Cultuur Veertig jaar eigenzinnigheid BenZeker nl Mogelijk Zeeuws monument Charley Toorop De allerhoogste spaarrente van Nederland? Publieksfeestje rond 40-jarig bestaan van de Zeeuwse Komedie. OAutoTrack.nl Expositie Koos Dalstra over zijn Friese wortels Sessieband Grandpa Nick neemt live-cd op RA houdt conferentie over Franse literatuur 28 Woensdag 24 september 2008 PZC door Ali Pankow VLISSINGEN - „De Zeeuwse Kome die kent een geschiedenis van ei genwijsheid, of liever gezegd eigen zinnigheid. De vereniging werd veertig jaar geleden opgericht met als doel toonaangevend theater te maken, los van heersende conven ties", zegt voorzitter Henk Geel hoed. Dat veertigjarig bestaan van de Zeeuwse Komedie wordt niet gevierd met een plechtige receptie, maar met een bruisend toneelfeest je in theater Vestzak'99 in Vlissin- gen met optredens van theater- en muziekvrienden. „Plechtigheid kan wachten tot dat we vijftig jaar bestaan", vindt Geel hoed. Zelf houdt hij vooral van dwarsverbanden met andere gelijk gestemde toneelbeoefenaars en muziekvrienden in de provincie. Wat hem betreft, mag de Zeeuwse Komedie in dat opzicht de luiken best nog wat verder openzetten. Het jubileumfeestje dit weekend biedt volgens hem een goed voor beeld van samenwerking tussen groepen onderling en legt boven dien een link naar andere kunstui tingen. Dit tweedaags festival is derhalve in samenwerking met de Cultuurwerf opgezet. In gebouw deWillem3, waar ook het Vest zaktheater is gehuisvest, wordt het publiek zaterdag en zondag elk half uur getrakteerd op korte voor stellingen in de theaterzaal en ex positieruimtes. „De bezoekers kun nen dus zappend door het ge bouw lopen en genieten van thea ter en beeldende kunst." De Zeeuwse Komedie zelf geeft een korte impressie van De Liefde van de zeven Poppen, de najaarspro ductie onder gastregie van Peter Adriaanse. Ook wordt met enkele spelfragmenten terug gekeken op de jongerenproductie Atalanta. Verder zijn er optredens van het Middelburgs Theater, Duinart, Heer Hendrik, Pauze, Intermezzo, Edo Douma toneelproducties, De Dametjes en Jeugd theaterhuis Zee land. Tevens zijn er danswork- shops en een cd-presentatie van Sjoek. In de expositiezalen is werk te zien van Mischa de Muynck en Miek Zwamborn. Tevens wordt 'Bezoekers kunnen zappend rondlopen en genieten van toneel en beeldende kunst' zondagmiddag in zaal 1 de presen tatie LplusL Art studio's geopend onder de noemer van virtueel kun stenaar Axel King. „Dat is mooi zo'n gevarieerd pro gramma. Ik vind dat we daarmee weer een bijdrage leveren aan het streven van de gemeente Vlissin- gen tot kunststad te maken. Dat doen we als Zeeuwse Komedie trouwens al veertig jaar. Zonder het Vestzaktheater en de inzet van onze leden zou Vlissingen jaren lang verstoken zijn geweest van een speelvloer voor professionele podiumkunsten. Aankomend ta lent en gevestigde namen traden bij ons op. Naast natuurlijk de ei gen, spraakmakende voorstellin gen van De Komedie." De klap kwam dan ook hard aan toen het Vestzaktheater aan het Bellamypark in 1993 moest plaats maken voor woningbouw en De Zeeuwse Komedie door de ge meente aanvankelijk naar een gym zaal werd verwezen. Mede dankzij de steun van prominente theater makers als Youp van 't Hek en Gees Linnenbank werd dat tij ge keerd en kreeg De Zeeuwse Kome die in 1999 in het pand van deWil- lem3 zijn nieuwe Vestzak'99. Viering 40-jaar Zeeuwse Komedie, Vlis singen, deWillem3/Vestzak'99, za. 27 sept. 13-17 uur en 20-22 uur, zon. 28 sept. 13-17 uur. DOMBURG - Charley Toorop (1891- 1955) krijgt mogelijk een monu ment in Zeeland. Het museum Boijmans Van Beuningen in Rot terdam heeft daarvoor een op dracht uitgeschreven. Het museum wijdt vanaf zaterdag de grote tentoonstelling Vooral geen principes! aan de kunstenares. Boijmans Van Beuningen vindt dat Toorop ook een permanent eerbetoon verdient en heeft daar om het initiatief genomen tot een kunstenaarsopdracht voor een mo nument in de openbare ruimte. Kunstenaars kunnen een schets ontwerp maken. Het monument moet komen op een van de plaatsen waar Toorop heeft geleefd en gewerkt: Zoutelan- de, Domburg of Bergen. De ge meente die het beste voorstel doet voor een locatie - Veere of Bergen - krijgt het monument. De inzendingen moeten vóór 31 december binnen zijn. De drie bes te schetsmodellen worden in ja nuari in de tentoonstelling in het museum gepresenteerd. Alle inzen dingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Marja Bos nia (Toorop-kenner en gastconser vator), Netje Fernhout (familielid van Charley Toorop), Renilde Hammacher (oud-conservator mo derne kunst) en Sjarel Ex (mu seumdirecteur). De expositie Vooral geen principes!, met 120 schilderijen van Toorop, duurt tot en met 18 januari 2009. Vergelijk alle uitvoeringen! MIDDELBURG - In de StreetGallery van de Christelijke Scholenge meenschap Walcheren in Middel burg opent morgen een expositie van Koos Dalstra. Hij werkt sinds acht jaar in Vlissingen. De tentoon stelling, met kleine schilderijen, werpt licht op zijn Friese wortels. Sebastiaan Spit verricht om 16.00 uur de opening. Dalstra zelf voert de miniperformance Rohel uit het programma Paradiso Pezzato op. MIDDELBURG - De Grandpa Nick Sessieband begint zondag zijn ses sieseizoen met de live-opnamen van een nieuwe cd. Deze wordt de opvolger van de live-cd n'Oubliez jamais, die precies tien jaar gele den verscheen. De opnamen zijn vanaf 17.00 uur tijdens de gebruike lijk sessie in café Schuttershof in Middelburg, met een groot aantal gasten. Belangstellenden zijn wel kom. MIDDELBURG - De sectie Frans van de Roosevelt Academy in Middel burg houdt vandaag de conferen tie Journée de la literature frangaise et l'Europe. Gastsprekers van onder andere de Universiteit Leiden en de Sorbonne en sprekers en stu denten van de Roosevelt Academy gaan in op de stand van de Franse literatuur. De bijeenkomst vindt plaats in de Maquettezaal van de Roosevelt Academy en duurt van to.oo tot 16.30 uur. Bij NADER VLISSINGEN - De voorstelling Duet van Tom Kempinski door Edo Douma Theaterproducties wordt, in tegenstelling tot een eerder be richt, opgevoerd in het Arsenaal Theater in Vlissingen. De voorstel lingen staan gepland op vrijdag 20 februari (try out), zaterdag 21 fe bruari (première), aanvang 20.15 uur en op zondag 22 februari om 15.00 uur. Het stuk is gebaseerd op het leven van de celliste Jacqueline du Pré, die haar carrière door kruist ziet door de ziekte MS. D vergelijkt en helpt u op weg! De cast voor de najaarsproductie De liefde van de zeven poppen onder regie van Peter Adriaanse. foto Lex de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 30