'?.\ï<\zvë. PZC 'Schiet op met plan Tholen' Goes verdient eretitel (nog) niet Vragen over kosten Ride 21 Koop boerderij voor Sloegroeil Zoek jij mee naar De Vos? BEVELANDEN-THOLEN Actueel dierennieuws op website Goesenaar Ivan de Bree 27 Publieksfeestje rond 40-jarig bestaan van de Zeeuwse Komedie 28 Christenunie vindt dat masterplan veel te lang op zich laat wachten. Verouderd Kijk vanavond naar Omroep Zeeland omroep zeeland Woensdag 24 september 2008 Tip? redgoes@pzc.nl Ringbrug (bij Praxis) Van de Spiegelstraat (bij Rabobank) Marconi 'P/egelstraat Fruitten De Poel IV 7 De Poel III De Poel I Anthony Fokkerstraat (bij McDonald's) De Poel II >"t%V I ANALYSE door Rob Paardekam THOLEN - De Christenunie in Tho len maakt zich zorgen om de 'stil stand' die dreigt te ontstaan als het gaat om diverse ontwikkelin gen in Tholen-stad. Het zogeheten masterplan laat volgens de partij wel erg lang op zich wachten. Dat masterplan is een visie op de toekomst van Tholen. Onder meer het opwaarderen van de binnen stad, het verplaatsen van de sport velden en de ruimteproblemen van de scholen komen aan de or de. Wat die binnenstad betreft is volgens de CU haast geboden. Het aantal bezoekers neemt af en dat tij moet gekeerd worden. „We moeten de vaart erin houden", al dus Bram van de Sande. „Wij heb ben een enquête gehouden en daaruit blijkt dat mensen vinden dat de binnenstad veel meer moge lijkheden biedt." Ook de eigenaar van de Ciooo wil volgens Van de Sande wel eens we ten waar hij aan toe is. Hij weet nog steeds niet of hij mag blijven zitten. Van de Sande wil van het college de stand van zaken horen. BORSSELE - Het Sloegroen-project waarvoor al honderd hectare land bouwgrond is omgezet in natuur gebied, kan groeien met 14,5 hecta re door de koop van een boerderij aan de Korte Noordweg 1 bij Bors- sele. Met de transactie is 1,276 mil joen euro gemoeid. De provincie betaalt 928.000 euro en haven schap Zeeland Seaports de rest. Sloegroen is bedoeld als buffer tus sen Borssele en Vlissingen-Oost. Tip? redactie@pzc.nl Winkelketen H&M is zo geliefd bij jongeren dat ze er zelfs kle ding via internet kopen. H&M hanteert daarbij heldere regels, ontdekte onlangs een alerte ouder uit Goes. Zijn dochter kreeg een rekening van H&M waarin het bedrijf haar een kre diet toevertrouwde van honderd euro. De ouder belde direct. 'Hoe ze dat een minderjarige konden geven?' De telefoniste keek in het systeem. Wat bleek? Zijn dochter was bij H&M opeens van 1985, dus meerderjarig. Dochterlief bleek zelf die leeftijd doorgege ven te hebben. Controleert H&M dat dan niet? 'Sorry', luidde de reactie van de telefoniste, 'ons systeem is ietwat verouderd'. Met een autoluwe fietsstraat had Goes een primeur. De binnenstad is fietsvriendelijk, maar Goes is nog lang niet de Fietsstad van Nederland. Wie veel door Goes fietst, weet waar de gevaarlijk ste plekken zijn. Goes, door de landelijke Fietsersbond ge nomineerd voor de eretitel Fiets stad 2008, telt er zeker een stuk of vier, vijf die al jaren bestaan. Voor de aanpak bestaan vaak wel plan nen, maar de uitvoering laat nog lang op zich wachten. Goes heeft zoveel te doen en om alle gevaarlij ke punten aan te pakken zijn mil joenen euro's nodig. De knelpunten zijn bijna overal in de stad te vinden, om te beginnen aan de westkant in de fietsroute Goes-Heinkenszand. Automobilis door Harmen van der Werf ten die uit de stad of van de Delta weg (Goes-Zierikzee) komen, wor den bij McDonald's 'opeens' ge confronteerd met een rotonde waarop fietsers voorrang hebben. Begin 2006 leidde een dodelijk on geval waarbij een middelbare scho liere uit Heinkenszand om het le ven kwam, tot een schokgolf De gemeente Goes beloofde maat regelen te treffen, maar sindsdien is er bar weinig gebeurd. De aan leg van een fietstunnel is uitge steld, omdat die erg duur blijkt te zijn. Goes wil bovendien eerst goed onderzoeken hoe de door stroming voor het autoverkeer op de vaak verstopte Anthony Fokker straat én de verkeerssituatie voor fietsers in één keer kunnen wor den verbeterd. Onderzoeken kost tijd. Een fel knipperlicht bij de ro tonde met een tekst als 'Pas op, voorrang overstekende fietsers' zou voor de korte termijn al kun nen helpen. Aan de oostkant van Goes, bij Kloetinge, schreeuwt de kruising Buys Ballotstraat-spoorlijn-Patijn- weg om een herinrichting. Een zes jarig meisje raakte er maandagoch tend nog zwaargewond. Veel (ern stige) ongelukken gebeuren er niet op het met verkeerslichten bevei ligde kruispunt. Voor fietsers is er in de richting van Kloetinge zelfs een aparte fietsoversteekplaats, maar die ligt niet in de route en wordt weinig gebruikt. Het kruis punt is te druk en te onoverzichte lijk, maar een reconstructie wacht op de aanleg van een spoorbak door Goes over een paar jaar. Zo is Goes ook al een tijdje van plan een fietstunneltje aan te leg gen in de kruising Patijnweg-Oran- jeweg bij het Hoornbeeck College. En er wordt gestudeerd - aan de noordkant van de stad - op de mo gelijke vervanging van de ringbrug bij bouwmarkt Praxis door een aquaduct. Automobilisten hebben daar wat aan, maar ook fietsers die uit de binnenstad naar de Goese Polder of Wilhelminadorp willen. Het kruispunt bij de ringbrug is voor iedereen een verzoeking. Dat geldt ook voor het kruispunt in de Van de Spiegelstraat bij de Rabobank, waar zes, zeven wegen onoverzichtelijk samenklonteren. Goes is met Groningen, Veenen- daal, Houten en Nijmegen genomi neerd als Fietsstad 2008. Voor fietsers is in Goes al veel ge daan. Maar er moet nog zoveel ge beuren. Goes Fietsstad 2018, dat zou kun nen. Patijnweg/ Buys Ballotstraat GOES - De Goese WD-fractievoor- zitter Sjoerd Heijning wil inzicht in de kosten die de gemeente Goes heeft gemaakt voor de organisatie van het fietsfestijn Ride for the Ro ses op 31 augustus. De WD'er heeft de indruk dat personeel van de afdeling economie veel is inge zet. „Ik heb vernomen dat vragen aan die afdeling lang zijn blijven liggen." Heijning vindt dat Goes de organisatie van zo'n evenement 'eigenlijk' zou moeten begroten. Hij is er niet op tegen dat de Ride in Goes plaatsvond. Hij deed niet mee. „Ik ga liever zelf een stukje fietsen dan met 14.000 anderen." De Goese Ride bracht voor KWF kankerbestrijding een recordbe drag van 1,09 miljoen euro op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 45