Zeeland —9-, Vi Pontes doet proef met halve bollen Een schooltas zegt iets over wie je bent Scheldemond schept topsportklimaat Cilcllicl V3.I1 i mJl Muziekpodium Brogum houdt Blues Night Zeeuwse judotalenten worden begeleid door professioneel team. J Pieter Zeemanprijs voor Amsterdamse student natuurkunde. Vrijwilligers maken twintigduizend foto's in archief toegankelijk. De Burghse Schoole toont 'schrijfladekes' uit vroeger eeuwen. 22 I Woensdag 24 september 2008 PZC door Thomas Minnaard OOST-SOUBURG - Achter de gele deuren van Sportschool Geelhoed werken tien jeugdige judotalenten uit Zeeland zich vroeg in de och tend al in het zweet. „Ja, goed zo! Iets meer kracht met je rechter arm!", roept Tonny Mulder. Hij leidt de training van een judoklas van het Scheldemond College in Vlissingen. In navolging van de voetbalklassen, is er dit schooljaar een judoklas gestart. Het doel is om Zeeuws talent tot bloei te la ten komen en volgens Mulder is er aan motivatie geen gebrek. „Je ziet dat ze ontzettend graag willen en ze hebben er veel voor over." Eugène Fagg, directeur Onderwijs op het Scheldemond, vult hem aan. „We willen ons als school pro fileren en laten zien dat topsport en schoolprestaties beide op een zo hoog mogelijk niveau uitgeoe fend kunnen worden. De school prestaties komen wel op de eerste plaats." De schoolroosters worden aangepast en de judoka's krijgen een intensieve begeleiding. Er wordt een dagboek bijgehouden van de fysieke gesteldheid en er wordt gewerkt met een 'fitmeter'. judotrainer Tonny Mulder geeft een kleine demonstratie met behulp van één van zijn leerlingen. foto Lex de Meester Dit is een testprogramma waarbij er een onder meer een ademha lingsanalyse wordt uitgevoerd. „Het grote voordeel zit hem in de 'Je ziet dat ze ontzettend graag willen en ze hebben er veel voor over' aanwezigheid van alle faciliteiten", zegt fitnesstrainer Tanja van den Berg van Fitness Fitaal. „De sport disciplines, zoals kracht- en loop training in combinatie met de mo gelijkheid tot fysiotherapie, verster ken elkaar." De judoka's, de jongste 12 en de oudste 14, trainen vier keer ander half uur in de week en één keer buiten school om. Na de ochtend training gaan zij naar school en zij volgen hun lessen net als de rest. Op de vraag of ze nog vrije tijd hebben en al dat trainen niet een keer beu zijn, antwoordt Pieter van den Heuvel (12) ontkennend. „Dat maakt niet uit. Ik heb er alles voor over om de top te halen. Eerst kregen we twee uur per week judo en nu is dat veel meer." door Ton van den Nouweland ZIERIKZEE - De Pontes Pieter Zee- manschool staat donderdag 9 okto ber in het teken van het vak na tuurkunde. Er worden prijzen uit gereikt en een wetenschapper voert met acht trekpaarden de we reldbekende proef met de Maag denburger halve bollen uit. De Zierikzeese school en de Uni versiteit van Amsterdam (UvA) maakten gisteren bekend dat na- tuurkundestudent Reinier de Adel- hart Toorop de Pieter Zeemanprijs 2008 heeft gewonnen. De prijs, een bedrag van 2500 euro, wordt om de twee jaar uitgereikt aan de gene die de beste afstudeerscriptie heeft geschreven. De prijs wordt beschikbaar gesteld door de stich ting Pieter Zeeman, maar toege kend en uitgereikt door de UvA. De Pontes Pieter Zeeman heeft ook een eigen natuurkundeprijs die jaarlijks wordt toegekend. Die heet de Gouden Pieter en werd dit jaar gewonnen door Jens Hoeijma- kers uit Zonnemaire. Hij schreef het beste werkstuk voor zijn vwo-examen. De Pieter Zeemanprijs werd in 2004 in ere hersteld om leerlingen te stimuleren exacte vakken te kie zen. De prijs is in 1953 bedacht, maar werd slechts twee keer uitge reikt. Prijs en school zijn genoemd naar oud-leerling en Nobelprijs winnaar Zeeman uit Zonnemaire. Het spectaculairste onderdeel van dag wordt de proef met de Maag denburger halve bollen. Dr. Tröger van de universiteit van Maagden burg legt op een grasveld bij de school twee metalen, halve bollen tegen elkaar. Nadat ze vacuüm zijn gezogen, worden aan elke zijde vier Zeeuwse trekpaarden opge steld. Dit achttal zal proberen de bollen te scheiden. De proef wordt tussen 12.00 en 13.00 uur gehouden. De prijsuitrei kingen zijn om 14.00 uur. door Marijke Vael ZIERIKZEE - Zij waren in hun tijd wereldberoemd op Schouwen-Dui- veland en blijven dat ook, dankzij internet. In de tijd dat nog uitslui tend professionele fotografen be schikten over een camera, legden mensen als P.J. Ochtman, Johan Ochtman, R. ten Kate, J. van den Berge en Johan D.C. Berrevoets het eilandelijke leven vast. De fo to's, die ongeveer een periode van een eeuw beslaan, werden in het gemeentearchief Schouwen-Duive- land gedigitaliseerd. Sinds vier jaar zijn vrijwilligers bezig om ze te be schrijven. Dat betekent dat het eiland van vroeger op elk computerbeeld scherm kan worden opgeroepen via www.schouwen-duiveland.nl. Twintigduizend foto's zijn gereed. Een mijlpaal, die morgen in het ge meentehuis wordt gevierd met een feestje voor de vrijwilligers die er aan werken. Bas Bijkerk uit Burgh bijvoorbeeld, de 57-jarige bouwkundig aannemer die sinds het begin van het fotoproject elke donderdagavond naar het archief in de kelder van het gemeentehuis gaat. „Die dag eten we wat vroe ger, zodat ik er op tijd kan zijn." Bijkerk weet veel van de West hoek, waar hij is geboren en geto gen en heeft belangstelling voor historie. Hij beschreef eerst de fo to's die de heren Ochtman in de ja ren twintig in Burgh, Haamstede en Renesse maakten en is bezig met de collectie van Jaap van den Berge. „Veel natuurfoto's, portret ten en straatbeelden, gemaakt tus sen 1940 en 1970. Het meeste kan ik thuis brengen, bijvoorbeeld door bekende hoogten en laagten in het landschap of een stukje kerktoren op de achtergrond. Per sonen zijn het moeilijkst. Soms kom ik niet op een naam." Dan maakt de aannemer een print en gaat daarmee naar zijn 94-jari- ge buurman, Marien Visser. „Die is hier ook geboren en getogen en herkent veel mensen. Soms ziet hij aan de boerderij op de achter grond welke familie is geportret teerd." Ook Wim de Vrieze uit Haamstede is voor Bas Bijkerk een dankbare vraagbaak. „Wim is iede re donderdagavond in het archief, evenals Betty Blikman en nog een paar andere mensen. We hebben veel plezier. Samen vormen we een soort sociëteit. Dat is ook een belangrijk aspect van dit vrijwilli gerswerk." 'Mijn 94-jarige buurman ziet aan de boerderij welke familie is geportretteerd' Volgens gemeentearchivaris Huib Uil is het beschrijven van de fo to's, waar deze 'soos' zo veel ple zier aan beleeft, onmisbaar voor de presentatie van de foto's op in ternet en het opzoeken van bepaal de onderwerpen. De vrijwilligers zetten bij de foto's plaats en loca tie waar ze zijn gemaakt, bijvoor beeld de straatnaam. Verder de da tering, de naam van afgebeelde mensen en/of een beschrijving van de gebeurtenis. Uil: „Door al deze gegevens systematisch vast te leggen, wordt de collectie op deug delijke wijze ontsloten en ruim een eeuw fotografie op Schou- wen-Duiveland toegankelijk ge maakt." Jaren werk door tientallen vrijwilligers Ad den Boer, Bas Bijkerk, Quirina Hoeijmakers en Joop van Loo begonnen in september 2004 met het beschrijven van oude foto's van Schou- wen-Duiveland. Inmiddels leveren enkele tientallen vrijwilligers een bijdrage aan het om vangrijke project. y De foto's zijn te bekijken via wwwjchouwen-duiveland.nl. Daarna Gemeentearchief/zoeken in de collectie/afbeeldingen. door Martijn de Koning BURGH - Museum De Burghse Schoole doet bijna iedere bezoeker terugdenken aan vroeger. Want: wie heeft er nu niet op school ge zeten? Vooral ouderen krijgen nos talgische gevoelens in het school- klasje uit 1920. Maar ook bij de jon gere generatie komen herinnerin gen op. Zoals deze en volgende maand, waneer het museum in Burgh een verzameling oude schooltassen laat zien. Die dienden door de ja ren heen niet alleen om je boeken in mee te slepen, maar gaven ook aan wie je was. Tegenwoordig door het merk, de kleur en de frut sels die je eraan hangt. Maar tot voor kort, toen op veel scholen nog voor iedereen dezelfde degelij ke, leren tas verplicht was, door wat je erop schreef Bijna niemand die de tas gaaf hield. Je zette er kreten op of teke ningen en die zeiden iets over je je houding ten opzichte van school en de maatschappij. Dat was in de achttiende en negen tiende eeuw niet anders, zo blijkt in het museum. De 'tassen' uit die tijd, overigens niet meer dan kist jes met een handvat, zijn geen van alle meer 'gaaf. Ook onze voorou ders konden het niet laten te teke nen of te schrijven op hun 'schrijfladeke', zoals de voorloper van de tas genoemd werd. Het nodigt uit tot fantaseren. Neem nou dat mooi versierde exemplaar uit 1793; dat moet toch wel van een net iemand zijn ge weest. Ziet er wel even anders uit dan die van ene A.W., die zijn ini tialen en het jaartal 1788 even snel 'Schooltassen' in de achttiende en negentiende eeuw waren niet meer dan houten kistjes met een handvat. foto Dirk-Jan Gjeltema schots en scheef in zijn bezit kras te. Vast een nonchalant persoon, die niet veel om zijn spullen gaf. Wél weer zorgvuldig moeten de meisjes zijn geweest die eind ne gentiende en begin vorige eeuw letterlappen borduurden. Ook daarvan hangen er nu een stel in het museum. De lappen, zonder uitzondering wit met rode letters, bevatten allemaal het alfabet, maar niet altijd in de goede volgor de. Soms werd begonnen met de 'rechte' letters (B, R, K), om pas daarna aan de moeilijkere, ronde vormen (D, S, C) toe te komen. De Burghse Schoole heeft tot eind ok tober ook wisselexposities van de Ring- walburg en de kerk in Burgh en over kalligrafie. Geopend: dinsdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. ZIERIKZEE - Het Zierikzeese mu ziekpodium Brogum staat zaterdag avond in het teken van de blues. Tijdens de Local Blues Night tre den de Zeeuwse bluesbands Vota Fonzie en Baukje Singer Band en The Blueshop uit Apeldoorn op. De Baukje Singer Band opent de avond met swingende lichtge wicht blues en mooie ballads. Nummers van BB King, Allman Brothers en Eric Clapton komen voorbij. Vota Fonzie is wellicht de jongste bluesband van Zeeland. De meeste bandleden zitten nog op de mid delbare school. Vota Fonzie brengt een frisse mix tussen jazz, blues en rock'n roll. De uit Apeldoorn afkomstige The Blueshop tapt uit het vaatje van de boogie-blues. Vier van de zes bandleden speelden eerder in het alom geroemde Flavium. Brogum gaat zaterdag om 21.00 uur open.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 56