Pontes doet proef met halve bollen Mvecy Scheldemond schept topsportklimaat Vlissinger vijf mille armer het bureau uit m Akker bij Nisse al vroeg in winterse sferen Elf tips na uitzending over inbraak Pieter Zeemanprijs voor Amsterdamse student natuurkunde. Zeeuwse judotalenten I worden begeleid door professioneel team. B PZC Woensdag 24 september 2008 125 NISSE - Het is nog maar september en toch lijkt het bij Nisse al win ter. Een akker aan de Zwaakweg is helemaal wit uitgeslagen. Alsof het heeft gesneeuwd. Niets is minder waar. Lauran de Winter, landbou wer uit Ovezande, heeft vloeibare kalkbemesting laten strooien. „Het voordeel van vloeibare kalkbemes ting is dat er alleen kalk in zit", ver telt De Winter, „en geen stikstof of fosfaten." In mestwetgeving zijn normen vastgelegd voor hoeveelhe den stikstof en fosfaten per hecta re. Schuimaarde dat gewoonlijk als kalkbemesting wordt gebruikt, be vat die stoffen wel. Een akkerbou wer blijft met (iets duurdere) vloei bare kalkbemesting gemakkelijker binnen de normen. Kalk aanbren gen is goed voor de grondstruc tuur. Dat wordt aldus De Winter, steeds belangrijker, omdat machi nes zwaarder worden. Dat is niet best voor de grondstructuur. 'M, f *- 'i Met vloeibare kalkbemesting 'besneeuwde' akker aan de Zwaakweg bij Nisse. foto Willem Mieras VLISSINGEN - De Zeeuwse politie heeft gisteren na een uitzending van Opsporing Verzocht elf tips ontvangen over de inbraak in een woning aan de Nieuwe Zuidbeek- seweg in Vlissingen. De politie kon nog niet zeggen of daarbij ook bruikbare informatie zit. Dat wordt de komende tijd onder zocht. De inbraak vond plaats op 20 juni. Een bewoner van het huis betrap te twee inbrekers op heterdaad. Het duo sloeg op de vlucht. Een dader verloor zijn pet. Het DNA op de pet kwam overeen met spo ren die werden gevonden bij inbra ken in Westkapelle, Noord-Hol land, Utrecht en bij misdrijven in Oostenrijk. Met een door de daders verloren kassabon van textielwinkel Zee man achterhaalde de politie bewa- kingsbeelden, waarop het slachtof fer een dader herkende. "De nieuwe collectie op uw vertrouwde adres mode Plein 1940 -nr.20 Middelburg door Ton van den Nouweland ZIERIKZEE - De Pontes Pieter Zee- manschool staat donderdag 9 okto ber in het teken van het vak na tuurkunde. Er worden prijzen uit gereikt en een wetenschapper voert met acht trekpaarden de we reldbekende proef met de Maag denburger halve bollen uit. De Zierikzeese school en de Uni versiteit van Amsterdam (UvA) maakten gisteren bekend dat na- tuurkundestudent Reinier de Adel- hart Toorop de Pieter Zeemanprijs 2008 heeft gewonnen. De prijs, een bedrag van 2500 euro, wordt om de twee jaar uitgereikt aan de gene die de beste afstudeerscriptie heeft geschreven. De prijs wordt beschikbaar gesteld door de stich ting Pieter Zeeman, maar toege kend en uitgereikt door de UvA. De Pontes Pieter Zeeman heeft ook een eigen natuurkundeprijs die jaarlijks wordt toegekend. Die heet de Gouden Pieter en werd dit jaar gewonnen door Jens Hoeijma- kers uit Zonnemaire. Hij schreef het beste werkstuk voor zijn vwo-examen. De Pieter Zeemanprijs werd in De Pontes Pieter Zeemanschool staat donderdag 9 oktober in het teken van het vak natuurkunde. Er worden prijzen uitgereikt en proeven uitgevoerd. 2004 in ere hersteld om leerlingen te stimuleren exacte vakken te kie zen. De prijs is in 1953 bedacht, maar werd slechts twee keer uitge reikt. Prijs en school zijn genoemd naar oud-leerling en Nobelprijs winnaar Zeeman uit Zonnemaire. Het spectaculairste onderdeel van dag wordt de proef met de Maag denburger halve bollen. Dr. Tröger van de universiteit van Maagden burg legt op een grasveld bij de school twee metalen, halve bollen tegen elkaar. Nadat ze vacuüm zijn gezogen, worden aan elke zijde vier Zeeuwse trekpaarden opge steld. Dit achttal zal proberen de bollen te scheiden. De proef wordt tussen 12.00 en 13.00 uur gehouden. De prijsuitrei kingen zijn om 14.00 uur. VLISSINGEN - Een 25-jarige Vlissin ger zal zich het bezoek aan het po litiebureau in de Breestraat lang heugen. Hij verliet het ruim vijf duizend euro armer. De man was naar het bureau geko men omdat zijn auto in beslag was genomen. De man maakte er na melijk de gewoonte van zijn ver keersboetes niet te betalen. Daar op werd besloten zijn auto buiten gebruik te stellen. Dat betekent vol gens woordvoerder Esther Boot dat zijn auto in beslag mag wor den genomen. In dit geval werd die auto weggesleept (kosten 304 euro) en kreeg die auto een plekje op het opslagterrein van de politie a 10 euro per dag. Blijkbaar kon de man zijn auto niet missen. Om die reden stapte hij deze week het bu reau binnen en betaalde meer dan 5300 euro. Volgens Boot komt het in Zeeland weinig voor dat men sen hun boetes op een dergelijk manier laten oplopen. Medelijden met de man heeft ze echter beslist niet. „Hij wist dat hij moest beta len. Hij is meerdere keren uitdruk kelijk gewaarschuwd." door Thomas Minnaard L OOST-SOUBURG - Achter de gele k deuren van Sportschool Geelhoed werken tien jeugdige judotalenten fcuit heel Zeeland zich vroeg in de ■ochtend al in het zweet. „Ja, goed ^Bzo! Iets meer kracht met je rechter- ^parm!", roept Tonny Mulder. Hij W leidt de training van een judoklas W van het Scheldemond College in Vlissingen. In navolging van de voetbalklassen, is dit schooljaar een judoklas begonnen. Het doel is om Zeeuws talent tot bloei te laten komen en volgens Mulder is er aan motivatie geen ge brek. „Je ziet dat ze ontzettend graag willen en ze hebben er veel voor over. Dat merk je gelijk. Als ze in de wieg liggen kun je al zien of iemand pit heeft of niet." Eugène Fagg, directeur Onderwijs op het Scheldemond, vult hem aan. „We willen ons als school pro fileren en laten zien dat topsport en schoolprestaties beiden op een zo hoog mogelijk niveau uitgeoe fend kunnen worden. De school prestaties komen wel op de eerste plaats. Pas als dit in orde is, mag er worden getraind." Judotrainer Tonny Mulder geeft een kleine demonstratie met één van zijn leerlingen. foto Lex de Meester De schoolroosters worden aange past en de judoka's krijgen een in tensieve begeleiding. Er wordt een dagboek bijgehouden van de fysie ke gesteldheid en er wordt ge- 'Je ziet dat ze ontzettend graag willen en ze hebben er veel voor over' werkt met een 'fitmeter'. Dit is een testprogramma waarbij onder meer een ademhalingsanalyse wordt uitgevoerd. „Het grote voordeel zit hem in de aanwezigheid van alle faciliteiten", zegt fitnesstrainer Tanja van den Berg van Fitness Fitaal. „De verschillende sportdisciplines, zoals kracht- en looptraining in combinatie met de mogelijkheid tot fysiotherapie, versterken el kaar." De judoka's, de jongste 12 en de oudste 14, trainen vier keer ander half uur in de week en één keer buiten school om. Na de ochtend training gaan ze naar school en volgen ze hun lessen, net als de rest. Op de vraag of ze nog vrije tijd hebben en al dat trainen niet een keer beu zijn, antwoordt Pie ter van den Heuvel (12) ontken nend. „Dat maakt niet uit. Ik heb er alles voor over om de top te ha len. Eerst kregen we twee uur per week judo en nu is dat veel meer." Trainer Tonny Mulder ziet ook een andere rol weggelegd voor Sportschool Geelhoed, die met zestienhonderd leden de grootste van Zeeland is. „Ik denk dat we, naast het bieden van gerichte trai ning, een maatschappelijke func tie vervullen. De jongeren krijgen meer zelfvertrouwen door de sport en kunnen een voorbeeld zijn voor andere leerlingen. Je merkt dat ze lekker in hun vel zit ten en weten wat ze willen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 49