NAP. Rijkswaterstaat was tegen het ver lagen van het peil tot min dertig centimeter NAP omdat dat nadelig is voor de natuur. Volgens E. Dae- men kunnen de oevers en platen dan droogvallen waardoor het bo dem- en plantenleven kan afster ven. Daar komt ook nog eens bij dat in de winter het peil ook al tot veertig centimeter NAP wordt te- Waterschap Zeeuwse Eilanden mag zomers het waterpeil in het Veerse Meer verlagen om bij ex treme neerslag snel het water van elders af te kunnen voeren. rug gebracht, aldus de medewer ker van Rijkswaterstaat. Zo veel schommelingen is volgens hem slecht voor het dieren- en planten leven in het Veerse Meer. De rechtbank is het schap tege moetgekomen, omdat Rijkswater staat tijdens de zitting toegaf dat in bijzondere omstandigheden het waterpeil in het Veerse Meer nog lager kan worden gebracht dan die min dertig centimeter NAP. Ook stelt de rechtbank dat de vrees dat ecologische doelstellingen niet worden gehaald, geen reden kan zijn om het schap te verbieden het peil in bijzondere omstandighe den te verlagen. Volgens Steijn heeft de rechtbank met deze uitspraak duidelijk voor het belang van de mensen geko zen. Zij is daar blij om omdat het schap dankzij dit besluit de veilig heid beter kan dienen. Volgens Daemen lopen er nog procedures tegen dat peil van min dertig zo dat de strijd nog niet gestreden is. door Theo Giele MIDDELBURG - Het Middelburgse raadslid Piet Kraan (Politieke Par tij Middelburg Kraan) zal aan de officier van justitie vragen het on derzoek naar het kraken van zijn e-mail voort te zetten. Een offici eel verzoek daartoe gaat binnen kort de deur uit. Volgens Kraan is hij het slachtoffer van computer vredebreuk. Het raadslid ontdekte afgelopen zo mer bij toeval dat een onbekende toegang had tot zijn e-mail. Frac tievoorzitter Menno Visser van de Socialistische Partij bedankte Kraan namelijk voor het toesturen van correspondentie met een wet houder. Kraan was stomverbaasd, want hij had helemaal geen e-mail naar Vis ser gestuurd. De mail was boven dien verstuurd op een datum dat hij zeker wist dat hij niet achter de computer had gezeten. Het was voor Kraan dan ook een raadsel wie dat mailtje vanaf zijn 'account' naar Visser had gestuurd. De politie zegt dat het onderzoek in de zaak is vastgelopen omdat niet duidelijk is vanaf welke com puter Kraans mail naar Visser is ge stuurd. Het unieke IP-adres van de afzender zou uitkomst kunnen bie den. Om dat te achterhalen zou de poli tie in de computer van Visser moe ten kijken. Volgens Kraan weigert Visser hiervoor toestemming te ge ven. Voor de politie loopt hiermee het spoor dood. Het onderzoek is daarom ook gestaakt, laat een woordvoerster van de politie we ten. Hoewel Kraan tot nu toe van de goede trouw van zijn collega-raads lid Visser is uitgegaan, begrijpt hij zijn houding niet. Het SP-raadslid heeft in het verleden gezegd geen enkel commentaar te willen geven over de kwestie. Het e-mailaccount van het Mid delburgse raadslid Kraan is ge kraakt. Het onderzoek is ge staakt, maar Kraan eist van justi tie dat het onderzoek doorgaat. S PZC Woensdag 24 september 2008 25 VLISSINGEN - Een 25-jarige Vlissin- ger zal zich het bezoek aan het Vlissingse politiebureau lang heu gen. Hij verliet het ruim vijfdui zend euro armer. De man was naar het bureau geko men omdat zijn auto in beslag was genomen. Hij maakte er namelijk een gewoonte van zijn verkeers boetes niet te betalen. In de loop van de tijd had hij tal van boetes verzameld voor fout parkeren en hard en onverzekerd rijden. Om dat hij weigerde te betalen werd besloten zijn auto in beslag te ne men. Blijkbaar kon de man zijn au to niet missen. Om die reden stap te hij deze week het bureau bin nen en betaalde meer dan 5300 eu ro waarna de man zijn auto weer terug mee naar huis kon nemen. MIDDELBURG - Een minuut gratis winkelen bij Kruidvat. Bernadette Sandijck en Fenna Oving (foto) uit Middelburg waren gisteren de ge lukkigen. Zij wonnen deze prijs, nadat zij een fotoalbum maakten van hun digitale zomerfoto's. Er waren wel regels verbonden aan de zestig seconden gratis shop pen. „Geen geneesmiddelen, ca deaubonnen, elektroproducten, boeken en rook- en tabakswaren", vertelt een Kruidvat-medewerk ster. Wat er over blijft? Dat blijkt meer dan genoeg te zijn als de pro ducten langs de kassa gaan. Zij ha len ieder voor een paar honderd euro aan spullen weg. foto Lex de Meester door Luc Oggel COLIJNSPLAAT - Van een ruwe boomstronk of een ander onbe werkt stuk hout de fraaiste voor werpen maken. Dat is wat hout draaiers doen. Ook in Zeeland wordt het ambacht beoefend, de Zeeuws-West-Brabantse hout- draaiersvereniging viert komende maand het eerste lustrum. Ko Marinissen (64) uit Colijns- plaat is voorzitter van De Schelde draaiers, zoals de Zeeuwse afde ling heet. Hij hield zich altijd bezig met houtsnijden, totdat iemand hem vroeg eens een broodschaal te maken. Maar daarvoor moet je toch echt houtdraaien en dat is een andere tak van sport. Marinis sen heeft toen een cursus in België gevolgd. De oud-politieambtenaar had daarna enige tijd een atelier in het Ambachtscentrum in Goes. Met een collega-houtdraaier die hij daar ontmoette, richtte hij De Scheldedraaiers op. Aan de hand van ledenlijsten van de landelijke vereniging zijn de Zeeuwen en West-Brabanders benaderd. „De respons was aarzelend, maar de mensen die er toen eigenlijk niet aan wilden beginnen, zijn nu de enthousiastste leden", zegt Mari nissen. Achtentwintig leden telt de vereniging inmiddels. Maande- 'Het leuke is dat je begint met een stuk hout, dat een voorwerp wordt' lijks komen zij samen in het Am bachtscentrum om eikaars werk te beoordelen, ervaringen uit te wis selen en ideeën op te doen. „Dat stimuleert geweldig", aldus Mari nissen, die, getuige de (sier)werk- stukjes die her en der in zijn huis staan, het beginnersniveau zelf ver is ontstegen. Kaarsenhouders, pot jes met deksels, een fruitschaal compleet met appels en peren. Me nig uurtje brengt hij dan ook door in zijn schuur, een soort hout- draaiersparadijs voorzien van aller lei gereedschappen en natuurlijk een draaibank, waar het allemaal op gebeurt. „Het leuke is dat je be gint met een stuk hout, wat uitein delijk een voorwerp wordt. Je kunt het zo ingewikkeld maken als je wilt, maar in principe kan ie dereen het leren." Bij het maken van een voorwerp laat Marinissen zich meestal lei den door het soort hout waar hij mee werkt. „Soms heeft het een mooie natuurlijke tekening of een lichte en een donkere kleur, zoals de stam van goudenregen." Toch is het volgens de verenigings voorzitter best moeilijk om aan goede houtsoorten te komen. De meeste mensen brengen het naar de milieustraat, maar wij kunnen het goed gebruiken." Belangstellenden (jong en oud, begin ner of gevorderd) die zich bij de vereni ging willen aansluiten, kunnen zich mel den bij Ko Marinissen: 0113-695970. Voorzitter Ko Marinissen van houtdraaivereniging De Scheldedraaiers aan het werk achter zijn draaibank. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 59