Zeeland een stijgende populariteit 'Je moet ze het idee geven écht welkom te zijn' haar verleden Chat met luisterend oog Nijlgans lastig te bestrijden 1_ Humanitas heeft in Zeeland internetproject tegen vereenzaming. |g«| M li PZC Woensdag 24 september 2008 131 V'\V- Reizigers stappen aan de Piet Heinkade in Vlissingen van boord voor een excursie over Walcheren, foto's Ruben Oreel door Marcel Modde MIDDELBURG - Bussiness is booming. Zee land is in trek bij Amerikanen, Canadezen en -niet te vergeten- Duitsers. De ruimte, het water, de historische stadjes, alles is 'gre at'. Ze zakken af in luxe rivierboten vanuit Amsterdam en Rotterdam voor een cultuur cruise naar Antwerpen of andersom. Een groeiende markt, zo ervaren de gemeenten aan de zuidelijke afzakroute tot hun genoe gen. Jaarlijks stijgt het aanbod met zon tien pro cent en aan die tendens lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Middelburg is binnen de provincie verreweg het populairst bij de cruisebootrederijen. Volgens beleidsambte naar toerisme, Gert Stevense, wordt de pro vinciehoofdstad zo'n honderd keer per jaar aangedaan door passagiersschepen. En als het aan de gemeente ligt, worden dat er snel meer. Vooral gekoppeld aan meer uit stapjes van de passagiers. Want Middelburg is veel meer dan een veredelde opstapplaats voor toeristen, die in Veere uit de boot zijn geladen voor een wandeling en later met de bus naar Middelburg worden gebracht om daar weer op te stappen voor de verdere reis over het water. Want ook dat is nu nog vaak de praktijk, aldus Stevense. Plannen de technische faciliteiten aan de los- kade te verbeteren (vooral de stroomvoorzie ning en de mogelijkheid om water in te ne men) zijn in voorbereiding. Om dat te beta len, wordt wél het liggeld verdubbeld. Daar naast is Middelburg er veel aan gelegen aan trekkelijke arrangementen tot stand te brengen. Stevense: „Je moet de rederijen wel het idee geven dat ze hier écht welkom zijn. Nu kunnen ze hier liggen en dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Voor de passagiers moet er op z'n minst een zinvolle tijdsbeste ding zijn. Dus niet dat ze hier op een maan dagmorgen binnenvaren en alle winkels dicht vinden. Ik kan me zo maar voorstellen dat het voor een antiquair op zo'n moment interessant kan zijn om daar op in te spe len." Middelburg zinspeelt in dat verband op sa menwerking met andere plaatsen aan de vaarroutes, vertelt de beleidsambtenaar. Ook het aanschurken tegen eigenlijke con currenten als Willemstad, Veere en -in min dere mate- Zierikzee, Bruinisse en Terneu- zen, wordt volgens Stevense niet geschuwd. „Het gaat erom dat de totale route interes sant is!" Met het verbeteren van de voorzie ningen denkt Middelburg jaarlijks vijf pro cent van de verwachte groei te kunnen mee pikken. Dit in tegenstelling tot Zierikzee, waar het aantal passerende cruiseboten eerder af neemt, vertelt havenmeester Flip de Leeuw. „We hebben er nog hooguit 10 tot 20 per jaar en dat is inclusief de hospitaalschepen. Ongeveer de helft van wat het ooit was!" Van juni tot september ligt de haven (te) vol plezierjachten en is er eenvoudig weg geen plaats voor passagiersschepen. „Plus dat ze hier twee kilometer achteruit moeten varen om binnen te komen. Voor keren is het te smal." Plannen om in de monding van het havenkanaal een loswal te bouwen, zijn door het gemeentebestuur op de lange baan geschoven. Bruinisse heeft het stokje van Zierikzee overgenomen, met jaarlijks zo'n 40 tot 60 boten, zegt havenmeester Marjolein Bronder. Met één belangrijk ver schil: „De passagiers gaan rechtstreeks in bussen naar Neeltje Jans of Zierikzee. In Bru zelf komen ze nauwelijks." die zeggen dat al dat vreselijks met de joden in de oorlog niet echt is gebeurd. Ik ben door mijn onder zoek ook geïnteresseerd geraakt in het gegeven dat de nazi's erin slaag den zoveel mensen te manipule ren. Ze hadden natuurlijk een uit gekiende strategie, die er aanvanke lijk vanuit ging dat de Nederlan ders wel met hen zouden samen werken. Toen dat niet bleek te wer ken, gingen ze steeds verder met hun intimidatie en manipulatie. Je ziet overigens pijnlijke overeen komsten met de (informatie)mani- pulatie van de regering Bush en de manier waarop die een reden ver zon om de oorlog in Irak te begin nen." Het boek moet er echt komen, zegt de emeritus professor, ook al raak ik steeds dieper in het onder zoek verwikkeld. Dinsdag 30 sep tember geeft ze een openbare le zing in de Burgerzaal van de Mid delburgse stadhuis, om 18.00 uur. MIDDELBURG - De nijlgans is lastig te bestrijden. Of deze van origine exotische vogel het nu gemunt heeft op ooievaars in de gemeente Sluis of niet. De PvZ in de Staten van Zeeland had het dagelijks pro vinciebestuur om maatregelen te gen de nogal aggressieve nijlgan- zen gevraagd. Volgens Gedeputeer de Staten geldt als criterium voor bestrijding van een exotische dier soort dat de veiligheid in het ge ding is of schade wordt veroor zaakt. Dat is niet zo bij de nijlgans. door Claudia Sondervan GOES - Humanitas wil mensen die in isolement zijn geraakt of drei gen te vereenzamen via internet ondersteunen. Sinds kort zijn er zeven vrijwilligers die voor Zee land en Zuid-Holland het chatpro- ject Het Luisterend Oog uitvoeren. Zij hebben korte, anonieme tekst- gesprekken via de chatlijn op de website www.humanitashotel.nl/ 123. De drie mannen en vier vrou wen zijn tussen de negentien en 64 jaar oud. Zij volgden in juli en augustus een training in het voe ren van ondersteunende chatge- sprekken. Eén van hen volgde de training met een videoverbinding vanuit zijn woning, vanwege een handi cap. Het internet-vrijwilligerswerk wordt in de eigen woning gedaan en is daarom bijzonder geschikt voor minder mobiele mensen, meent Humanitas.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 33