Zeeland Zeeland kan nu weer Zout Krammer-Volkerak enige optie Toppers 2 Woensdag 24 september 2008 PZC De krant 5 weken voor 15 euro! Zoetwatervoorziening vergt in totaal 450 miljoen euro. ERNST JAN ROZENDAAL Nu minister Bos het speculeren op de beurs aan banden heeft gelegd, moet ik iets anders verzinnen om aan een extra zakcentje te komen. Van de verkoop van mijn huis moet ik het de komende jaren niet hebben, aande len en obligaties zijn te risicovol, dus ik heb iets anders be dacht. Ik heb gisteravond via het internet honderd veldkaarten gekocht voor de concerten die de Toppers volgend jaar in de ArenA geven. Een rib uit mijn lijf, want ze kosten 125 euro per stuk, maar ik verwacht ze in mei voor zeker het dubbele te kunnen verkopen. Gerard loling, Gordon en René Froger gaan namelijk het Eurovisie Songfestival winnen. Na de KNVB hebben nu ook de publieke omroepen het licht ge zien. Zoals je met mooi voetbal tegenwoordig geen wereldkampi oen wordt, zo win je het Song festival niet met een goed liedje. Als één land dat had kunnen we ten, dan was het Nederland wel. Met 'Dingedong' hebben wij immers zelf de deur opengezet naar de totale stompzinnig heid. Onbegrijpelijk dat we het daarna steeds hebben gepro beerd met verantwoorde liedjes en serieuze artiesten. Elf jaar geleden overwogen zelfs de leden van Blof even om mee te doen. Een 27e plaats en vergetelheid zouden hun deel zijn ge weest. Ook de Nederlandse omroepbazen beseffen nu einde lijk dat je het Songfestival alleen kunt winnen als je het abso luut niet serieus neemt. Sterker nog: Als je er blijk van geeft het miljoenenpubliek volstrekt te minachten. Maar ja, we heb ben inmiddels travestieten als winnaars gehad, hardrockers rhet trollenmaskers, hoe ga je daar nog overheen? Precies! Door de Toppers te sturen. Als Goor een paar boeren over het Rode Plein laat galmen en Geer wat scheten in de brievenbus van het Kremlin knettert, krijgt Froger vanzelf de slappe lach. Of ze belanden in een Moskouse cel, of ze winnen. Wedden? Voor meer columns: www.pzc.nl/columns Hardrockers met trollenmaskers, hoe ga je daar overheen? COLOFON Directeur/uitgever Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Redactie Stationspark 28, 4462 DZ Goes Postbus 31, 4460 AA Goes Tel. 0113-315600 E-mail: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Buitenruststraat 18, Middelburg Postbus 8070, 4330 EB Middelburg Tel: 0118-493000 Redactie Bevelanden-Thoien Stationspark 28, Goes Postbus 31, 4460 AA Goes Tel. 0113-315670 Redactie Zeeuws-Vlaanderen Willem Alexanderlaan 45, Terneuzen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen, Tel: 0115-645769 Redactie Schouwen-Duiveland Grachtweg 23a, Zierikzee Postbus 80, 4300 AB Zierikzee Tel: 0111-454651 Advertenties Verkoopteam Zeeland Tel: 0113-315520, fax: 0113-315529 E-mail: teamzeeland@pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer, Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend goed Tel: 076-5312277, fax: 076-5312274 E-mail: segmentteam@pzc.nl Familieberichten Tel: 0800-8060 pzcfamilieberichten@wegenernieuwsmedia.nl Personeelsadvertenties 0900-5628 722 Kleintjes 0900-6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? www.pzc.nl/lezersservice of bel: 0800-0231 231 Toets 1automatisch bezorgklachten doorgeven (vanaf 07.00 uur) Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur Zaterdag 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda lezersservice@pzc.nl U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 23,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 66,25 (acceptgiro €69,25) Jaar €254,00 (acceptgiro €257,00) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betaling van 66,25 per kwartaal (NA 14) een vast abonnement met betaling per accept van 69,25 per kwartaal (NA14) ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf. (P5) (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) Stuur de bon naar: PZC Lezersservice, Antwoordnummer 713,4460 WB GOES. Bellen kan ook: 0800 - 0231 231 (gratis) Naam voorletters Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening ■nir1 cc De PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. het colofon treft u nadere informatie rlAj Vorig jaar duikelden de Zeeuwse gemeenten in de ranglijst van schoonste stranden van Nederland. Protest volgde. En dat heeft resultaat gehad. door Nadia Berkelder De uitreiking van de prij zen voor de schoonste stranden van Neder land wordt vandaag een Zeeuws feestje. Alle Zeeuwse strandgemeenten staan in de top tien van de ranglijst die de Stich ting Nederland schoon jaarlijks sa menstelt. Wie de titel 'schoonste strand van Nederland' mee naar huis mag nemen, en of die dus in Zeeland terechtkomt, is pas van middag bekend. Vorig jaar ging Ameland er nog met de prijs vandoor, zeer tegen de zin van de Zeeuwen. De ge meente Veere eindigde vorig jaar als 25ste van de 28 kustgemeenten, Vlissingen stond één plaats hoger, Schouwen-Duiveland belandde op de twintigste plaats, Sluis op de tiende. Voor het eerst ontbrak Zee land in de top drie. Wethouder Wim van Tatenhoven van Veere protesteerde, namens al le Zeeuwse gemeenten. „We had den er niks meer en niks minder aan gedaan dan andere jaren. Wij vroegen ons af hoe dat kon." De klassering is belangrijk, zegt Van Tatenhoven. „We willen graag hoog eindigen. Strandbezoekers vinden dat plezierig, vooral onze Duitse buren." En dat protest heeft succes gehad: Nederland Schoon heeft de ma nier van beoordelen aangepast, ver telt Ingeborg Biemans. „We heb ben alle 92 stranden onaangekon digd bezocht, net als altijd. Maar nu hebben we 's ochtends nog een keer gekeken, zodat gemeenten ook de kans hebben gekregen om er iets aan te doen." De jury beoordeelt nu ook hoe er schoongemaakt wordt en of ge meenten speciaal beleid hebben gemaakt voor het schoonmaken van de stranden. Het is dus niet langer een momentopname. „De Zeeuwse gemeenten hadden wel gelijk met hun kritiek. We zijn in 2003 eigenlijk gewoon begonnen met de beoordeling." „Tot vorig jaar kwamen ze langs en namen ze foto's", zegt Lukas Fransen van de Stichting Strandex- ploitatie Walcheren. „Als ze 's mid dags kwamen, lag er natuurlijk wel eens rommel. Daar kun je niet tegenaan werken, je kunt niet con stant achter mensen hun kont aan lopen. Nu komt de jury de volgen de dag terug om te controleren of er iets aan gedaan is." En dat gebeurt: op Schouwen-Dui veland gebruiken ze een speciaal I Wmmmw, Jordy (links) en Paul Michielsen geven het goede voorbeeld. foto Peter Nicolai strandschoonmaakapparaat, ver telt Erik Dalebout van de gemeen te. „Een soort aardappelrooimachi- ne. Die wordt naar behoefte inge zet." In Veere en Vlissingen gebrui ken ze hem elke dag. „Het zwerfaf val wordt verder iedere dag met de hand weggehaald", vertelt de Vlis- singse strandwacht Albert Dijks tra. „Het is veel werk, want van al le Walcherse stranden spoelt het meeste vuil aan op het Badstrand en het Nollestrand." In Sluis beginnen ze het strandsei- zoen tegenwoordig met een pu bliekscampagne. Bezoekers van de Veerse stranden kunnen bij de overgangen een papieren tasje mee het strand op nemen om af val in te verzamelen. Dat is een groot succes, volgens Fransen. „We delen nu jaarlijks veertigduizend zakjes uit. Het helpt écht. En als ze niet meer bij de overgang te vin den zijn, dan komen mensen er om vragen bij de strandwachten." Gemeenten zien steeds meer het belang van de titel in, zegt Bie mans. „Zo'n titel is natuurlijk fan tastisch." Twee jaar geleden was de VW net begonnen met een cam pagne, omdat de Zeeuwse stran den zo goed scoorden. „Die fol ders lagen sinds vorig jaar onderin de kast", zegt Fransen. „Dus die kunnen er weer uit." Ook van Ta tenhoven wil graag iets samen doen. „Als we allemaal in de top tien staan, is dat aanleiding om de koppen bij elkaar te steken." Schone stranden Nederland Schoon bezoekt voor de beoordeling jaarlijks 93 stranden in 28 gemeenten. De juryleden komen anoniem en onaangekondigd. Uit de scores die sinds 2003 zijn uitgedeeld, blijkt dat de Ne derlandse stranden steeds schoner worden. Dit jaar worden voor het eerst sterren uitgedeeld: Vier ster ren voor gemeenten met 'zeer schone' stranden, drie sterren voor gemeenten met 'schone stranden.' Daarnaast wordt één strand uitgeroepen tot het schoonste van Nederland. Deze ranglijst heeft niets te ma ken met de Blauwe Vlaggen die ook jaarlijks worden uitge reikt. Daarbij worden stranden ook beoordeeld op veiligheid. door Ben Jansen MIDDELBURG - De zoetwatervoor- ziening bij verzilting van het Vol- kerak-Zoommeer kost veel meer dan voorzien. Maatregelen om de landbouw in Zeeland en West-Bra bant van zoet water te voorzien, vergen 50 miljoen euro. Daarnaast moet 400 miljoen worden uitge trokken voor zoet water in het be nedenrivierengebied Alleen door verzilting van het Vol kerak-Zoommeer is de blauwalg te bestrijden. Aanvankelijk was niet voorzien dat een zout Volkerak- Zoommeer dusdanige gevolgen voor het benedenrivierengebied (Westland, industrie en drinkwa terwinning) zou hebben, dat dure maatregelen nodig zijn. Lekken van zout water naar het Hol- landsch Diep is met aanpassingen aan de Volkeraksluizen weliswaar te beperken, maar niet volledig te voorkomen. Berekend is dat de zoutconcentraties beneden de zoet waternorm blijven die in het Vol- kerak-Zoommeer geldt, maar het water wordt toch ontegenzeggelijk zouter. Dat levert een bestuurlijk knel punt op: negatieve effecten in Zuid-Holland; positieve in Zee land en West-Brabant. Binnenkort komt het bestuurlijk overleg Krammer-Volkerak met een voorlopig advies. Dat moet half november leiden tot een toe komstbeeld voor het gebied, dat in het Nationale Waterplan kan wor den opgenomen. Eerder is al geconstateerd dat door spoeling van het Volkerak-Zoom- meer met zoet water onvoldoende soelaas biedt. Er is te weinig water voor beschikbaar. Zelfs als er wel genoeg water voor zou zijn, blijft het water zo lang in het meer, dat de blauwalg toch zou blijven groeien en bloeien. Bij de keus voor zout hoort een getij van enke le decimeters om ongewenste plan ten- en dierensoorten te weren. De kosten van de zoetwatervoor- ziening bij een zout Volkerak- Zoommeer zijn lager dan wanneer de verzilting achterwege blijft. Dan moet naar schatting 500 mil joen worden uitgegeven om de hoeveelheid voedingsstoffen die in het gebied komt, te verminderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 2